PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 6 | 37–44
Article title

Tromboliza w udarze niedokrwiennym mózgu – 8 lat doświadczeń

Content
Title variants
EN
Thrombolysis in stroke – 8 years of experience
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Tromboliza dożylna pozostaje jedyną metodą leczenia przyczynowego udaru niedokrwiennego mózgu. W Oddziale Udarowym Kliniki Neurologii w Zabrzu leczenie to stosowane jest od 2004 r., początkowo w ramach programu „POLKARD”, a od 2009 r. jako procedura Narodowego Funduszu Zdrowia. Przeprowadzono analizę 70 chorych leczonych trombolitycznie w latach 2004–2011. MATERIAŁ I METODY Grupę 70 pacjentów analizowano, uwzględniając: stan neurologiczny w chwili kwalifi kacji do leczenia w skali NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale), czas od wystąpienia objawów do podania leku, efekt leczenia w skali Rankina (modifi ed Rankin Scale – mRS) i częstość zgonów w obserwacji 90-dniowej oraz występowanie powikłań krwotocznych udaru. WYNIKI W analizowanych latach leczono trombolitycznie 70 chorych, najwięcej, tj. 19 chorych, w 2011 r. Przeważali mężczyźni (43 chorych, 61,4%), średni wiek chorych wynosił 64,7 ± 12,5 roku. Punktacja w skali NIHSS w chwili kwalifi kacji do leczenia wynosiła 12,8 ± 4,6 pkt i była istotnie gorsza w grupie chorych, u których udar zakończył się zgonem (16,8 ± 6,3 vs 12,2 ± 4,1 pkt). Czas od wystąpienia objawów do podania leku wynosił średnio 130 min. Objawowy krwotok śródmózgowy uwidoczniono u 7 (10,0%) chorych. Całkowitą lub funkcjonalną niezależność (mRS 0–2) uzyskano u 38 (54,3%) chorych. Zmarło 11 (15,7%) chorych, wśród leczonych w latach 2009–2011 częstość zgonów była niższa (10,9%). WNIOSKI 1. W grupie 70 chorych leczonych trombolitycznie skuteczność leczenia i jego bezpieczeństwo były porównywalne z wynikami uzyskanymi zarówno w badaniach randomizowanych, jak i publikowanych wcześniej w Polsce. 2. Stwierdzana w ostatnich latach większa skuteczność leczenia przy mniejszej częstości obserwowanych powikłań, mimo większej liczby kwalifi kowanych chorych, wskazuje na konieczność dalszych działań w celu zwiększenia rekrutacji chorych w ostrej fazie udaru, spełniających kryteria włączenia leczenia trombolitycznego.
EN
BACKGROUND Intravenous thrombolysis remains the only available method of treatment of ischemic stroke. In the Stroke Unit of the Neurological Department, this treatment has been in use since 2004, in the beginning as part of “POLKARD” and since 2009 as a procedure of the National Health Fund. We carried out an analysis of 70 patients given thrombolytic treatment throughout the years 2004–2011. MATERIAL AND METHODS We evaluated a group of 70 patients, considering their neurological state at qualifi cation to treatment on the NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale), onset-to-needle time, results of treatment in the modifi ed Rankin Scale (mRS) and the case-fatality in the 90-day follow-up, as well as the occurrence of hemorrhagic complications of stroke. RESULTS Within the analyzed years, 70 patients were given thrombolysis, the most in 2011 – 19 patients. They were mainly men (43 patients, 61.4%), the mean age of the patients was 64.7 ± 12.5 years. The NIHSS at qualifi cation to treatment was 12.8 ± 4.6 pts, and was signifi cantly worse in patients with a fatal outcome (16.8 ± 6.3 vs 12.2 ± 4.1 pts). The mean onset-to-needle time was 130 minutes. Symptomatic intracerebral hemorrhage was seen in 7 (10.0%) patients. Complete or functional independence (mRS 0–2) was achieved in 38 (54.3%) patients. 11 (15.7%) patients died; in the group of patients treated in the years 2009–2011, the rate of death was lower (10.9%). CONCLUSIONS 1. In the group of 70 patients given thrombolysis, the result of treatment and its safety was comparable to data from randomized controlled trials and published previously for Poland 2. The improved outcome of thrombolysis achieved in recent years with a decreasing number of hemorrhagic complications, despite the increasing number of patients given thrombolysis, suggests the necessity for further measures to increase the recruitment of patients in the acute phase of stroke fulfi lling the inclusion criteria for thrombolytic treatment.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
6
Pages
37–44
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3 Maja 13/15 41-800 Zabrze tel. +48 32 370 45 84 mob. +48 607 615 357
 • Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Niewada M., Skowrońska M., Ryglewicz D. et al. Polish National Stroke Prevention and Treatment Collaborative Group. Acute ischemic stroke care and outcome in center participating in the Polish National Stroke Prevention and Treatment Registry. Stroke 2006; 37: 1837–1843.
 • 2. Sarzyńska-Długosz I., Skowrońska M., Członkowska A. Development of the stroke unit network in Poland – current status and future requirements. Neurol. Neurochir. Pol. 2007; 41: 107–112.
 • 3. Ryglewicz D. Epidemiology of stroke: a prospective community-based study of stroke in Warsaw, 1991–1992. Neurol. Neurochir. Pol. 1994; 28, suppl 1: 35–49.
 • 4. Słowik A., Turaj W., Zwolińska G. et al. Stroke attack rates and case fatality in the Krakow Stroke Registry. Neurol. Neurochir. Pol. 2007; 41: 291–295.
