PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 1 | 25-31
Article title

Zaburzenia świadomości po zabiegach elektrowstrząsowych

Content
Title variants
EN
Consciousness impairment after electroconvulsive therapy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Post-ECT delirium is a serious complication that may lead to stop treatment. There are two types of delirium: postictal delirium that occurs within an hour after the course of ECT and interictal delirium that happens between the ECT courses (usually after a period of clear consciousness). The paper reviews the current hypotheses and scientific data about post-ECT delirium. It also presents results of the study performed in Lodz Psychogeriatric Medical Centre which objective was to examine relations between sex, age, diagnosis, seizure duration, parameters of electric stimuli and severity of post-ECT delirium. The study group consisted of 42 patients who underwent ECT with bitemporal electrode placement and brief-pulse stimulation in general anesthesia with the frequency 2-3 sessions a week – 498 sessions in total. Results: the frequency of postictal delirium was 28,6% – 52,6%, interictal delirium – 0 – 10%. The severity of postictal delirium was positively statistically correlated (p<0,05) to length of seizures, electric dose and current width. The severity of interictal delirium was positively statistically correlated to electric dose and current width. We observed more impaired consciousness in terms of both postictal delirium and (more often) interictal delirium in the group of schizophrenia than in the group of depression disorder. 5 patients (11,9%) developed delirium that stopped treatment. The interactions between sex and age and post-ECT delirium were inconsistent.
PL
Zaburzenia świadomości są jednym z powikłań leczenia elektroterapią. Bezpośrednio po zabiegu pojawia się postictal delirium, natomiast w okresie między zabiegami EW istnieje ryzyko pojawienia się interictal delirium (często po okresie przejaśnienia świadomości). Praca zawiera przegląd informacji na temat pozabiegowego delirium, przedstawia również wyniki badania przeprowadzonego w łódzkiej Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego dotyczącego zależności pomiędzy parametrami zastosowanego prądu, długością napadu padaczkowego, wiekiem, płcią, rozpoznaniem klinicznym pacjenta a głębokością pozabiegowego delirium. W przebadanej grupie 42 pacjentów wykonano 498 zabiegów EW z dwuskroniową lokalizacją elektrod, w znieczuleniu ogólnym z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu, przy użyciu impulsacji szpilkowej prądu. Wyniki: częstość postictal delirium wynosiła od 28,6% do 52,6%, częstość interictal delirium - 0-10%. Zidentyfikowano dodatnie korelacje istotne statystycznie (p<0,05) pomiędzy długością napadu padaczkowego, dawką energii elektrycznej i szerokością impulsu a głębokością postictal delirium. Zidentyfikowano dodatnie korelacje istotne statystycznie pomiędzy dawką energii elektrycznej, szerokością impulsu a głębokością interictal delirium. W grupie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii obserwowano bardziej nasilone zaburzenia świadomości typu postictal delirium i interictal delirium aniżeli w grupie pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych. 5 pacjentów (11,9%) zostało zdyskwalifikowanych z kontynuacji leczenia zabiegami EW z powodu nasilonych zaburzeń świadomości. Korelacje pomiędzy wiekiem i płcią a głębokością pozabiegowych zaburzeń świadomości były niejednoznaczne.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
25-31
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: kierownik: prof. dr hab. med. Iwona Kłoszewska, 92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10
References
 • 1. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków-Warszawa 1997.
 • 2. Cummings J.L., Mega S.M.: Neuropsychiatria, Wrocław 2005.
 • 3. Krzyżanowski J.: Leczenie elektrowstrząsami, Warszawa 1991.
 • 4. American Psychiatric Association: The practice of electroconvulsive therapy. Recommendations for treatment, training and privileging, Washington DC 2000.
 • 5. Abrams R.: Electroconvulsive Therapy. Oxford University Press, New York 2002.
 • 6. Wolańczyk T.: Zaburzenia psychotyczne u chorych na padaczkę. Aktualności Neurologiczne 2001; 2: 165-172.
 • 7. Sackeim H.A., Long J., Luber B. i wsp.: Physical properties and quantification of the ECT stimulus. W: Basic Principles. Convuls. Ther. 1994; 10: 93-123.
 • 8. Sackeim H.A., Prudic J., Devand D.P. i wsp.: Effects of stimulus intensity and electrode placement on the efficacy and cognitive effects of electroconvulsive therapy. N. Engl. J. Med. 1993; 328: 839-846.
 • 9. Lawson J.S., Inglis J.: Electrode placement in ECT. Psychol. Medicine 1990; 20: 335-344.
