PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 2 | 106-111
Article title

Badanie zachowań seksualnych dzieci i młodzieży – problemy etyczne i metodologiczne

Content
Title variants
EN
Exploring sexual behaviour of children and adolescents – some ethical and methodological aspects
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In the already existing resources of original Polish studies concerning the sexuality of children and adolescents as well as in planning similar studies there are important methodological shortcomings and ethical controversies. Beginning with the “sensitivity” of the topic, having diversified social assessment, through the difficulties in comparative studies (most of the literature comes from English-speaking cultural area) as well as the specifics of the selection of the studied populations (narrowed almost entirely to victims of sexual abuse), ending with the difficulties in formulating research objectives and ways of their implementation without compromising the subjects with possible damage. Significant limitations, strictly connected with the above ethical issues are the methodological aspects of sexual behaviour studies among children and adolescents – both the healthy and the ones from clinical groups. This article discusses the advantages and shortcomings of the ways of collecting data and research methodology – case studies; interviews with children and adolescents concerning their sexual behaviour; retrospective descriptions made by young adults, their sexual behaviour from childhood and adolescence time; observations of sexual behaviours of younger children made by parents and carers; standardized behaviour rating scales; direct observation and self-monitoring and neuroimaging studies. The values and limitations of these methods are presented in the axiological optics on the basis of own studies on children from the clinical population.
PL
W oryginalnych polskich opracowaniach dotyczących seksualności dzieci i młodzieży, a także w planowaniu badań z tego zakresu można zaobserwować istotne niedoskonałości metodologiczne i kwestie budzące kontrowersje etyczne, począwszy od „wrażliwości” tematyki, spotykającej się ze zróżnicowaną oceną społeczną, poprzez trudności w badaniach porównawczych (większość literatury pochodzi z anglojęzycznego obszaru kulturowego), specyfikę doboru populacji badanych (zawężonej nieomal zupełnie do ofiar molestowania seksualnego), na trudnościach w formułowaniu celów badawczych i sposobów ich realizacji bez narażania osób badanych na możliwe szkody skończywszy. Istotnymi ograniczeniami, ściśle związanymi z wymienionymi problemami etycznymi, są aspekty metodologiczne badań zachowań seksualnych dzieci i młodzieży – zarówno zdrowej, jak i z grup klinicznych. W pracy omówiono niedoskonałości różnych sposobów zbierania danych i metod badawczych (opisy przypadków – case studies, wywiady zbierane od dzieci i młodzieży dotyczące ich zachowań seksualnych, retrospektywne opisy własnych zachowań seksualnych z czasu dzieciństwa i adolescencji dokonywane przez młodych dorosłych, obserwacje zachowań seksualnych młodszych dzieci dokonywane przez rodziców i opiekunów, standaryzowane skale oceny zachowań, obserwacja bezpośrednia oraz samomonitorowanie i badania neuroobrazowe), a także związane z nimi korzyści. Wartości i ograniczenia tych metod przedstawione są w optyce aksjologicznej, na podstawie badań własnych dzieci z populacji klinicznej.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
106-111
Physical description
Contributors
 • II Klinika Psychiatrii, Oddział Kliniczny VI Psychiatrii Młodzieży, Wydział Lekarski CM UMK, Toruń i Oddział Kliniczny VI Psychiatrii Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29, 87-100 Toruń, tel./faks: 56 658 07 63
 • Katedra Pedagogiki Rehabilitacji i Resocjalizacji Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, Toruń
References
 • 1. Hoagwood K.E., Cavaleri M.A.: Ethical issues in child and adolescent psychosocial treatment research. W: Weisz J.R., Kazdin A.E. (red.): Evidence-Based Psychotherapies for Children and Adolescents. Guilford Press, New York 2010: 10-28.
 • 2. Mustanski B.: Ethical and regulatory issues with conducting sexuality research with LGBT adolescents: a call to action for a scientifically informed approach. Arch. Sex. Behav. 2011; 40: 673-686.
 • 3. Borneman E., Lombardi-Nash M.A.: Childhood Phases of Maturity: Sexual Developmental Psychology. Amherst, Prometheus, New York 1994: 1-424.
 • 4. DePalma R., Atkinson E.: The sound of silence: talking about sexual orientation and schooling. Sex Education 2006; 6: 333-349.
