PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 8 | 3 | 155-163
Article title

Poczucie umiejscowienia kontroli oraz nadzieja podstawowa jako cechy korelujące z psychicznym przystosowaniem do choroby nowotworowej u kobiet z rakiem piersi – doniesienie wstępne

Content
Title variants
EN
Locus of control and basic hope as variables correlating with mental adjustment to neoplastic disease in women with breast cancer – preliminary report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: To date, there are several reports devoted to the influence of psychological factors on treatment outcome in oncological patients. One of these factors is a construct defined as mental adjustment to neoplastic disease, encompassing both patient’s reaction to diagnosis and modification of his/her attitude towards the disease in the course of treatment and rehabilitation. Interviews with mastectomized women revealed that their reactions in response to the diagnosis and therapy may be classified as: “stoic acceptance”, “negation, “helplessness – hopelessness” and “fighting spirit”. Subsequent studies demonstrated that these attitudes closely correlate with activity of the patients’ immune system, and thus with survival rate and quality of life. Therefore it appeared worthwhile to precisely identify factors coexisting with constructive adjustment to cancer. Aim of paper: The aim of this study was to assess correlations between locus of control, basic hope and mechanisms of mental adjustment to neoplastic disease in women with breast cancer. Material and method: Fortyfive women with a diagnosis of breast cancer aged 35-83 underwent psychological examination. The following instruments have been used: Mental Adjustment to Cancer Scale (Mini-MAC), DELTA questionnaire, Basic Hope Inventory (BHI-12) and sociodemographic questionnaire. Results: Statistical analysis revealed significant correlation (p<0.05) between sense of internal locus of control and adoption of “fighting spirit” strategy. There was also a correlation between external locus of control and destructive adjustment to the disease, resulting mainly in adoption of the “helplessness – hopelessness” strategy. No significant correlations between type of adjustment to disease and basic hope were noticed. Perception of outer environment and own life as controlled entities is associated with experience of positive emotional states, which via cortico-hypothalamicpituitary- adrenal axis stimulate the patients’ immune system. Therefore, the “fighting spirit” attitude, typical for women with internal locus of control, contributes to improved survival and quality of life. Lack of sense of control over reality, typical for women with destructive adaptation to their disease, is a powerful and usually prolonged stressor, leading to significant reduction of effectiveness of immune system, thus resulting in increased mortality rate in this group of patients.
PL
Wprowadzenie: Współcześnie istnieje szereg doniesień opisujących znaczenie czynników psychologicznych dla procesu zdrowienia w grupie pacjentów onkologicznych. Jednym z nich jest konstrukt określany jako psychiczne przystosowanie do choroby nowotworowej, który obejmuje zarówno reakcję na diagnozę, jak i zmiany postaw jednostki wobec choroby zachodzące w trakcie procesu leczenia oraz rehabilitacji. Wywiady prowadzone wśród kobiet po mastektomii wykazały, że reakcje pojawiające się w odpowiedzi na diagnozę i terapię można zakwalifikować jako „stoicką akceptację”, „zaprzeczanie”, „bezradność – beznadziejność” oraz postawę „ducha walki”. W dalszych badaniach okazało się, że powyższe postawy ściśle wiążą się z aktywnością układu immunologicznego, a w efekcie z długością oraz jakością życia. Ważne zatem wydaje się dokładne zidentyfikowanie czynników współwystępujących z konstruktywnym przystosowaniem do choroby nowotworowej. Cel pracy: Celem badań była ocena związku pomiędzy poczuciem umiejscowienia kontroli oraz nadzieją podstawową a mechanizmami psychicznego przystosowania do choroby nowotworowej u kobiet z rakiem piersi. Materiał i metodyka: Badaniem psychologicznym objęto 45 kobiet z rozpoznaniem złośliwych zmian nowotworowych w obrębie piersi, w wieku od 35 do 83 lat. Posłużono się następującymi narzędziami: Skalą Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej Mini-MAC, Kwestionariuszem DELTA, Kwestionariuszem Nadziei Podstawowej (BHI-12) oraz ankietą socjodemograficzną. Wyniki: Wyniki analizy statystycznej wskazały na istotny związek (p<0,05) pomiędzy wewnętrznym poczuciem umiejscowienia kontroli a przyjmowaniem strategii „ducha walki”. Dostrzeżono również współzależność w zakresie zewnętrznego poczucia umiejscowienia kontroli oraz destruktywnego przystosowania do choroby, głównie poprzez postawę „bezradność – beznadziejność”. Nie wykazano istotnych statystycznie korelacji pomiędzy adaptacją do nowotworu a nadzieją podstawową. Postrzeganie świata oraz własnego życia jako kontrolowanego wiąże się z doświadczaniem pozytywnych stanów emocjonalnych, które za pośrednictwem osi korowo-podwzgórzowo-przysadkowo- nadnerczowej stymulują m.in. układ odpornościowy. Dlatego też postawa „ducha walki”, charakterystyczna dla kobiet z wewnętrznym umiejscowieniem poczucia kontroli, przyczynia się do wydłużenia życia i poprawy jego jakości. Brak poczucia wpływu na rzeczywistość, typowy dla kobiet destruktywnie przystosowanych do choroby nowotworowej, jest silnym, najczęściej przewlekłym distresem, który prowadzi do znacznego obniżenia wydajności układu odpornościowego, a tym samym do wzrostu wskaźnika śmiertelności w tej grupie chorych.
Discipline
Publisher

