PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 209–215
Article title

Czy występują istotne różnice w ilości zażywanych leków przeciwnadciśnieniowych między chorymi na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze a chorymi na nadciśnienie tętnicze?

Content
Title variants
EN
Are there any significant differences in the amount of antihypertensive drugs used between subjects with diabetes and hypertension and subjects with hypertension?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
WSTĘP: Cukrzyca oraz nadciśnienie tętnicze powodują zarówno istotne pogorszenie jakości życia, jak i skrócenie czasu przeżycia chorego. Celem pracy było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: 1) ile średnio leków przeciwnadciśnieniowych zażywa chory na nadciśnienie oraz chory na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze; 2) czy na skutek upośledzenia czynności nerek chorzy zażywają większą ilość leków przeciwnadciśnieniowych; 3) czy występują różnice w ilości stosowanych leków przeciwnadciśnieniowych między badanymi przez nas grupami. MATERIAŁ I METODY: Do badania włączyliśmy kolejnych 300 chorych zakwalifikowanych w trybie pilnym do przyjęcia do Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu. Powodem przyjęcia były nadciśnienie tętnicze i cukrzyca lub nadciśnienie tętnicze bez cukrzycy. Pomiaru masy ciała oraz wzrostu dokonano przy użyciu mechanicznej wagi lekarskiej kolumnowej ze wzrostomierzem firmy AED. 24-godzinnego automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dokonano aparatem Oscar 2. WYNIKI: Nie wykazano znamiennych statystycznie różnic między ilością stosowanych leków u chorych na nadciśnienie z cukrzycą lub bez cukrzycy. Wykazano, że wraz z pogarszającą się czynnością nerek badani zażywali istotnie więcej leków przeciwnadciśnieniowych (szczególnie chorzy na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze). WNIOSKI: 1. Chorzy na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze oraz chorzy na nadciśnienie tętnicze bez cukrzycy stosują średnio 3,53 ± 2,22 leków spośród określonych grup leków przeciwnadciśnieniowych. Brak różnic w ilości zażywanych leków między badanymi grupami. 2. Wraz z pogorszeniem czynności wydalniczej nerek wzrasta ilość leków przeciwnadciśnieniowych zażywanych przez chorych, szczególnie u chorych na cukrzycę. 3. Wraz z pogorszeniem czynności nerek ilość stosowanych leków przeciwnadciśnieniowych jest większa u chorych na cukrzycę i nadciśnienie niż u chorych na nadciśnienie bez cukrzycy.
EN
INTRODUCTION: Diabetes, as well as hypertension, cause significant deterioration in the quality of life as well as shortening the patient’s survival time. The aim of the study was to find answers to the following questions: 1) how many antihypertensive drugs are used by patients with hypertension and by patients with diabetes and hypertension; 2) are more antihypertensive drugs used by patients with impaired renal function; 3) are there any differences in the amount of antihypertensive drugs used between the observed groups. MATERIAL AND METHODS: The study included 300 consecutive patients qualified for urgent admission to the Department of Internal Medicine, Diabetology and Nephrology in Zabrze. The reason for admission was unstable blood pressure in subjects with hypertension and diabetes or hypertension without diabetes. Body weight and height were measured using an AED mechanical column scale. 24-hour automatic blood pressure measurement was performed with an Oscar 2 device. RESULTS: There were no statistically significant differences between the amount of medication used by patients with hypertension with or without diabetes. It was shown that along with deteriorating kidney function, the subjects used significantly more antihypertensive drugs (especially diabetic patients and those with hypertension). CONCLUSIONS: 1. Patients with hypertension and with or without diabetes use on average 3.53 ± 2.22 antihypertensive drugs. In this regard, differences between the studied groups were not demonstrated. 2. Along with deteriorating kidney function, the number of antihypertensive drugs used by patients increases, especially in patients with diabetes. 3. Along with deteriorating kidney function, the amount of antihypertensive medication used is higher in patients with diabetes and hypertension compared to hypertensive patients without diabetes.
Discipline
Year
Issue
72
Pages
209–215
Physical description
Contributors
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. IDF Diabetes Atlas, Sixth edition, 2013, 1–160.
 • 2. Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. The ADVANCE Collaborative Group. N. Engl. J. Med. 2008; 358(24): 2560–2572, doi: 10.1056/NEJMoa0802987.
 • 3. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2017. Diabetol. Prakt. 2017; 3(Supl. A): A1–A81.
 • 4. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2011 rok. Nadciśn. Tętn. 2011; 15(2): 55–82.
 • 5. Kabat M. Znaczenie 24-godzinnego pomiaru ciśnienia krwi w diagno-styce nadciśnienia tętniczego. Post. Nauk Med. 2002; 2–3: 135–139.
 • 6. Zubovic S.V., Kristic S., Prevljak S., Pasic I.S. Chronic Kidney Disease and Lipid Disorders. Med. Arch. 2016; 70(3): 191–192, doi: 10.5455/medarh.2016.70.191-192.
 • 7. Tykarski A., Narkiewicz K., Gaciong Z., Januszewicz A., Litwin M., Kostka-Jeziorny K., Adamczak M., Szczepaniak-Chicheł L., Chrostowska M., Czarnecka D., Dzida G. i wsp. 2015 guidelines for the management of hypertension. Recommendations of the Polish Society of Hypertension – short version. Kardiol. Pol. 2015; 73(8): 676–700, doi: 10.5603/KP.2015.0157.
 • 8. Zdrojewski T., Wyrzykowski B., Szczech R., Wierucki L., Naruszewicz M., Narkiewicz K., Zarzeczna-Baran M. Epidemiology and prevention of arterial hypertension in Poland. Blood Press. Suppl. 2005; 2: 10–16.
 • 9. Zoccali C., Vanholder R., Massy Z.A., Ortiz A., Sarafidis P., Dekker F.W., Fliser D., Fouque D., Heine G.H., Jager K.J., Kanbay M. i wsp. The systemic nature of CKD. Nat. Rev. Nephrol. 2017; 13(6): 344–358, doi: 10.1038/nrneph.2017.52.
 • 10. Solak Y., Kario K., Covic A., Bertelsen N., Afsar B., Ozkok A., Wiecek A., Kanbay M. Clinical value of ambulatory blood pressure: Is it time to recommend for all patients with hypertension? Clin. Exp. Nephrol. 2016; 20(1): 14–22, doi: 10.1007/s10157-015-1184-1.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8ca09db1-615a-4c19-8959-5f68acabe367
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.