 • 10. Bakewell C.J., Russo J., Tanner C. i wsp.: Comparision of Clinical Efficacy and Side Effects for Bitemporal and Bifrontal Electrode Placement in Electroconvulsive Therapy. The Journal of ECT 2004; 20: 145-153.
 • 11. Palińska D., Sobów T., Kłoszewska I.: Zabiegi elektrowstrząsowe dwuczołowe - skuteczność i tolerancja w porównaniu z elektrowstrząsami jednostronnymi i dwuskroniowymi. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14: 205-207.
 • 12. Palińska D., Sobów T, Kłoszewska I.: Przegląd metod wyznaczania energii elektrycznej używanej podczas zabiegów elektrowstrząsów. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2004; 13: 341-346.
 • 13. Frey R., Heiden A.: Inverse relation between stimulus intensity and seizure duration: implications for ECT procedure. The Journal of ECT 2001; 17: 102-108.
 • 14. Zisselman M.H., Kelly K.G., Cutillo-Schmitter T. i wsp.: Successful ECT in Long-Term Care Residents. J. Am. Med. Dir. Assoc. 2001; 2: 22-25.
 • 15. Jha A.K., Stein G.S., Fenwick P.: Negative interaction between lithium and electroconvulsive therapy - a case-control study. Br. J. Psychiatry 1996; 168: 241-243.
 • 16. Figiel G.S., Coffey C.E., Djang WT. i wsp.: Brain magnetic resonance imaging findings in ECT-induced delirium. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 1990; 2: 53-58.
 • 17. Fink M.: Post-ECT Delirium. Convuls. Ther. 1993; 9: 326-330.
 • 18. Figiel G.S., Krishnan K.R., Doraiswamy P.M.: Subcortical structural changes in ECT-induced delirium. J. Geriatr. Psychiatry Neurol. 1990; 3: 172-176.
 • 19. Martin M., Figiel G., Mattingly G., Zorumski C.F. i wsp.: ECT-induced interictal delirium in patients with a history of a CVA. J. Geriatr. Psychiatry Neurol. 1992; 5: 149-155.
 • 20. Suzuki K., Awata S., Matsuoka H.: Short-Term Effect of ECT in Middle-Aged and Elderly Patients with Intractable Catatonic Schizofrenia. The Journal of ECT 2003; 19: 73-80.
 • 21. Rao V, Lyketsos C.G.: The benefits and risks of ECT for patients with primary dementia who also suffer from depression. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2000; 15: 729-735.
 • 22. Figiel G.S., HassenMA., Zorumski C. i wsp.: ECT-induced delirium in depressed patients with Parkinson’s disease. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 1991; 3: 405-411.
 • 23. Zwil A.S., McAllister T.W, Price T.R.: Safety and Efficacy of ECT in Depressed Patients with Organic Brain Disease. W: Review of a Clinical Experience. Convuls. Ther. 1992; 8: 103-109.
 • 24. Kelly K.G., Zisselman M.: Update on electroconvulsive therapy (ECT) in older adults. J. Am. Geriatr. Soc. 2000; 48: 560-566.
 • 25. Weddington W.W: The mortality of delirium: an underappreciated problem? Psychosomatics 1982; 23:1232-1235.
 • 26. Videbech P.: MRI findings in patients with affective disorder: a meta-analysis. Acta Psychiatr. Scand. 1997; 96: 157-168.
 • 27. Frodl T., Meisenzahl E.M., Moller H.J.: Value of diagnostic imaging in evaluation of electroconvulsive therapy. Nervenarzt. 2004; 75: 227-233.
 • 28. Botteron K., Figiel G.S., Zorumski C.F.: Electroconvulsive therapy in patients with late-onset psychoses and structural brain changes. J. Geriatr. Psychiatry 1991; 4: 44-47.
 • 29. Trzepacz P.T.: Is there a final common neural pathway in delirium? Focus on acetylocholine and dopamine. Semin. Clin. Neuropsychiatry 2000; 5: 132-148.
 • 30. Angelucci F., Aloe L., Jimenez-Vasques P. i wsp.: Electroconvulsive Stimuli Alter the Regional Concentractions of Nerve Growth Factor, Brain-Derived Neurotrophic Factor, and Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor in Adult Rat Brain. The Journal of ECT 2002; 18: 138-143.
 • 31. Davis J.M., Janicak P.J., Sakkar P. i wsp.: Electroconvulsive therapy in the treatment of the neuroleptic malignant syndrome. Convuls. Ther. 1991; 7: 111-120.
 • 32. Silverman M.: Organic stupor subsequent to severe head injury treat with ECT. Br. J. Psychiatry 1964; 110: 648-650.