 • 5. Bromberg D.S., O’Donohue W.T: Research strategies: how do we “know” what we “know”? W: Bromberg D.S., O’Donohue W.T. (red.): Handbook of Child and Adolescent Sexuality. Developmental and Forensic Psychology, Elsevier, London 2013: 21-41.
 • 6. deGraaf H., Rademakers J.: The psychological measurement of childhood sexual development in Western societies: methodological challenges. J. Sex. Res. 2011; 48: 118-129.
 • 7. Brzezińska A.I. (red.): Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010: 1-210.
 • 8. Izdebski Z.: Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze. Wydawnictwo UJ, Kraków 2012: 1-835.
 • 9. Dąbkowska M.: Zachowania seksualne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Pedagog w obliczu problemów dziecka i rodziców. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2013: 1-230.
 • 10. Langfeldt T: Aspects concerning the development and therapy of sexual deviant patterns in children. Nord. Sexol. 1994; 12: 105-110.
 • 11. Martinson F.M.: The Sexual Life of Children. Bergin & Garvey, Westport 1994: 1-320.
 • 12. Anderson C.M., Hawkins R.P., Scotti J.R.: Private events in behavior analysis: conceptual basis and clinical relevance. Beh. Ther. 1997; 28: 157-179.
 • 13. Fisher T.D.: Sex of experimenter and social norm effects on reports of sexual behavior in young men and women. Arch. Sex. Behav. 2007; 36: 89-100.
 • 14. Okami P.: Dear diary: a useful but imperfect method. W: Wieder-man M.W., Whitley B.E. (red.): Handbook for Conducting Research on Human Sexuality. Erlbaum, Mahwah 2002: 195-209.
 • 15. Wiederman M.W: Institutional review boards and conducting sexuality research. W: Wiederman M.W., Whitley B.E. (red.): Handbook for Conducting Research on Human Sexuality. Erl-baum, Mahwah 2002: 479-506.
 • 16. Friedrich W.N.: Child Sexual Behavior Inventory: Professional Manual. Psychological Assessment Resources, Odessa 1997: 1-340.
 • 17. Achenbach T.M.: Manual for the Child Behavior Checklist/4-18 and 1991 Profile. University of Vermont, Department of Psychiatry, Burlington 1991: 1-580.
 • 18. Edelbrock C.: Informant reports. W: Shapiro E.S., Kratochwill T.R. (red.): Behavioral Assessment in Schools. Guilford Press, New York 1998: 121-156.
 • 19. Shapiro E.S., Cole C.L.: Self-monitoring. W: Ollendick T.H., Hersen M. (red.): Handbook of Child and Adolescent Assessment. Allyn and Bacon, Boston 1999: 23-59.
 • 20. Cole C.L., Bambara L.M.: Issues surrounding the use of selfmanagement interventions in schools. School Psych. Rev. 1992; 21: 193-201.
 • 21. Volpe R.J., McConaughy S.H.: Systematic direct observational assessment of student behavior: its use and interpretation in multiple settings: an introduction to the miniseries. School Psych. Rev. 2005; 34: 451-453.
 • 22. Kazdin A.E.: Advances in child behavior therapy: applications and implications. Am. Psychol. 1979; 34: 981-1007.
 • 23. Baer D.M., Wolf M.M., Risley T.R.: Some current dimensions of applied behavior analysis. J. Appl. Behav. Anal. 1968; 1: 91-97.
 • 24. Cantor J.M., Kabani N., Christensen B. i wsp.: Cerebral white matter deficiencies in pedophilic men. J. Psych. Res. 2008; 42: 167-183.
 • 25. Mason M.J., Schmidt C., Abraham A. i wsp.: Adolescents’ social environment and depression: social networks, extracurricular activity, and family relationship influences. J. Clin. Psychol. Med. Settings 2009; 16: 346-354.
 • 26. Donahue K.L., Lichtenstein P., Lundstrom S. i wsp.: Childhood behavior problems and adolescent sexual risk behavior: familial confounding in the child and adolescent twin study in Sweden (CATSS). J. Adolesc. Health 2013; 52: 606-612."
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8f5c05ed-ed82-4c37-baa1-d7e221ac4c7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.