PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 3 | 245–249
Article title

Gęstość kości u pacjentów z hiperkalciurią idiopatyczną – przegląd piśmiennictwa w aspekcie bezpieczeństwa stosowania witaminy D

Content
Title variants
EN
Bone density in patients with idiopathic hypercalciuria – literature review concerning vitamin D supplementation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach bada się wpływ witaminy D i jej aktywnej biologicznie formy – kalcytriolu [1,25(OH)2D] na występowanie wielu różnych schorzeń i działanie wielu różnych układów ludzkiego organizmu. Niedobór witaminy D, oceniany na podstawie ogólnie przyjętego wskaźnika, jakim jest stężenie 25(OH)D, substratu dla syntezy kalcytriolu, jest w naszej strefie klimatycznej powszechnym zjawiskiem. Uważa się, że w Polsce wystarczająca dla pokrycia zapotrzebowania synteza skórna witaminy D może mieć miejsce w okresie od kwietnia do września, pod warunkiem że ekspozycja na słońce będzie obejmować 18% powierzchni ciała i będzie trwała przez 15 minut dziennie oraz że skóra nie będzie w tym czasie chroniona filtrami. Udowodniono, że stosowane w profilaktyce i leczeniu dawki tej witaminy są bezpieczne, a granicą toksyczności jest stężenie 25(OH)D >200 ng/ml. Szczegółowe zalecenia dotyczące suplementacji witaminy D zostały opracowane w ostatnim czasie dla wszystkich grup wiekowych. W Polsce propozycje zmian w dawkowaniu opublikowano już w 2009 roku. Istnieją jednak sytuacje kliniczne, w których podawanie witaminy D budzi niepokój z uwagi na potencjalny wpływ na pogłębienie istniejącej patologii. Dotyczy to między innymi chorych z kamicą układu moczowego, szczególnie tych, u których w skład złogów wchodzi wapń. Z drugiej strony w wielu opublikowanych ostatnio pracach podkreśla się związek idiopatycznej hiperkalciurii z obniżoną gęstością kości. Witamina D wpływa na gospodarkę wapniowo-fosforanową między innymi poprzez zwiększenie wchłaniania wapnia z jelit. Wapń wchłonięty do krwi jest wbudowywany w kości, ale także wydalany z moczem. Natomiast dieta z ograniczeniem wapnia paradoksalnie sprzyja kamicy. Wieloletnie badania prowadzone w populacji dorosłych wykazały, że zarówno zbyt małe, jak i zbyt duże spożycie wapnia sprzyja krystalizacji złogów w drogach moczowych. Dotychczas prowadzone nieliczne badania epidemiologiczne z wieloletnią obserwacją nie wykazały zależności między podażą witaminy D a ryzykiem powstawania złogów w nerkach. W przypadku dzieci z hiperkalciurią i kamicą układu moczowego, u których właściwa podaż witaminy D ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju i zdrowia, trudno znaleźć w piśmiennictwie wytyczne dotyczące jej suplementacji. Wydaje się, że ostrożna suplementacja, z monitorowaniem co 1–3 miesiące kalcemii, kalciurii, aktywności fosfatazy zasadowej oraz stężenia 25(OH)D, zgodna z rekomendowanymi zaleceniami, mogłaby przynieść takim dzieciom bieżące i odległe korzyści.
EN
Many scientific works, concerning an impact of vitamin D and its active form – 1,25-dihydroxyvitamin D [1,25(OH)2D] on human health, appeared lately. Vitamin D deficiency, defined as low level of 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D), is a global health problem. It is generally accepted in Poland, that vitamin D skin synthesis, necessary for maintenance its proper level, can take place between April and September, if the sun skin exposure, without sun blockers, covers 18% of body area for 15 minutes daily. It’s been scientifically proven that commonly used for prevention and treatment vitamin D doses are safe. Toxic concentrations of 25(OH)D is above 200 ng/ml. Recommendations concerning vitamin D supplementation are commonly available for all age groups. Polish recommendations were presented in 2009. Nevertheless there are clinical situations when vitamin D supply is potentially harmful. One of them is urolithiasis, especially when stones are made of calcium. On the other hand, there is relationship between idiopathic hypercalciuria and low bone density. Vitamin D acts, among others, as factor increasing intestinal calcium absorption. Calcium absorbed to the blood builds bone mass, but is excreted with urine as well. Low calcium diet paradoxically favours urolithiasis. Systemic scientific analysis of adult population lead to conclusion that too low and too big calcium supply made conditions conductive to produce renal stones. Not numerous epidemiological analysis did not demonstrate relation between vitamin D supply and the risk of urolithiasis. But in available literature it is difficult to find recommendations concerning supplementation of vitamin D in children with hypercalciuria and renal stones. Proper level of vitamin D has great impact on children’s development and health. It seems that careful vitamin D supply, with the use of calcium blood and urine level and 25(OH)D and alkaline phosphatase activity monitoring, could be of benefit in such patients.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
245–249
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Lorenc R.S., Karczmarewicz E., Kraśkiewicz E. i wsp.: Zasady suplementacji i standardy oceny zaopatrzenia organizmu w witaminę D w świetle jej działania plejotropowego. Standardy Med. Pediatria 2012; 5: 595–604.
