PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70 | 24–32
Article title

Zaburzenia stanu odżywiania u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej

Content
Title variants
EN
Impaired nutritional status in social welfare home residents
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP: Starzenie jest naglącym problemem wynikającym z aktualnej demografii. Aspekty zdrowotne starzenia opisywane są jako tzw. wielkie problemy geriatrii, ale ważnym zagadnieniem dotyczącym zwłaszcza pensjonariuszy domów pomocy społecznej (DPS) jest problem niedożywienia. Jest ono uwarunkowane wieloczynnikowo, a jednym z ważnych czynników jego jest wielochorobowość. Celem pracy jest analiza stanu odżywienia pensjonariuszy DPS w zależności od chorób współistniejących, wieku i płci. MATERIAŁ I METODY: Analizą objęto 107 badanych (72 kobiety, 35 mężczyzn) w wieku 65–99 lat, przebywających na stałe pod opieką DPS. Do oceny stanu odżywienia wykorzystano kwestionariusz Mini Nutritional Assesment oraz wskaźniki biometryczne. Zebrano także wywiad dotyczący chorób przewlekłych. Wyniki analizowano w programie Statistica 10.0. WYNIKI: Prawidłowy stan odżywienia charakteryzował tylko 22,4% zbadanej populacji, natomiast aż u 33,7% stwierdzono niedożywienie. Wyniki kształtują się podobnie, niezależnie od płci. Niedożywienie zależało od liczby chorób współwystępujących i przyjmowanych leków (p < 0,0001), natomiast nie było zależności między gorszym stanem odżywienia a wiekiem badanych chorych (p > 0,05). WNIOSKI: Przeprowadzona analiza wskazuje, że niedożywienie jest skutkiem wielochorobowości i stosowanych leków oraz może mieć negatywny wpływ na proces leczenia schorzeń przewlekłych.
EN
INTRODUCTION: Aging is a significant problem, arising from the current demographics. The health aspects of aging are described as major geriatric problems, but an important issue is also malnutrition, especially among social welfare home residents. Malnutrition is conditioned by many factors, inter alia by multidiseases. The aim of the study was to analyze the nutritional status of SWH residents depending on comorbidities, age and sex. MATERIALS AND METHODS: The analysis included 107 patients (72 women, 35 men) aged 65–99 years, residing permanently in an SWH. To assess their nutritional status, the Mini Nutritional Assessment and biometric indicators were used. Information about chronic diseases was also collected. The results were analyzed in the Statistica 10.0 program. RESULTS: Based on the data, it was found that only 22.4% of the group had a normal nutritional status, while as many as 33.7% suffered from malnutrition, and the results follow the same regardless of gender. The problem depends proportionally on the number of comorbidities and medication (p < 0.0001), whereas there was no association between poorer nutritional status and age of the patients (p > 0.05). CONCLUSIONS: This analysis show that malnutrition is result of multidiseases and medicines taken, and will also have a negative impact on the process of treatment of many chronic diseases.
Discipline
Year
Volume
70
Pages
24–32
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom, tel. +48 32 281 22 21
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Frąckiewicz J., Kałuża J., Roszkowski W., Brzozowska A. Wpływ wybranych czynników stylu życia i czynników żywieniowych na umieralność osób starszych w Warszawie i wsiach rejonu warszawskiego. Prz. Epidemiol. 2009; 63: 433–437.
 • 2. Muszalik M., Kędziora-Kornatowska K. Jakość życia przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku. Gerontol. Pol. 2006; 14, 4: 185–189.
 • 3. Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K., Kornatowski T. Starość jako wyzwanie. Gerontol. Pol. 2008; 16, 3: 131–136.
 • 4. HealthyAgeing-AChallengeforEurope. http://ec.europa.eu/health/archive/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_26_frep_en.pdf.
 • 5. Pabiś M., Babik A. Najczęstsze problemy osób w wieku podeszłym na podstawie analizy „zespołów geriatrycznych”. Med. Rodz. 2007; 43(3): 62–65.
 • 6. Krzymińska-Siemaszko R., Wieczorkowska-Tobis K. Ewolucja oceny niedożywienia u starszych chorych przy użyciu kwestionariusza MNA. Geriatria 2012; 6: 139–143.
