PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 3 | 218–223
Article title

Doświadczenie bycia wychowywanym przez homoseksualnych rodziców a ryzyko zaburzenia rozwoju dziecka

Content
Title variants
EN
Experience of being brought up by homosexual parents and risk of disorders in the child’s development
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article presents the results of the literature review on psychological functioning of children brought up by parents remaining in homosexual relationships. The main focus was on the research describing the specificity of the development context of this group of children and its significance for, alleged in broader social discourse, risk of disordered development. An answer was sought to the question whether children raised in homosexual families are significantly different from their peers in the risk of psychological disorders, and if so, which specific factors the risk is related to. Analysed were the reports from studies on large community samples, besides meta-analyses were used. Although most of the results were foreign, some native reports were also included, which could verify the possibility of applying these results to Polish families’ situation. The review allowed to describe two groups of factors that determine children’s development conditions in families formed by homosexuals. The first are universal factors, possible to identify in all families, regardless of gender and sexual orientation of caregivers. These are: quality and durability of partner relationship, stability of the upbringing environment, psychological well-being of caregivers, competence and commitment to parental role. The second are factors specific to families created by parents of homosexual identity. These include: the minority status of the couple, the lack or limitation of social acceptance and support for the partner relationship. The results of the review do not allow to draw general conclusions about an increased risk of disorders in the development and functioning of children raised by homosexual couples. The analysis also revealed a significant diversity in family contexts in which children of homosexual parents are grown up. The model of organizing data on family risk factors of disorders in children, used here in the literature review, appears to be a possible model of integrating diagnostic data in clinical work with children and their families.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeglądu literatury na temat funkcjonowania psychologicznego dzieci wychowywanych przez rodziców pozostających w związkach homoseksualnych. Skupiono się na badaniach przybliżających specyfikę kontekstu rozwoju tej grupy dzieci i jego znaczenia dla domniemywanego w szerszym dyskursie społecznym ryzyka zaburzenia ich rozwoju. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy dzieci wychowywane w rodzinach homoseksualnych znacząco różnią się od swoich rówieśników pod względem ryzyka zaburzeń funkcjonowania, a jeśli tak, z jakimi czynnikami owe ryzyko należałoby wiązać. Posłużono się doniesieniami z badań dużych prób populacyjnych, jak również badaniami o charakterze metaanaliz. Choć większość stanowiły publikacje zagraniczne, podjęto również działania w kierunku włączenia do analizy doniesień rodzimych, które mogłyby zweryfikować możliwość odniesienia wyników do warunków polskich. Zgromadzone wnioski pozwoliły na wyodrębnienie dwóch grup czynników, które determinują warunki wychowawcze w rodzinach tworzonych przez osoby homoseksualne. Pierwsza to czynniki uniwersalne, możliwe do opisania we wszystkich rodzinach, niezależnie od płci i orientacji seksualnej opiekunów. Są to: jakość i trwałość relacji partnerskiej, stabilność środowiska wychowawczego, dobrostan psychiczny opiekunów oraz kompetencje i zaangażowanie w rolę rodzica. Druga to czynniki specyficzne, charakterystyczne dla rodzin tworzonych przez rodziców o tożsamości homoseksualnej. Należą do nich mniejszościowy status pary oraz brak lub ograniczenie społecznej akceptacji i wsparcia dla relacji partnerów. Wyniki przeprowadzonej analizy badań nie pozwalają wyciągać generalnych wniosków o podwyższonym ryzyku wystąpienia zaburzeń rozwoju i funkcjonowania u dzieci wychowywanych przez homoseksualną parę. Jednocześnie wskazują na znaczące zróżnicowanie rodzinnych kontekstów, w których wychowywane są dzieci osób homoseksualnych. Wydaje się, iż użyty w przeglądzie literatury model porządkowania danych dotyczących rodzinnych czynników ryzyka zaburzeń może być wykorzystywany również w klinicznej pracy z dziećmi i ich rodzinami, przy integrowaniu danych diagnostycznych.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
218–223
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, tel.: +48 61 829 23 07, faks: +48 61 829 21 07
References
 • 1. Abramowicz M.: Rodziny tworzone przez osoby nieheterosek-sualne i wychowywane przez nie dzieci. W: Iniewicz G., Mijas M., Grabski B. (red.): Wprowadzenie do psychologii LGB. Wydawnictwo Continuo, Wroclaw 2012: 217-243.
 • 2. Majka-Rostek D.: Związki homoseksualne. Studium socjologiczne. Difin sp. z o.o., Warszawa 2008.
