Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 11 | 4 |

Article title

Pain ailments and the quality of life and requisition on nursing care patients with neoplasmic disease

Title variants

PL
Dolegliwości bólowe a jakość życia i zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską pacjentów z chorobą nowotworową

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy była próba oceny zależności pomiędzy dolegliwościami bólowymi a jakością życia i stopniem zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską chorych z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ustalenie, na które z obszarów badanej jakości życia największy wpływ mają dolegliwości bólowe. Do badania włączono 500 pacjentów leczonych przeciwbólowo z rozpoznaną chorobą nowotworową, o zróżnicowanej diagnozie. Dane gromadzono od czerwca 2008 roku do grudnia 2009 roku. Badania przeprowadzano w domu pacjentów, mieszkańców małych miast i wsi województwa pomorskiego. W badanej grupie było 250 kobiet i 250 mężczyzn w wieku od 25 do 90 lat (średnia 61 lat). Do oceny jakości życia zastosowano kwestionariusz opracowany przez Grupę Badania Jakości Życia powstałą przy Europejskiej Organizacji Badania i Leczenia Raka EORTC QLQ-C3O (wersja 3.0), Skalę wzrokowo-analogowo VAS (Visual AnalogueScore) służącą do pomiaru stopnia natężenia bólu, Drabinę Cantrila, która posłużyła do oceny ogólnej satysfakcji z życia oraz Skalę Barthel określającą stopień zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską w ocenie badanej grupy chorych. Ogólna jakość życia i jej poszczególne obszary w badanej grupie respondentów jest dość niska. Średnia ogólna jakość życia wynosiła 35,99%. Wartość powyżej 50 punktów badani pacjenci przypisują jedynie funkcjonowaniu poznawczemu, które oceniają stosunkowo dobrze. Badani pacjenci wskazywali także na współistnienie wielu innych dolegliwości, zdecydowanie pogarszających ich jakość życia, szczególne znaczenie przypisywali nasileniu zmęczenia 69,9% i zaburzeniom snu 58,1% oraz zaburzeniom łaknienia 58%. Uzyskane wyniki wskazują na istotne statystycznie zależności pomiędzy stopniem natężenia dolegliwości bólowych a zwiększeniem zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską.
EN
The aim of this work was to examine the dependence between pain complaints and quality of life or need for nursing care in patients diagnosed with neoplastic disease, and to establish which measures of the studied quality of life were influenced by pain ailments to the greatest degree. Five hundred patients diagnosed with different types of cancer and receiving analgesic treatment were admitted to the study. The data were collected from June 2008 till December 2009. The examination was carried out at patients’ homes. The patients were inhabitants of small cities and villages of the Pomeranian province. The study group comprised 250 women and 250 men in the age from 25 to 90 years (average 61 years). The quality of life was evaluated according to the questionnaire EORTC QLQ-C3O, while pain intensity was estimated based on the Visual Analogue Score. The Cantril’s ladder served to assess general satisfaction from life and the Barthel Scale was used to define the need for nursing care in the opinion of the patients. The general quality of life, and also its individual measures in the studied group were quite low and averaged 35.99 %. Only cognitive functions the patients rated above 50 % and estimated them comparatively well. The patients also complained of coexistence of many different problems worsening their quality of life: 69.9 % suffered from intensification of fatigue, 58.1 % from sleep disorders and 58 % from deranged appetite. The results showed statistically significant relationships between intensity of pain and increased need for nursing care.

Discipline

Journal

Year

Volume

11

Issue

4

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-8ee2967c-df69-497d-bada-4961ea817285
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.