 • 2. Holick M.F.: To screen or not to screen for 25-hydroxyvitamin D: that is the D-lemma. Standardy Med. 2012; 5: 590–594.
 • 3. Harel Z., Alpert W., Cromer B. i wsp.: Recommended vitamin D intake and management of low vitamin D status in adolescents: a position statement of the Society for Adolescent Health and Medicine. J. Adolesc. Health 2013; 52: 801–803.
 • 4. Płudowski P., Karczmarewicz E., Czech- Kowalska J. i wsp.: Nowe spojrzenie na suplementację witaminą D. Standardy Med. 2009; 1: 23–41.
 • 5. Iwańczak B., Krzesiek E, Iwańczak F.: Osteoporoza i osteopenia u dzieci i młodzieży – przyczyny, diagnostyka, leczenie. Adv. Clin. Exp. Med. 2004; 13: 177–184.
 • 6. Eisner B., Burnett-Bowie S.A.: Vitamin D repletion does not increase urinary calcium in patients with vitamin D deficiency. J. Urol. 2010; 183 supl.: e510–e511.
 • 7. Stoermann Chopard C., Jaeger P.: [Is kidney stone a bone disease?]. Rev. Med. Suisse 2009; 5: 1314–1317.
 • 8. Tasca A., Dalle Carbonare L., Nigro F. i wsp.: Bone disease in patients with primary hypercalciuria and calcium nephrolithiasis. Urology 2009; 74: 22–27.
 • 9. Keller J.J., Lin C.C., Kang J.H., Lin H.C.: Association between osteoporosis and urinary calculus: evidence from a population-based study. Osteoporos. Int. 2013; 24: 651–657.
 • 10. Weisinger J.R.: Bone mineral density in idiopathic hypercalciuria: the chicken or the egg? Nephron Clin. Pract. 2003; 94: c81–c82.
 • 11. Arrabal-Polo M.A., Arrabal-Martin M., Giron-Prieto M.S. i wsp.: Osteopenia/osteoporosis in patients with calcium nephrolithiasis. Urol. Res. 2012; 40: 709–716.
 • 12. Schwaderer A.L., Cronin R., Mahan J.D. i wsp.: Low bone density in children with hypercalciuria and/or nephrolithiasis. Pediatr. Nephrol. 2008; 23: 2209–2214.
 • 13. Zerwekh J.E.: Bone disease and hypercalciuria in children. Pediatr. Nephrol. 2010; 25: 395–401.
 • 14. Moreira Guimarães Penido M.G., de Sousa Tavares M., Campos Linhares M. i wsp.: Longitudinal study of bone mineral density in children with idiopathic hypercalciuria. Pediatr. Nephrol. 2012; 27: 123–130.
 • 15. Tałałaj M., Toboła M.: Prewencja i leczenie osteoporozy a kamica układu moczowego. Postępy Nauk Med. 2012; 25: 280–284.
 • 16. Moreira Guimarães Penido M.G., de Sousa Tavares M.: Does thiazide treatment improve bone mineral density in hypercalciuric children? Pediatr. Nephrol. 2012; 27: 1417–1418.
 • 17. Garcia-Nieto V., Monge-Zamorano M., González-García M., Luis-Yanes M.I.: Effect of thiazides on bone mineral density in children with idiopathic hypercalciuria. Pediatr. Nephrol. 2012; 27: 261–268.
 • 18. Penido M.G., Lima E.M., Souto M.F. i wsp.: Hypocitraturia: a risk factor for reduced bone mineral density in idiopathic hypercalciuria? Pediatr. Nephrol. 2006; 21: 74–78.
 • 19. Marangella M., Di Stefano M., Casalis S. i wsp.: Effects of potassium citrate supplementation on bone metabolism. Calcif. Tissue Int. 2004; 74: 330–335.
 • 20. Tałałaj M.: Witamina D a kamica układu moczowego. Standardy Med. 2012; 5: 670–674.
 • 21. Meschi T., Nouvenne A., Borghi L.: Lifestyle recommendations to reduce the risk of kidney stones. Urol. Clin. North Am. 2011; 38: 313–320.
 • 22. Leaf D.E. i wsp.: Vitamin D Repletion in Stone Formers with Hypercalciuria. ClinicalTrials.gov identifier NCT01295879. Adres: https://www.clinicalkey.com.
 • 23. Elkoushy M., Lee T., Andonian S.: Calcium and vitamin D replacement in vitamin-D inadequate patients with previous urolithiasis. J. Urol. 2013; 189 supl.: e849–e849.
 • 24. Chalmers D., O’Sullivan D., Meyer E.: The effect of vitamin D supplementation on serum and urine calcium in a population of patients with stone disease. J. Urol. 2012; 187 supl.: e927.
 • 25. Bevilacqua M., Dominguez L.J., Gandolini G. i wsp.: Vitamin D substrate-product relationship in idiopathic hypercalciuria. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2009; 113: 3–8.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8d42ab1b-1cb2-4426-8970-d67eac98b48b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.