PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 1 | 62–67
Article title

Ocena wpływu czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych na śmiertelność w udarze mózgu

Content
Title variants
EN
Assessment of the effect of cardiovascular risk factors on mortality in stroke
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: W przeprowadzonych w Polsce badaniach epidemiologicznych stwierdzono utrzymujący się od kilku­nastu lat wysoki współczynnik zapadalności na pierwszy w życiu udar mózgu, wzrastający wykładniczo z wie­kiem oraz połączony z nadal dużą śmiertelnością. Dynamika natężenia objawów udaru mózgu jest tak duża, że w ciągu pierwszych trzech tygodni umiera 25–30% chorych. Celem pracy była ocena śmiertelności w uda­rach mózgu pacjentów hospitalizowanych w Pododdziale Udarowym Kliniki Neurologii USK w Białymstoku z uwzględnieniem wpływu czynników ryzyka udaru mózgu. Materiał i metoda: Rozpatrzono wszystkie przy­padki pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii USK w Białymstoku z powodu udaru mózgu w latach 2002–2006. Materiał badawczy zebrano na podstawie analizy historii chorób pacjentów. Obliczenia statystyczne wykonywano przy użyciu programu Statistica w wersji 8.0. Wyniki: Przeanalizowano przypadki 1129 pacjentów, w tym 541 kobiet i 588 mężczyzn. Średni wskaźnik śmiertelności wyniósł 19,6%. Udar niedokrwienny mózgu rozpoznaliśmy u 86% chorych, spośród których zmarło 16,4%. Udar krwotoczny wystąpił u 14%, do zgonu doszło w 39,2%. Odnotowując liczbę zgonów w ciągu 5-letniej obserwacji, możemy stwierdzić zmniejszającą się śmiertelność z powodu udaru niedokrwiennego mózgu – z 22,1% do 17,8%, przy stale wzrastającej liczbie chorych. Wnioski: Najczęstszymi czynnikami ryzyka udaru mózgu wpływającymi na większą śmiertelność są przebyty zawał serca oraz migotanie przedsionków. Pomimo wzrostu zapadalności na udary mózgu obserwu­je się tendencję spadkową śmiertelności.
EN
Background and purpose: Polish epidemiological data report a high first-ever stroke incidence rate which has been maintained for over ten years, increases with age and is correlated with high mortality. Fatal cases in stroke patients during the first three weeks amount to 25–30%. The aim of this study was to estimate the impact of the risk factors of cardiovascular diseases on mortality in stroke patients treated in the Department of Neurology USK in Bialystok. Material and methods: The study included all the stroke cases treated in the Department of Neurology USK in Bial­ystok, in the years 2002–2006. The cases were identified by verifying patient files. All the clinical data were calculated using STATISTICA 8.0. Results: We analysed 1129 stroke patients, 541 women and 588 men. The overall observed mortality was 19.6% in all cases. 86% patients had infarction with fatal cases in 16.4%. There were 14% of intracerebral haemorrhages with high mortality rate – 39.2%. Early case fatality in ischaemic stroke decreased in the reported 5 years from 22.1% to 17.8%, with consequently increased incidence. Conclusions: Myocardial infarct and atrial fibrillation are the most important factors predicting mortality in stroke patients. Despite the increase in the inci­dences of stroke the downturn in mortality is observed.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
62–67
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
References
 • 1.Siebert J., Nyka W.M. (red.): Udar mózgu. Postępowanie diagnostyczne i terapia w ostrym okresie udaru. Via Medica, Gdańsk 2006: 1–4.
 • 2.Szczudlik A., Członkowska A., Kwieciński H., Słowik A. (red.): Udar mózgu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000: 3–25, 85–100.
 • 3.Palasik W.: Nowe tendencje w terapii udaru niedokrwiennego mózgu. Terapia 2006; 14: 4–8.
 • 4.Ryglewicz D., Polakowska M., Lechowicz W. i wsp.: Stroke mortality rates in Poland did not decline between 1984 and 1992. Stroke 1997; 28: 752–757.
 • 5.Opała G., Wajgt A., Bubik M.: Częstość zgonów z powodu chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego w województwie katowickim w porównaniu z innymi woje­wództwami i całą Polską (ocena na podstawie szpitalnych kart statystycznych). Neurol. Neurochir. Pol. 1989; 39: 121–127.
 • 6.Ryglewicz D.: Epidemiologia udarów mózgu w prospektyw­nych badaniach populacyjnych, Warszawa, 1991–1992. Neu­rol. Neurochir. Pol. 1994; 28 (supl. 1): 35–49.
 • 7.Wender M., Lenart-Jankowska D., Pruchnik D., Kowal P.: Zmiany w umieralności z powodu udarów mózgu w latach 1977 i 1985. Neurol. Neurochir. Pol. 1990, 24: 50–53.
 • 8.Członkowska A., Ryglewicz D., Weissbein T. i wsp.: A pro­spective community-based study of stroke in Warsaw, Poland. Stroke 1994; 25: 547–551.
 • 9.European Health for All Database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
 • 10.Mazurek M.: Umieralność z powodu udarów mózgu w Polsce – rola badań obserwacyjnych opartych na danych z baz infor­matycznych. Wiad. Lek. 2005; 7–8: 397–401.
 • 11.Korwin-Piotrowska T., Podbielski J., Żyluk B.: Zgony na udar mózgu w Klinice Neurologii PAM w okresie 30-letnim. Neurol. Neurochir. Pol. 1999; 33 (supl. 3): 340.
 • 12.Baranowska A., Członkowska A.: Czynniki ryzyka oraz pre­wencja udaru niedokrwiennego mózgu. Nowa Klinika 2004; (5–6): 510–517.
 • 13.Bradley W.G., Daroff R.B., Fenichel G.M., Jankovic J.: Neuro­logia w praktyce klinicznej. Zaburzenia neurologiczne. Tom II, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006: 1429–1510.
 • 14.Prusiński A., Domżał T.M., Kozubski W., Szczudlik A. (red.): Niedokrwienne udary mózgu. α-medica press, Bielsko-Biała 1999: 7–23, 25–58, 60–85, 103, 137.
 • 15.Brodawski A., Szejnoga B.: Pacjenci z udarem mózgu hospi­talizowani na Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu w II półroczu 1998 roku oraz samoocena ich stanu zdrowia przed i po pół roku od zachorowania. Medy­cyna Ogólna 2001; 7: 181–196.
 • 16.Wiszniewska M.: Analiza częstości występowania wybranych czynników ryzyka w udarach niedokrwiennych mózgu w zależności od wieku. Neurol. Neurochir. Pol. 1998; 32: 487–494.
 • 17.Banecka-Majkutewicz Z., Dobkowska M., Wichowicz H.: Analiza czynników ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Ann. Acad. Med. Gedan. 2005; 35: 207–215.
 • 18.Członkowska A., Kobayashi A.: Czy płeć wpływa na przebieg udaru mózgu? Neurol. Neurochir. Pol. 2003; 37 (supl. 3): 51–59.
 • 19.Rekomendacje Grupy Ekspertów Narodowego Programu Pro­filaktyki i Leczenia Udarów Mózgu. Neurol. Neurochir. Pol. 2003 (supl. 6): 1–43.
 • 20.Bonek R.: Cukrzyca jako czynnik ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Valetudinaria – Postępy Med. Klin. Wojsk. 2001; 6: 29–33.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8fbde86c-5648-40ed-8ed2-076bdb16fe0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.