 • 3. Tomalski P.: Nietypowe rodziny. O parach lesbijek i gejów oraz ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • 4. Śmiecińska J., Wycisk J.: Strategie ujawniania wlasnej orientacji seksualnej przez pary lesbijskie wychowujące wspólnie dzieci i ich konsekwencje. Roczniki Socjologii Rodziny 2012; 22: 121-143.
 • 5. Wycisk J., Kleka P.: Postawa przyszłych psychologów wobec lesbijek wychowujących wspólnie dzieci w sytuacji interwencji skoncentrowanej na dziecku. Psychiatr. Pol. 2014; 48 : 727-738.
 • 6. Painter G., Levine D.I.: Family structure and youths’ outcomes: which correlations are causal? J. Hum. Resour. 2000; 35: 524-549.
 • 7. Ginther D.K., Pollak R.A.: Family structure and children’s educational outcomes: blended families, stylized facts, and descriptive regressions. Demography 2004; 41: 671-696.
 • 8. Slany K.: Dywersyfikacja form życia rodzinnego we współczesnym świecie. Przykład związków homoseksualnych. W: Slany K., Kowalska B., Śmietana M. (red.): Homoseksualizm. Perspektywa interdyscyplinarna. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2005: 19-38.
 • 9. Szlendak T.: Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. PWN, Warszawa 2012.
 • 10. Abramowicz M. (red.): Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006. Kampania Przeciw Homofobii, Lambda Warszawa, Warszawa 2007.
 • 11. Tomalski P.: Pary jednopłciowe: zakładanie rodzin, rodzicielstwo i rozwój dzieci. W: Zima M. (red.): Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny gejowsko-lesbijskie. Raport 2009. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2010: 23-32.
 • 12. Savin-Wiliams R.C.: Homoseksualność w rodzinie. Ujawnianie tajemnicy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.
 • 13. Farr R.H., Forsell S.L., Patterson C.J.: Parenting and child development in adoptive families: does parental sexual orientation matter? Appl. Dev. Sci. 2010; 14: 164-178.
 • 14. Goldberg A.E., Smith J.Z.: Predictors of psychological adjustment in early placed adopted children with lesbian, gay, and heterosexual parents. J. Fam. Psychol. 2013; 27: 431-442.
 • 15. Golombok S., Perry B., Burston A. i wsp.: Children with lesbian parents: a community study. Dev. Psychol. 2003; 39: 20-33.
 • 16. Regnerus M.: How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study. Soc. Sci. Res. 2012; 41: 752-770.
 • 17. Rosenfeld M.J.: Nontraditional families and childhood progress through school. Demography 2010; 47: 755-775.
 • 18. Short E., Riggs D.W., Perlesz A. i wsp.: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Parented Families. The Australian Psychological Society Ltd, Melbourne 2007.
 • 19. Stacey J., Biblarz T.J.: (How) does the sexual orientation of parents matter? Am. Sociol. Rev. 2001; 66: 159-183.
 • 20. Bancroft J.: Seksualność człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
 • 21. Brzezińska A.I.: Proces rozwodowy i jego konsekwencje w perspektywy dziecka. W: Kolska-Lach B., Szymanowska K (red.): Dziecko w sytuacji rozstania rodziców. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań 2008: 30-43.
 • 22. Ram B., Hou F.: Changes in family structure and child outcomes: roles of economic and familial resources. Policy Studies Journal 2003; 31: 309-330.
 • 23. Mackay R.: The impact of family structure and family change on child outcomes: a personal reading of the research literature. Social Policy Journal of New Zealand 2005; 24: 111-133.
 • 24. Majka Rostek D.: Osoby LGB w związkach intymnych. W: Iniewicz G., Mijas M., Grabski B. (red.): Wprowadzenie do psychologii LGB. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2012: 199-216.
 • 25. Grabski B.: Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych. W: Iniewicz G., Mijas M., Grabski B. (red.): Wprowadzenie do psychologii LGB. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2012: 263-285.
 • 26. Conway K.S., Li M.: Family structure and child outcomes: a high definition, wide angle “snapshot”. Rev. Econ. Househ. 2012; 10: 345-374.
 • 27. Abramowicz M.: Sytuacja społeczna osób LGB. Analiza danych z badania ankietowego. W: Makuchowska M., Pawlęga M. (red.): Sytuacja społeczna osób LGB. Raport za lata 2010 i 2011. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2012: 12-105.
 • 28. Zima M.: Prawo osób homoseksualnych do życia rodzinnego -prawo do wychowywania własnych dzieci. W: Zima M. (red.): Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny gejowsko-lesbijskie. Raport 2009. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2010: 33-56.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8e76a5d1-6e32-4876-9eb8-3233a933a8c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.