PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 1 | 18-25
Article title

Trudności w komunikacji z pacjentem z chorobą Alzheimera

Content
Title variants
EN
Difficulties in communication with a patient with Alzheimer’s disease
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Choroba Alzheimera polega na postępującym rozpadzie funkcji mózgu w obrazie klinicznym zespołu dementywnego. Obok wyraźnej utraty pamięci występują zaburzenia myślenia, funkcji językowych, życia emocjonalnego, logicznego rozumowania. Wraz z postępem choroby chory staje się zupełnie zagubiony w otoczeniu, nie potrafi posługiwać się mową. W efekcie pojawiają się problemy w komunikowaniu się z otoczeniem. Celem pracy było stworzenie profilu zaburzeń językowych w kolejnych etapach choroby Alzheimera. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety anABC. Ankieta nazwana anABC zaprojektowana została tak, by oceniać sprawność językowo‑komunikacyjną. Do oceny poziomu zaburzeń funkcji poznawczych posłużono się skalą Mini‑Mental State Examination (MMSE). Badanie przeprowadzono w grupie 32 pacjentów z chorobą Alzheimera i 32 ich opiekunów. Pacjenci w pierwszym stadium choroby mieli największe trudności w zakresie pragmatyki, treści i semantyki – znaczenia poszczególnych wyrazów. Największą trudność dla pacjentów w drugim stadium choroby stanowiły rozumienie i interpretowanie wypowiedzi w zależności od kontekstu, następnie treść i znaczenie poszczególnych wyrazów. Zaobserwowano też drobne trudności w zakresie składni. W trzecim stadium choroby jednakową i największą trudność stanowiły: pragmatyka, treść i semantyka, nieco mniejszą barierą była syntaktyka, natomiast dodatkowo pojawiały się trudności fonetyczne. Największą grupę pacjentów z chorobą Alzheimera stanowili pacjenci ze znacznymi zaburzeniami w komunikacji interpersonalnej. Istnieje pilna potrzeba edukacji opiekunów osób z chorobą Alzheimera w zakresie sposobów komunikacji.
EN
Alzheimer’s disease involves a progressive disintegration of the brain in the clinical picture of dementia. In addition to explicit memory loss, problems with thinking, language functions, emotional life, logical reasoning. As the disease progresses the patient is completely lost in the environment and can not use speech. As a result, there are problems in communicating with the environment. The aim of this study was to create a profile of language impairment in subsequent stages of Alzheimer’s disease. The research tool was a questionnaire anABC designed by the author. The survey anABC was designed and named to evaluate the efficiency of language and communication. To assess the level of cognitive impairment scale was used Mini‑Mental State Examination (MMSE). The study group comprised 32 patients with Alzheimer’s disease and 32 caregivers. Patients in the first stage of the disease have the greatest difficulties in terms of pragmatics, content and semantics – the meaning of individual words. The greatest difficulty for patients in the second stage of the disease was the understanding and interpretation of expression depending on the context, then the content and meaning of individual words. There was also minor difficulties with the syntax. In the third stage of the disease, the greatest difficulty equally represented: pragmatics, and semantics of the contents,effia somewhat smaller barrier was the syntax, but there were also phonetic difficulties. The largest group of patients with Alzheimer’s disease were patients with significant impairment in interpersonal communication. There is an urgent need to educate caregivers of persons with Alzheimer’s disease in the field of communications.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
18-25
Physical description
Contributors
 • Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
References
 • 1. van Duijn C.M., Clayton D., Chandra V. i wsp.: Familial aggregation of Alzheimer’s disease and related disorders: a collaborative re‑analysis of case‑control studies. Int. J. Epidemiol. 1991; 20 supl. 2: S13‑20.
 • 2. Green R.C., Cupples L.A., Go R. i wsp.: Risk of dementia among white and African American relatives of patients with Alzheimer disease. JAMA 2002; 287: 329‑336.
 • 3. Ripich D.N., Fritsch T., Ziol E.: Everyday problem solving in African Americans and European Americans with Alzheimer’s disease: an exploratory study. Int. Psychogeriatr. 2002; 14: 83‑95.
 • 4. Rafnsson S.B., Deary I.J., Smith F.B. i wsp.: Cognitive decline and markers of inflammation and hemostasis: the Edinburgh Artery Study. J. Am. Geriatr. Soc. 2007; 55: 700.
 • 5. Kotapka‑Minc S.: Funkcje poznawcze i ich zaburzenia. W: Szczudlik A., Liberki P.P., Barcikowska M. (red.): Otępienie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004: 15‑27.
 • 6. Zasadzka E., Józwiak A.: Otępienie. W: Wieczorowska‑Tobis K., Kostka T., Borowicz A.M. (red.): Fizjoterapia w geriatrii. PZWL, Warszawa 2011: 94‑97.
 • 7. Kostka T.: Zaburzenia psychogeriatryczne (otępienie, depresja, delirium). W: Kostka T., Koziarska‑Rościszewska M. (red.): Choroby wieku podeszłego. PZWL, Warszawa 2009: 148‑149.
 • 8. Łuczywek E.: Neuropsychologiczna ocena zaburzeń poznawczych. W: Szczudlik A., Liberki P.P., Barcikowska M. (red.): Otępienie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004: 133‑151.
 • 9. Polański K. (red.): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003.
 • 10. Marciszewski W. (red.): Mała encyklopedia logiki. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
 • 11. Levinson S.C.: Pragmatyka. Tłum.: Ciecierski T., Stachowicz K., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2010.
 • 12. Kostka T.: Całościowa ocena geriatryczna. W: Kostka T., Koziarska‑Rościszewska M. (red.): Choroby wieku podeszłego. PZWL, Warszawa 2009: 30‑31.
 • 13. Hart S., Smith C.M., Swash M.: Word fluency in patients with early dementia of Alzheimer type. Br. J. Clin. Psychol. 1988; 27: 115‑124.
 • 14. Nestorowicz J.: Przebieg choroby Alzheimera. W: Parnowski T. (red.): Choroba Alzheimera. PZWL, Warszawa 2010: 23‑31.
 • 15. Domagała A., Długosz E., Gustaw K.: Zaburzenia mowy w badaniu klinicznym i ocenie własnej pacjenta we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera. Logopedia 2003; 32: 245‑259.
 • 16. Whatmough C., Chertkov H., Murtha S. i wsp.: The semantic category effect increases with worsening anomia in Alzheimer’s type dementia. Brain Lang. 2003; 84: 134‑147.
 • 17. Ripich D.N., Vertes D., Whitehouse P. i wsp.: Turn‑taking and speech act patterns in the discourse of senile dementia of the Alzheimer’s type patients. Brain Lang. 1991; 40: 330‑343.
 • 18. Cerhan J.H., Ivnik R.J., Smith G.E. i wsp.: Diagnostic utility of letter fluency, category fluency, and fluency difference scores in Alzheimer’s disease. Clin. Neuropsychol. 2002; 16: 35‑42.
 • 19. Canning S.J., Leach L., Stuss D. i wsp.: Diagnostic utility of abbreviated fluency measures in Alzheimer disease and vascular dementia. Neurology 2004; 62: 556‑562.
 • 20. Marczinski C.A., Kertesz A.: Category and letter fluency in semantic dementia, primary progressive aphasia, and Alzheimer’s disease. Brain Lang. 2006; 97: 258‑265.
 • 21. Martin A., Fedio P.: Word Production and Coprehension in Alzheimer’s Disease: The Breakdown of Semantic Knowledge. Brain Lang. 1983; 19: 124‑141.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8e9fd141-3056-4f6f-a5da-ab8d661493f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.