PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 20 | 1 | 34-40
Article title

Występowanie mikotoksyn w przetworach zbożowych znajdujących się w obrocie handlowym na terenie województwa śląskiego w latach 2013–2015

Content
Title variants
EN
Presence of mycotoxins in cereal preparations on the market in Silesia Province from 2013 to 2015
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Mikotoksyny lokalizowane są w wielu produktach spożywczych. Zanieczyszczają między innymi zboża i przetwory zbożowe, w tym mąkę. Celem pracy było określenie poziomu zawartości mikotoksyn takich jak.: ochratoksyna A, deoksyniwalenol, zearalenon, fumonizyny w mąkach znajdujących się w obrocie handlowym na terenie woj. śląskiego. Materiały i metody. Badania nad obecnością mikotoksyn prowadzone są systematycznie, na terenie całej Polski, według ściśle określonych zasad i na podstawie unijnych rozporządzeń. Materiał badawczy stanowiło 100 próbek różnego typu mąk pobranych z obrotu handlowego na terenie woj. śląskiego. Poziom mikotoksyn (ochratoksyna A, deoksyniwalenol, zearalenon oraz fumonizyny B1, B2) oznaczono metodą HPLC z oczyszczaniem na kolumnie powinowactwa immunologicznego, metodami akredytowanymi zgodnie z normą ISO/IEC17025. Wyniki. Mąkę pszenną zanieczyszczają przede wszystkim deoksyniwalenol, którego stężenie niejednokrotnie przekracza dopuszczalne normy, osiągając 876 µg/kg. Najbardzie zakażona mikotoksynami jest mąka kukurydziana, która zawiera poza deoksyniwalenolem w wielkości 876 µg/kg, także ochratoksynę A (5,5 µg/kg) i fumonizyny B1, B2 (6342 µg/kg). Wnioski. Przeprowadzone badania mąki na terenie województwa śląskiego wskazują na obecność mikotoksyn w tym produkcie przy czym wielkość ochratoksyny A, deoksyniwalenolu, zearalenonu, fumonizyny w zdecydowanej części są poniżej granicy oznaczalności.
EN
Introduction. Mycotoxins are found in many food products. They contaminate, among other things, cereals and cereal preparations, including flour. The aim of the study was to determine the levels of mycotoxins sach as.: ochratoxin A, deoxynivalenol, zearalenone, fumonisin in flours that are traded in the Province Silesia. Material and method. Tests on the presence of mycotoxins are conducted on a regular basis throughout Poland, according to strictly defined rules and based on EU regulations. Material of research consisted of 100 samples of different kinds of flour, taken from trade in the Province Silesia.Level of mycotoxins (ochratoxin A, deoxynivalenol, zearalenone, fumonisins B1, B2) determined by HPLC with immunoaffinity column clean-up method according to ISO/IEC17025 standard. Results. Wheat flour is contamination mainly by deoxynivalenol, the concentration of which repeatedly exceeds the admissible level, reaching 876 µg/kg. The most contaminated with mycotoxins is corn flour, which contains, apart from deoxynivalenol at the value of 876 µg/kg, also ochratoxin A 5,5 µg/kg) and fumonisins B1 and B2 (6342 µg/kg). Conclusion. The flour tests conducted in Silesia Province indicate the presence of mycotoxins in this product, however the values for ochratoxin A, deoxynivalenol, zearalenone and fumonisin are to a very large extent below the limit of quantification.
Contributors
author
 • Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny.
author
author
References
 • [1] Berthiller F., Crews C., Dall’Asta Ch. et. al.: Masked mycotoxins. A review Literatura Molecular Nutrition & Food Research. Mol Nutr Food Res. 2013; 57(1): 165-186.
 • [2] Zhao K., Shao B., Yang D. et. al.: Natural Occurrence of Alternaria Toxins in Wheat-Based Products and Their Dietary Exposure in China Aimin Zhang. Editor, PLoS One. 2015; 10(6): e0132019.
 • [3] Kralj Cigić I., Prosen H.: An Overview of Conventional and Emerging Analytical Methods for the Determination of Mycotoxins. Int J Mol Sci. 2009; 10(1): 62-115.
 • [4] Jarzynka S., Dąbkowska M., Netsvyetayeva I. et. al.: Mycotoxins - dangerous metabolites of moulds. Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2010; 113-119.
 • [5] Nathanail A., Varga E., Meng-Reiterer J. et. al.: Metabolism of Fusarium Mycotoxins T2 toxin, HT-2, and in wheat. Journal of Agricultural and Food Chemistry. J Agric Food Chem. 2015; 63(35): 7862-7872.
 • [6] Smith M.C., Madec S., Coton E. et. al.: Toxins Natural CoOccurrence of Mycotoxins in Foods and Feeds and Their in vitro Combined. (Basel). 2016; 8(4): 94.
