PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 4 | 32-43
Article title

Opinia pacjentów w aspekcie radzenia sobie z bólem po zabiegach operacyjnych

Content
Title variants
EN
Coping with pain after surgical procedure - patients' experience
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Ból określa się jako stan patofizjologiczny, wymagający specjalistycznego postępowania terapeutycznego, a dobór właściwych środków przeciwbólowych zależy od wiedzy na temat jego mechanizmów. Przeprowadzanie badań na temat strategii radzenia sobie z bólem pooperacyjnym przez pacjentów hospitalizowanych w oddziale chirurgii daje możliwość na modyfikację dotychczasowych działań i wdrożenie takich rozwiązań przez zespół terapeutyczny, które są najwyżej oceniane przez odbiorców świadczeń. Cel. Celem pracy jest zbadanie opinii pacjentów poddanych zabiegom operacyjnym w aspekcie radzenia sobie z bólem. Analiza obejmuje ocenę przekonań i strategii radzenia sobie z bólem w zależności od przeprowadzonego zabiegu operacyjnego. Materiał i metody. Badaniem objęto wśród 60 pacjentów (kobiety i mężczyźni w wieku ≥18 lat) Oddziału Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. Dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Pomiaru dokonano przy użyciu testu t-Studenta oraz testu ANOVA Kruskala Wallisa. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu programu Statistica 10.0. Przyjęto poziom istotności p≤ 0,05. Wyniki. Zaprezentowane wyniki badań przedstawiają różnice w ocenie przekonań i strategii radzenia sobie z bólem biorąc pod uwagę rodzaj przeprowadzonego zabiegu operacyjnego. Wnioski. Rodzaj zabiegu operacyjnego nie wpływał na istotne różnice w wyborze strategii i sposobów radzenia sobie z bólem przez badanych poddanych określonym zabiegom chirurgicznym.
EN
Introduction. Pain is defined as a pathophysiological mechanism and requires expertise theraupetic meassures. Careful selectiona and the right choice of pain relief depends on the knowlege of the nature of pain. Study devoted to strategies of pain management among hospitalized patients from surgery department enable the modification of current meassures and the implementation of such activities that are highly assesed by patients. Aim. The aim of the study is to asses the opinion of patients who underwent a surgery and their views on coping with pain.The study includes the assement of patients' views and strategies of pain management depending on surgery. Material and methods. The study comprised of 60 patients ( men and women aged ≥18 ) from general and oncological surgery as well as chemotherapy department in Multi-Specialist Hospital of Dr Ludwik Błażek in Inowrocław. Meassuerments were taken by means of t-Student test and ANOVA Kruskal Wallis's test.Sttistical analysis comprised Statistica 10.0 programme. The level of significance was set at p≤ 0,05. Results. Presented results show different views and strategies of pain management depending on surgery. Conclusions. The nature of surgical procedure does not sygnificantly affect the choice of pain managent strategies among patients who underwent a given surgery.
Contributors
author
 • Szpital Wielospecjalistyczny im. Dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu
 • 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
References
 • 1. Boon, N., Colledge, N., Davidson, B.: Choroby wewnętrzne. Tom 1. Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009, s. 20-69.
 • 2. Diener, H., Maier, Ch., Kubler, A.: Leczenie bólu. Wyd. I. Urban & Partner, Wrocław 2005: s. 283-421.
 • 3. Dobrogowski, J., Mayzner-Zawadzka, E., Drobnik, L., Kusza, K. Woroń, J., Wordliczek, J.: Uśmierzanie bólu pooperacyjnego – zalecenia. Ból 2008; 9: 9-22.
 • 4. Mędrzycka-Dąbrowska, W. , Ogrodniczuk, M., Dąbrowski, S.: Udział pielęgniarki w procesie terapii bólu pooperacyjnego – część I. Anestezjologia i Ratownictwo 2012; 6: 332-338.
 • 5. Misiołek, H., Mayzner-Zawadzka, E., Dobrogowski, J., Wordliczek, J.: Zalecenia 2011 postępowania w bólu ostrym i pooperacyjnym. Ból 2011; 12: 9-33.
 • 6. Zielazny, P., Uzdrowska, B., Błaszczyk, A., Zarzeczna-Baran, M. Stopień akceptacji choroby, przekonania na temat kontroli bólu oraz strategie radzenia sobie z bólem wśród pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu z powodu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22: 251‒258.
 • 7. Szczudłowski, B., Płaszewska- Żywko, L.: Lokalizacja i natężenie bólu u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; 4: 161-166.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8c1b30b9-d916-4bb4-813e-89fe974ecd0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.