 • 7. Strugała M., Wieczorkowska-Tobis K. Ocena stanu odżywienia pacjentów Oddziału Geriatrycznego w kontekście ich sprawności funkcjonalnej. Geriatria 2011; 5: 89–93.
 • 8. Wojszel Z.B. Niedożywienie i dylematy leczenia żywieniowego w geriatrii. Post. Nauk Med. 2011; 24, 8: 649–657.
 • 9. Szczygieł B. Niedożywienie. W. Niedożywienie związane z chorobą. Występowanie, rozpoznawanie. Red. B. Szczygieł. Warszawa 2011, PZWL, str. 9–23.
 • 10. Ortolani E., Landi F., Martone A.M., Onder G., Bernabei R. Nutritional Status and Drug Therapy in Older Adults. J. Gerontol. Geriat. Res. 2013; 2: 123.
 • 11. Törmä J., Winblad U., Cederholm T., Saletti A. Does undernutrition still prevail among nursing home residents? Clin. Nutr. 2013; 32: 562–568.
 • 12. Hirose T., Hasegawa J., Izawa S., Enoki H., Suzuki Y., Kuzuya M. Accumulation of geriatric conditions is associated with poor nutritional status in dependent older people living in the community and in nursing homes. Geriatr. Gerontol. Int. 2014; 14: 198–205.
 • 13. Donini L.M., Neri B., De Chiara S., Poggiogalle E., Muscaritoli M. Nutritional Care in a Nursing Home in Italy. PLoS ONE 2013; 8(2): e55804.
 • 14. Kulnik D., Elmadfa I. Assessment of the Nutritional Situation of Elderly Nursing Home Residents in Vienna. Ann. Nutr. Metab. 2008; 52, 1: 51– 53.
 • 15. Cereda E. Mini Nutritional Assessment. Curr Opin Clin. Nutr. Metab. Care 2012; 15, 1: 29–41.
 • 16. Suominen M., Muurinen S., Routasalo P., Soini H., Suur-Uski I., Peiponen A. Malnutrition and associated factors among aged residents in all nursing homes in Helsinki. Eur. J. Clin. Nutr. 2005; 59: 578–583.
 • 17. Moore K.L., Boscardin W.J., Steinman M.A., Schwartz J.B. Patterns of chronic co-morbid medical conditions in older residents of U.S. nursing homes: Differences beetween the sexes and across the agespan. J. Nutri Health Aging 2014; 18: 429–436.
 • 18. Mendez Estevez E., Romero Pita J., Fernandez Dominguez J. et al. Do our elderly have an adequate nutritional status? Nutr. Hosp. 2013; 28: 903–913.
 • 19. Formiga F., Ferrer A., Sanz H., Marengoni A., Alburquerque J., Pujol R. Patterns of comorbidity and multimorbidity in the oldest old: The Octabaix study. Eur. J. Int. Med. 2013; 24: 40–44.
 • 20. Pitek E. Wielochorobowość u pensjonariuszy domu pomocy społecznej. Piel. Zdr. Publ. 2012; 2, 2: 95–101.
 • 21. Verbrugghe M., Beeckman D., Van Hecke A. i wsp. Malnutrition and associated factors in nursing home residents: A cross-sectional, multi-centre study. Clin. Nutr. 2013; 32: 438–443.
 • 22. Jyrkkä J., Enlund H., Lavikainen P., Sulkava R., Hartikainen S. Association of polypharmacy with nutritional status, functional ability and cognitive capacity over a three-year period in an elderly population. Pharmacoepidemiol. Drug Saf. 2011; 20: 514–522.
 • 23. Wojszel Z.B. Determinants of nutritional status of older people in long-term care settings on the example of the nursing home in Białystok. Adv. Med. Sci. 2006; 51: 168–193.
 • 24. Nijs K., de Graaf C., Siebelink E. i wsp. Effect of familystyle meals on energy intake and risk of malnutrition in Dutch nursing home residents: a randomized controlled trial. J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. 2006; 61: 935–942.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8e601eca-ea16-4769-8967-473fa7787bdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.