PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 7 | 2 | 88-96
Article title

Radiochemioterapia zaawansowanego raka sromu – doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
Radiochemotherapy in advanced vulvar cancer. Own experience and review of the literature
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background: In cases of advanced vulvar cancer with non-resectable lesions, permanent cure is extremely rare. In the past, chance for improved outcomes was sought in extensive exenterative procedures, resulting in significant disability and compromising the patients functioning. An alternative therapeutic option of far-advanced vulvar cancer is radiotherapy, either used as a stand-alone modality or as neoadjuvant modality, prior to surgery. At present, chemosensibility of vulvar cancer is relatively well documented. Implementation of synchronous chemotherapy with a 15-20% reduction of total dose of radiotherapy provides a favourable therapeutic index. The aim of this paper is to evaluate tumour response to radiochemotherapy in patients with advanced vulvar cancer, based on own experience to-date. Material and method: Since January 1st, 2005 thru December 31st, 2008, at the Department of Female Genital Tumours of the Centre of Oncology in Warsaw, we have treated 17 patients with planoepithelial vulvar cancer in clinical stages T3 and T4, N0-N2M0, aged 56-81 years (mean: 68 years). The patients were irradiated with photons X (6-15 MeV) over vulvar area, inguinal lymph nodes and pelvis. Total doses delivered to vulvar area ranged from 50 to 65 Gy (depending on extent of tumour infiltration) and to pelvic and inguinal lymph nodes – 45-65 Gy. Chemotherapy consisted of 5-FU at the dose of 750-1000 mg/m2, administered in a 96-hours’ infusion on days 1st-4th and cisplatin at a dose of 50 mg/m2 on day 1st, administered on the 1st and 5th week of radiotherapy. Results: Complete regression of tumour (complete response, CR) was achieved in 7 (41%) patients, partial response (PR) – in 9 (53%) patients, and progression of disease in spite of the therapy was observed in 1 (6%) patient. In 3 (33%) patients who obtained partial response, at surgery only radiation-induced damage was seen, with no viable tumour remnants. Conclusions: Radiochemotherapy should be considered the treatment of choice in far-advanced vulvar cancer. Treatment plan should be elaborated by qualified gynaecologists-oncologists, in close cooperation with radiotherapists. Surgery should be reserved for patients with recurrent disease or those with incomplete regression after radiotherapy.
PL
Wstęp: W zaawansowanym raku sromu przy nieresekowalnych zmianach trwałe wyleczenie jest rzadkością. W przeszłości szansą na poprawę wyleczalności były rozległe zabiegi egzenteracyjne prowadzące do znacznego okaleczenia i upośledzenia funkcjonowania chorych. Alternatywnym sposobem leczenia zaawansowanego raka sromu stała się przedoperacyjna lub samodzielna radiochemioterapia. Obecnie chemiowrażliwość raka sromu jest dość dobrze udokumentowana. Zastosowanie synchronicznej chemioterapii z redukcją dawek całkowitych o 15-20% z radioterapii pozwala na uzyskanie korzystnego indeksu terapeutycznego. Celem pracy jest ocena odpowiedzi guza na leczenie radiochemioterapią u chorych na zaawansowanego raka sromu oparta na dotychczasowych doświadczeniach autorów. Materiał i metoda: Od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2008 roku leczono napromienianiem w Klinice Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii w Warszawie 17 chorych na płaskonabłonkowego raka sromu o zaawansowaniu T3 i T4 N0-N2M0 w przedziale wieku 56-81 lat (średnia 68 lat). Pacjentki były napromieniane fotonami X 6 lub 15 MeV na obszar sromu i węzłów chłonnych pachwinowych i miednicy. Dawki całkowite na srom wynosiły od 50 do 65 Gy, w zależności od rozległości nacieku, na węzły chłonne miednicy i pachwinowe – od 45 do 65 Gy. Chemioterapia: 5-FU podawany w 96-godzinnym wlewie w dawce 750-1000 mg/m2, dzień 1.-4. i cisplatyna w dawce 50 mg/m2 w 1. dniu podawana w 1. i 5. tygodniu napromieniania. Wyniki: Całkowitą regresję guza (CR) uzyskano u 7 (41%) chorych, częściową (PR) u 9 (53%) kobiet, a u 1 (6%) pacjentki stwierdzono progresję choroby (PD). U 3 (33%) badanych z częściową regresją po operacji nie stwierdzono raka, jedynie popromienne uszkodzenia. Wnioski: Radiochemioterapia w zaawansowanym raku sromu powinna być metodą leczenia z wyboru. Do leczenia powinni kwalifikować ginekolodzy onkolodzy wraz z radioterapeutami. Chirurgię należy zarezerwować dla chorych z nawrotem choroby lub z niecałkowitą regresją po napromienianiu.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
88-96
Physical description
Contributors
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. M. Bidziński. Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel.: 022 644 00 55
 • Zakład Teleradioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. K. Bujko
 • Zakład Teleradioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. K. Bujko
 • Zakład Teleradioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. K. Bujko
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. M. Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. M. Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. M. Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. M. Bidziński
References
 • 1. Didkowska J., Wojciechowska U., Tarkowski U., Zatoński W.A.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2000 roku. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2003.
