Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 4 | 1 | 30-43

Article title

Monitoring and evaluation of muscle atrophy: a much needed step in critically ill COVID-19 patients.

Content

Title variants

PL
Monitorowanie i ocena atrofii mięśni: niezbędny krok u pacjentów z COVID-19 w stanie krytycznym.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
INTRODUCTION: Elderly COVID-19 patients admitted to the intensive care unit (ICU) are at high risk of an inflammatory syndrome, hypercatabolic reaction, malnutrition, and physical immobilization. This may result in loss of muscle mass and pulmonary infection leading to prolonged ventilatory support. Factors responsible for muscle mass loss in ICU are (1) microcirculatory disturbances, (2) presence of systemic inflammatory response syndrome (SIRS), (3) sepsis (4) drugs (corticoids, neuromuscular blockers) having inhibitory activity on the nervous system, neuromuscular junction and muscle itself. Mechanism of muscle atrophy in critically ill elderly patients include an imbalance between protein synthesis and degradation. Interventions to manage muscle atrophy for the patients admitted to ICU is also extrapolated to mechanically ventilated COVID-ARDS patients. PURPOSE: Early recognition of factors contributing to intensive care unit acquired weakness (ICUAW) in COVID-19 patients, inflammation, high catabolic phase, steroid use, and paralysis. The potential interventions to target these specific mechanisms and ameliorate muscle dysfunction in COVID-19 patients. CONCLUSIONS:Intensive care unit acquired weakness (ICUAW) in critically ill COVID-19 patients is due to severity of illness, co-morbidities, muscle unloading, or ICU treatments, a systemic reaction circulating within the body, or combinations therein. Furthermore, the availability of a culture model of ICUAW could facilitate in expediting the diagnosis of ICUAW and fast track the discovery of putative treatments. We recommend NIV or HFNC ventilation or early weaning from invasive mechanical ventilation in critically ill COVID-19 elderly patients.
PL
WSTĘP: Pacjenci w podeszłym wieku z COVID-19 przyjmowani na oddział intensywnej terapii (OIT) są narażeni na wysokie ryzyko zespołu zapalnego, reakcji hiperkatabolicznej, niedożywienia i fizycznego unieruchomienia. Może to spowodować utratę masy mięśniowej i infekcję płuc prowadzącą do przedłużonego wspomagania wentylacji. Czynniki odpowiedzialne za utratę masy mięśniowej na OIT to (1) zaburzenia mikrokrążenia, (2) występowanie zespołu ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej (SIRS), (3) posocznica (4) leki (kortykosteroidy, blokery nerwowo-mięśniowe) o działaniu hamującym na układ nerwowy, połączenia nerwowo-mięśniowe i same mięśnie. Mechanizm atrofii mięśni u pacjentów w podeszłym wieku w stanie krytycznym obejmuje brak równowagi między syntezą a degradacją białek. Interwencje mające na celu opanowanie atrofii mięśni u pacjentów przyjętych na OIT są również ekstrapolowane na pacjentów z COVID-ARDS wentylowanych mechanicznie. CEL: Wczesne rozpoznanie czynników przyczyniających się do nabytego osłabienia na oddziale intensywnej terapii u pacjentów z COVID-19, stanu zapalnego, fazy wysokiego katabolizmu, stosowania sterydów i paraliżu. Potencjalne interwencje ukierunkowane na te specyficzne mechanizmy i złagodzenie dysfunkcji mięśni u pacjentów z COVID-19. WNIOSKI: Osłabienie nabyte na oddziale intensywnej terapii, u krytycznie chorych pacjentów z COVID-19 jest spowodowane ciężkością choroby, schorzeniami współistniejącymi, rozpadem mięśni lub leczeniem OIT, a także reakcją ogólnoustrojową lub jej kombinacjami. Ponadto dostępność modelu powstawania atrofii w OIT może ułatwić przyspieszenie diagnozy i wdrażania odpowiednich metod leczenia. Zaleca się wentylację NIV lub HFNC lub wczesne odstawienie od inwazyjnej wentylacji mechanicznej u pacjentów w podeszłym wieku w stanie krytycznym z powodu COVID-19.

Discipline

Year

Volume

4

Issue

1

Pages

30-43

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-8d8f1153-fb98-41cd-9e41-e7c7e536a3cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.