 • [7]Pinotti L., Ottoboni M., Giromini C. et. al.: Mycotoxin Contamination in the EU Feed Supply Chain: A Focus on Cereal Byproducts Toxins. (Basel). 2016; 8(2): 45.
 • [8] Teller R.S., Schmidt R.J., Whitlow L.W. et. al.: Jr. Effect of physical damage to ears of corn before harvest and treatment with various additives on the concentration of mycotoxins, silage fermentation, and aerobic stability of corn silage. J. Dairy Sci. 2012; 95:1428-1436.
 • [9] Scott P.M.: Effects of food processing on mycotoxins. Journal of Food Protection 1984; 47(6): 489-499.
 • [10] Friedman M., Rasooly R.: Review of the Inhibition of Biological Activities of Food-Related Selected Toxins by Natural Compounds Toxins (Basel). 2013; 5(4): 743-775.10.
 • [11] Europen Food Safety Authority, The maximum levels of deoxynivalenol, fumonisin, zearalenone. EFSA Journal 2014; 12(5): 3699 15.
 • [12] Commission Regulation (EC) No. 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. Off J Eur Union L364, 5-24.
 • [13] Reddy L., Bhoola K.: Ochratoxins - Food Contaminants. Impact on Human Health, Toxins. (Basel). 2010; 2(4): 771-779.
 • [14] Matsuda Y., Wakai T., Kubotai M. et. al.: Mycotoxins are conventional and novel risk biomarkers for hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol. 2013 may 7, 19(17): 2587-2590.
 • [15] Europen Food Safety Authority, Scientific report of EFSA. Deoxynivalenol in food and feed: occurrence and exposure. EFSA Journal 2013; 11(10):3379.
 • [16] European Food Safety Authority. Evaluation of the increase of risk for public health related to a possible temporary derogation from the maximum level of deoxynivalenol, zearalenone and fumonisins for maize and maize products. EFSA Journal 2014; 12(5):3699.
 • [17] Kong C., Shin S. Y,. Park C. S et. al.: Effects of Feeding Barley Naturally Contaminated with Fusarium Mycotoxins on Growth Performance, Nutrient Digestibility, and Blood Chemistry of Gilts and Growth Recoveries by Feeding a Noncontaminated Diet. Asian-Australas J Anim Sci. 2015; 28(5): 662-670.
 • [18] Smith L.E,. Stoltzfus R. J., Prendergast A.: Food Chain mycotoxin exposure, Gut health and developmental disorders: Conceptual Framework: Adv Nutr. 2012; 3 (4): 526-531.
 • [19] Miśniakiewicz M.: Biologiczne zanieczyszczenia żywności. Mikotoksyny. Zeszyty Naukowe nr 781, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedra Towaroznawstwa Żywności, 2009; 125.
 • [20] Pokrzywa P, Cieślik E, Topolska K.: Ocena zawartości mikotoksyn w wybranych produktach spożywczych. Żywność Nauk Tech Jakość 2007; 3(52): 139-146.
 • [21] Chung WC., Kwong K.P., Tang A.S.P, et al.: Ochratoxin A levels in foodstuffs marketedin Hong-Kong. J. Food Comp. Anal. 2009; (22) 756-761.
 • [22] Stanisławczyk R, Rudy M, Świątek B.: Występowanie mikotoksyn w zbożach i przetworach zbożowych znajdujących się w placówkach handlowych województwa podkarpackiego. Żywn Nauk Technol Jakość 2010; 6(73): 58-66.
 • [23] Malachova A., Dzuman Z, Veprikova Z. et. al.: Václavíková. Deoksyniwalenol, deoksyniwalenol-3-glukozyd, a enniatins: główne mykotoksyn w produktach na bazie zbóż na rynku czeskim. J. Agric Food Chem. 2011; 59 (24): 12990-7.
 • [24] Luzardo OP., M. del Mar Bernal-Suárez, Camacho M, et al.: Estimated exposure to EU regulated mycotoxins and risk characterization of aflatoxin-induced hepatic toxicity through the consumption of the toasted cereal flour called “gofio”, a traditional food of the Canary Islands (Spain). Food and Chemical Toxicology 2016; 7 (3): 73-81.
 • [25] Alberts J.F.: Biologically Based Methods for Control of Fumonisin-Producing Fusarium Species and Reduction of the Fumonisins. Front Microbiol. 2016; 7:548.
 • [26] Rubert J., Soriano JM., Mañes J. et al.: Occurrence of fumonisins in organic and conventional cereal-based products commercialized in France, Germany and Spain. Food and Chemical Toxicology 2013; 6 (56): 387-391.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8f865e98-999e-43e5-b6a7-269b45ddbdfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.