 • 33. Dudley W.H .C., Williams J.G.: Electroconvulsive therapy in delirium tremens. Compr. Psychiatry 1972; 13: 357-360.
 • 34. Ueki H., Ogawa N.: Resolution of delusional depression after recovery from delirium. Compr. Psychiatry 2004; 45: 230-234.
 • 35. Malur C., Fink M., Francis A.: Can delirium relieve psychosis? Compr. Psychiatry 2000; 41: 450-453.
 • 36. Zwil A.S., Pomerantz A.: Transient postictal psychosis associated with a course of ECT. Convuls. Ther. 1997: 13: 32-36.
 • 37. Naguib M., Koorn R.: Interactions between psychotropics, anaesthetics and electroconvulsive therapy: implications for drug choice and patients management. CNS Drugs 2002; 16: 229-47.
 • 38. Kostowski W, Płużyński S.: Psychofarmakologia doświadczalna i kliniczna. PZWL 1996, 584-601.
 • 39. Linton C.R., Reynolds M.T.P, Warner N.J.: Using thiamine to reduce post-ECT confusion. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2002; 17: 189-192.
 • 40. Breitbart W., Rosenfeld B., Roth F. i wsp.: The Memorial Delirium Rating Scale. J. Pain Symptom Manage. 1997; 13: 128-137.
 • 41. Weiner R.D., Rogers H.J.: Effects of stimulus parameters on cognitive side effects. Annals of the New York Academy of Sciences 1986; 462: 315-325.
 • 42. Sackeim H.A., Decina P.: Seizure threshold in ECT: effects of sex, age, electrode placement, and number of treatments. Arch. Gen. Psychiatry 1987; 44: 355-360.
 • 43. Sackeim H.A., Devanand D.P.: Stimulus intensity, seizure threshold, and seizure duration: impact on efficacy and safety of electroconvulsive therapy. Psychiatr. Clin. North Am. 1991; 14: 803-843.
 • 44. Scott A.I., McCreadie R.G.: Prolonged seizures detectable by electroencephalogram in electroconvulsive therapy. Br. J. Psychiatry 1999; 175: 91b-92b.
 • 45. Bailine S.H., Petrides G., Doft M. i wsp.: Indications for the use of Propofol in electroconvulsive therapy. The Journal of ECT 2003; 19: 129-132.
 • 46. Rasmussen K.G.: Prolonged ECT Seizure in a Patient Taking Nimesulide. The Journal of ECT 2004; 20: 52-53.
 • 47. Sienaert P., Bouckaert F., Fernandez I. i wsp.: Propofol in the Management of Postictal Delirium with Clozapine-Electroconvulsive Therapy Combination. The Journal of ECT 2004; 20: 254-257.
 • 48. Devanand D.P, Briscoe K.M., Sackeim H.A. i wsp.: Clinical features and predictors of postictal excitement. Convuls. Ther. 1989; 5: 140-146.
 • 49. Povlsen U.J., Wildschiodtz G., Hogenhaven H. i wsp.: Nonconvulsive Status Epilepticus after Electroconvulsive Therapy. The Journal of ECT 2003; 19: 164-169.
 • 50. Augoustides J.G., Geenblatt E., Abbas M.A. i wsp.: Clinical Approach to Agitation after Electroconvulsive Therapy: A Case Report and Literature Review. The Journal of ECT. 2002; 18: 213-217.
 • 51. Dean C.E., Borchardt C.M.: Nonconvulsive Status Epilepticus after Electroconvulsive Therapy: An Additional Case and Risk Factor. The Journal of ECT 2004; 20: 54-55.
 • 52. Chittaranjan A., Singaravelu K., Suresh S. i wsp.: Effects of Pulses Amplitude, Pulse Frequency and Stimulus Duration on Seizure Threshold: A Laboratory Investigation. The Journal of ECT 2002; 18: 144-148.
 • 53. Girish K., Gangadhar B.N., Janakiramaiah N. i wsp.: Seizure Threshold in ECT: Effect of Stimulus Pulse Frequency. The Journal of ECT. 2003; 19: 133-135.
 • 54. Kotresh S., Girish K., Janakiramaiah G. i wsp.: Effect of ECT Stimulus Parameters on Seizure Physiology and Outcome. The Journal of ECT 2004; 20: 10-12.
 • 55. Swatrz C.M., Manly D.T.: Efficiency of the stimulus characteristics of ECT. Am. J. Psychiatry 2000; 157:1504-1506.
 • 56. Devinsky O., Duchowny M.S.: Seizures after convulsive therapy: A retrospective case survey. Neurology 1983; 33: 921-925.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8d9e9cf1-a21d-4579-b8f7-31dca694d0d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.