 • 5. Incidence of Stroke in Europe at the Beginning of the 21st Century. The European Registers of Stroke (EROS) Investigators. Stroke 2009; 40: 1557–1563.
 • 6. Smith W.S., Sung G., Starkman S. et al. Safety and effi cacy of mechanical embolectomy in acute ischemic stroke: results of the MERCI trial. Stroke 2005; 36: 1432 –1438.
 • 7. Machi P., Costalat V., Lobotesis K. et al. Solitaire FR thrombectomy system: immediate results in 56 consecutive acute ischemic stroke patients. J. Neurointerv. Surg. 2012; 1: 62–66.
 • 8. Furlan A.J., Higashida R.T., Wechsler L. et al. Intra-arterial prourokinese for acute ischemic stroke. The PROACT II STUDY: a randomized controlled trial. JAMA 1999; 282: 2003–2011.
 • 9. Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. The National Institute of Neurological Disorders and Stroke Rt-pa Stroke Study Group (NINDS). N. Engl. J. Med. 1995; 333: 1581–1587.
 • 10. Hacke W., Donnan G., Fieschi C. et al. Association of outcome with early stroke treatment: pooled analysis of ATLANTIS, ECASS and NINDS rt-Pa trials. Lancet 2004; 363: 768–774.
 • 11. Litwin T., Kobayashi A., Skowrońska M., Członkowska A. Thrombolysis in acute ischaemic stroke within 3 hours of symptom onset: a report of the fi rst 100 cases. Neurol. Neurochir. Pol. 2008; 42: 1–5.
 • 12. Wahlgren N., Ahmed N., Davalos A. et al. Thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke in the Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study (SITS-MOST): an observational study. Lancet 2007; 369: 275–282.
 • 13. Thrombolysis with Alteplase 3 to 4.5 Hours after Acute Ischemic Stroke. The European Cooperative Acute Stroke Study (ECASS III). N. Engl. J. Med. 2008; 359: 1317–1329.
 • 14. Postępowanie w udarze mózgu. Wytyczne Grupy Ekspertów Narodowego Programu Profi laktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. Neurol. Neurochir. Pol. 2008; 42 (suppl 3).
 • 15. Larrue V., von Kummer R.R., Muller A., Bluhmki E. Risk factors for severe hemorrhagic transformation in ischemic stroke patients treated with recombinant tissue plasminogen activator: a secondary analysis of the European-Australasian Acute Stroke Study (ECASS II). Stroke 2001; 32: 438–441.
 • 16. McCarron M.O., Armstrong M., McCarron P. Potential for quality improvement of acute stroke management in a district general hospital. Emerg. Med. J. 2008; 25: 270–273.
 • 17. Kobayashi A., Sarzyńska-Długosz I., Niewada M. et al. Estimation of patient eligibility for thrombolysis in acute ischaemic stroke based on a hospital stroke registry in Warsaw. Neurol. Neurochir. Pol. 2006; 40: 369–375.
 • 18. Kaźmierski R., Tukiendorf A., Piątek A. et al. Wysoki odsetek pacjentów z udarem mózgu leczonych trombolizą dożylną nie wiąże się z gorszym wynikiem terapii. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań, 7–10 IX 2011. Program. Wersja na CD-ROM.
 • 19. Adeoye O., Hornung R., Khatri P., Kleindorfer D. Recombinant tissue-type plasminogen activator use for ischemic stroke in the United States: a doubling of treatment rates over the course of 5 years. Stroke 2011; 42: 1952–1955.
 • 20. Singer O.C., Hamann G..F., Misselwitz B. et al. Time Trends in Systemic Thrombolysis in a Large Hospital-Based Stroke Registry. Cerebrovasc Dis. 2012; 33: 316–321.
 • 21. Walters M.R., Muir K.W., Harbison J. et al. Intravenous thrombolysis for acute ischaemic stroke: preliminary experience with recombinant tissue plasminogen activator in the UK. Cerebrovasc. Dis. 2005; 20: 438–442.
 • 22. Intracerebral Hemorrhage After Intravenous t-PA Therapy for Ischemic Stroke. The NINDS t-PA Stroke Study Group. Stroke 1997; 28: 2109–2118.
 • 23. Tanne D., Kasner S.E., Demchuk A.M. et al. Markers of increased risk of intracerebral hemorrhage after intravenous recombinant tissue plasminogen activator therapy for acute ischemic stroke in clinical practice: the Multicenter rt-PA Stroke Survey. Circulation 2002; 105: 1679–1685.
 • 24. Engelter S.T., Bonati L.H., Lyrer P.A. Intravenous thrombolysis in stroke patients of > or = 80 versus < 80 years of age – a systematic review across cohort studies. Age Ageing 2006; 35: 572–580.
 • 25. Mishra N.K., Davis S., Kaste M. et al. Comparison of outcomes following thrombolytic therapy amongst patients with prior stroke and diabetes in the Virtual International Stroke Trials Archive (VISTA). Diabetes Care 2010; 33: 2531–2537.
 • 26. Karliński M., Kobayashi A., Litwin T. et al. Intravenous thrombolysis for acute ischaemic stroke in patients not fully adhering to the European licence in Poland. Neurol. Neurochir. Pol. 2012; 46: 3–14.
 • 27. Whitely W., Lindley R., Wardlaw J. et al. Third International Stroke Trial. Int. J. Stroke. 2006; 1: 172–176.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8d42eaba-e03d-4c31-837f-18fa415c686e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.