PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 20 | 4 | 21-27
Article title

Jakość wody z wodociągów publicznych powiatu piaseczyńskiego w latach 2012–2016

Content
Title variants
EN
The quality of water from the public waterworks of the Piaseczno district in 2012–2016
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel badań. Celem pracy była ocena jakości wody z wodociągów publicznych powiatu piaseczyńskiego w latach 2012–2016. Materiał i metody. Do opracowania wykorzystano wyniki badań wody pobranej z wodociągów publicznych z lat 2012–2016 w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego zgodnie z Rozporządzeniem z 2015 r. odnośnie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Korzystano również z dostępnego rejestru chorób zakaźnych i rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach znajdujących się w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie. Wyniki. Ocenie poddano parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że największą liczbę kwestionowanych wyników pod względem mikrobiologicznym stanowiły bakterie z grupy coli, natomiast największą liczbę ocenianych wyników pod względem fizykochemicznym stanowiły przekroczenia: mętności, żelaza i manganu. Wnioski. Jakość dostarczanej wody na terenie objętym nadzorem była na poziomie zadowalającym. Stały nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej i czynny monitoring jakości wody dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne na terenie powiatu piaseczyńskiego skutkował brakiem zachorowań na choroby wodozależne.
EN
Aim. The aim of the work was to assess the quality of water from the public waterworks of the Piaseczno district in the years 2012-2016. The data were collected within the framework of health surveillance in accordance with the 2015 regulation on the quality of water intended for human consumption. Material & metods. As part of the sanitary supervision pursuant to the 2015 regulation on the quality of water intended for human consumption, the analysis was based on the results of water samples taken from public waterworks in the years 2012-2016. The registry of communicable diseases and the annual reports on occurrences of infectious diseases, infections, and cases of poisoning available in the District Sanitary-Epidemiological Station in Piaseczno were also used. Results. Both microbiological and physicochemical parameters were evaluated. Based on the analysis, it was found that in microbiological terms, coliform bacteria accounted for the largest number of unsatisfactory results, while the largest number of unsatisfactory results in physicochemical terms were due to exceeded levels for: turbidity, iron, and manganese. Conclusions. The quality of water supplied in the supervised area was satisfactory. Constant supervision by the State Sanitary Inspection and active monitoring of the quality of water supplied by plumbing and waterworks companies in the Piaseczno district resulted in the absence of water-dependent diseases.
Contributors
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie
References
 • [1] Tomaszewski W., Wichrowska B., Mulik B., Stankiewicz A.: Woda a zdrowie. (www.pis.gov.pl). Dostęp z dnia 12.09. 2017 r.
 • [2] https://www.unicef.pl/. Dostęp z dnia 12.10.2017 r.
 • [3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 i 1893).
 • [4] Hadaś E., Derda M., Skrzypczak Ł.: Skażenie wody formami dyspersyjnymi pasożytów, Probl Higieny Epidemiol 2014, 95 (4): 795-802.
 • [5] Gromiec M., Sadurski A., Zalewski M., Rowiński P.: Zagrożenia związane z jakością wody, Nauka 2014, 99-122.
 • [6] Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A.: Choroby zakaźne i pasożytnicze-epidemiologia i profilaktyka, -medica press, 2004.
 • [7] Zaremba M. L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska wyd. III, PZWL, 2004.
 • [8] Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia, wydanie drugie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Warszawa 1998.
 • [9] Cunliffe D., Bartram J., Briand E., Chartier Y., i współ.:Bezpieczeństwo wodne w budynkach (www. gis. gov. pl), 2011. Dostęp z dnia 12.09.2017 r.
 • [10] Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi (Dz. U. 234, poz. 1570 z późn. zm.).
 • [11] Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity – Dz.U. z 2015 r., poz. 1412).
 • [12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z póź. zm.).
 • [13] Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1267).
 • [14] Dyrektywa Komisji UE2015/1787 zmieniająca załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 • [15] Wichrowska B., Kozłowski J., Jankowska D.: Ocena ryzyka zdrowotnego w świetle przepisów Polskich i Unii Europejskiej dotyczących jakości wody do picia, Ochrona Środowiska 2001, 4 (83):19-22.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8d100950-d258-47d8-b50f-82e2d007f491
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.