 • 2. Tombolini V., Raffetto N., Sanarelli M. i wsp.: Carcinoma of the vulva: clinical results of exclusive and adjuvant radiotherapy. Anticancer Res. 2005; 25: 3089-3094.
 • 3. Eifel P.J., Morris M., Burke T.W. i wsp.: Prolonged continuous infusion cisplatin and 5-fluorouracil with radiation for locally advanced carcinoma of the vulva. Gynecol. Oncol. 1995; 59: 51-56.
 • 4. Landowi F., Maneo A., Zanetta G. i wsp.: Concurrent preoperative chemotherapy with 5-fluorouracil and mitomycinc and radiotherapy (FUMIR) followed by limited surgery in locally advanced and recurrent vulvar carcinoma. Gynecol. Oncol. 1996; 61: 321-327.
 • 5. Montana G.S., Thomas G.M., Moore D.H. i wsp.: Preoperative chemoradiation for carcinoma of the vulva with N2/N3 nodes: a gynecologic oncology group study. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2000; 48: 1007-1013.
 • 6. Stehman F.B., Look K.Y.: Carcinoma of the vulva. Obstet. Gynecol. 2006; 107: 719-733.
 • 7. Gadducci A., Ciocini L., Romanii A. i wsp.: Old and new perspectives in the management of high-risk, locally advanced or recurrent, and metastatic vulvar cancer. Crit. Rev. Oncol. Hematol. 2006; 60: 227-241.
 • 8. Blade P.: Radiotherapy and chemoradiotherapy for carcino ma of the vulva. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynecol. 2003; 17: 649-661.
 • 9. Beriwal S., Heron D.E., Kim H. i wsp.: Intensity-modulated radiotherapy for the treatment of vulvar carcinoma: a comparative dosimetric study with early clinical outcome. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2006; 64: 1395-1400.
 • 10. Dhar K.K., Woolas R.P.: Changes in the management of vulvar cancer. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2003; 17: 529-542.
 • 11. Hyde S.E., Ansink A.C., Burger M.P. i wsp.: The impact of performance status on survival in patients of 80 years and older with vulvar cancer. Gynecol. Oncol. 2002; 84: 388-393.
 • 12. Perez C.A., Grigs by P.W., Chao C. i wsp.: Irradiation in carcinoma of the vulva: factors affecting outcome. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1998; 42: 335-344.
 • 13. Cunningham M.J., Goyer R.P., Gibbons S.K. i wsp.: Primary radiation, cisplatin, and 5-fluorouracil for advanced squamous carcinoma of the vulva. Gynecol. Oncol. 1997; 66: 258-261.
 • 14. Berek J.S., Heaps J.M., Fu Y.S. i wsp.: Concurrent cisplatin and 5-fluorouracil chemotherapy and radiation therapy for advanced-stage squamous carcinoma of the vulva. Gynecol. Oncol. 1991; 42: 197-201.
 • 15. Koh W.J., Wallace H.J. 3rd, Greer B.E. i wsp.: Combined radiotherapy and chemotherapy in the management of local-regionally advanced vulvar cancer. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1993; 26: 809-816.
 • 16. Tamura N., Aoki Y., Fujita K. i wsp.: Stage IVa squamous cell carcinoma of the vulva managed with primary chemoradiation. Int. J. Clin. Oncol. 2005; 10: 148-151.
 • 17. Gerszten K., Selvaraj R.N., Kelly J., Faul C.: Preoperative chemoradiation for locally advanced carcinoma of the vulva. Gynecol. Oncol. 2005; 99: 640-644.
 • 18. Wahlen S.A., Slater J.D., Wagner R.J. i wsp.: Concurrent radiation therapy and chemotherapy in the treatment of primary squamous cell carcinoma of the vulva. Cancer 1995; 75: 2289-2294.
 • 19. Moore D.H., Thomas G.M., Montana G.S. i wsp.: Preoperative chemoradiation for advanced vulvar cancer: a phase II study of the Gynecologic Oncology Group. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1998; 42: 79-85.
 • 20. Montana G.S., Thomas G.M., Moore D.H. i wsp.: Preoperative chemoradiation for carcinoma of the vulva with N2/N3 nodes: a Gynecologic Oncology Group study. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2000; 48: 1007-1013.
 • 21. Russell A.H., Mesic J.B., Scudder S.A. i wsp.: Synchronous radiation and cytotoxic chemotherapy for locally advanced or recurrent squamous cancer of the vulva. Gynecol. Oncol. 1992; 47: 14-20.
 • 22. Gaffney D.K., Du Bois A., Narayan K. i wsp.: Patterns of care for radiotherapy in vulvar cancer: a Gynecologic Cancer Intergroup Study. Int. J. Gynecol. Cancer 2009; 19: 163-167.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8d463953-abd0-4470-922b-1cf7a89f2e4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.