Year
Volume
8
Issue
3
Pages
155-163
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej UM w Łodzi. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Józef Kocur, joanna_grzyb@o2.pl
 • Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej UM w Łodzi. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Józef Kocur
author
 • Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej UM w Łodzi. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Józef Kocur. Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UŁ. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Józef Kocur
References
 • 1. Nakaya N., Tsubono Y., Nishino Y. i wsp.: Personality and cancer survival: the Miyagi cohort study. Br. J. Cancer 2005; 92: 2089-2094.
 • 2. Zachariae R., Jensen A.B., Pedersen C. i wsp.: Repressive coping before and after diagnosis of breast cancer. Psychooncology 2004; 13: 547-561.
 • 3. Simonton O.C., Matthews-Simonton S., Sparks T.F.: Psychological intervention in the treatment of cancer. Psychosomatics 1980; 21: 226-227, 231-233.
 • 4. Spiegel D., Bloom J.R., Kraemer H.C., Gottheil E.: Effect of psychosocial treatment on survival of patients with metastatic breast cancer. Lancet 1989; 2: 888-891.
 • 5. Simonton O.C., Matthews-Simonton S., Creighton J.L.: Triumf życia. Jak pokonać raka? Wskazówki dla pacjentów i ich rodzin. Wydawnictwo Medyczne Med Tour Press International, Warszawa 1993: 10.
 • 6. Osborne R.H., Sali A., Aaronson N.K i wsp.: Immune function and adjustment style: do they predict survival in breast cancer? Psychooncology 2004; 13: 199-210.
 • 7. Juczyński Z.: Psychologiczne wyznaczniki przystosowania się do choroby nowotworowej. Psychoonkologia 1997; 1: 3-10.
 • 8. Jadoulle V, Rokbani L., Ogez D. i wsp.: Coping and adapting to breast cancer: a six-month prospective study. Bull. Cancer 2006; 93: E67-E72.
 • 9. Brennan J.: Adjustment to cancer - coping or personal transition? Psychooncology 2001; 10: 1-18.
 • 10. Nordin K., Berglund G., Terje I., Glimelius B.: The Mental Adjustment to Cancer Scale - a psychometric analysis and the concept of coping. Psychooncology 1999; 8: 250-259.
 • 11. Nairn R.C., Merluzzi TV: The role of religious coping in adjustment to cancer. Psychooncology 2003; 12: 428-441.
 • 12. Juczyński Z.: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2001.
 • 13. Cayrou S., Dickes P., Gauvain-Piquard A., Roge B.: The Mental Adjustment to Cancer (MAC) scale: French replication and assessment of positive and negative adjustment dimensions. Psychooncology 2003; 12: 8-23.
 • 14. Drwal R.L.: Opracowanie kwestionariusza Delta do pomiaru poczucia kontroli. Studia Psychologiczne 1979; 18: 67-83.
 • 15. Trzebiński J., Zięba M.: Kwestionariusz Nadziei Podstawowej - BHI-12. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2003.
 • 16. Henderson J.W, Donatelle R.J.: The relationship between cancer locus of control and complementary and alternative medicine use by women diagnosed with breast cancer. Psychooncology 2003; 12: 59-67.
 • 17. Rowe J.L., Montgomery G.H., Duberstein PR., Bovbjerg D.H.: Health locus of control and perceived risk for breast cancer in healthy women. Behav. Med. 2005; 31: 33-40.
 • 18. Cousson-Gelie F., Irachabal S., Bruchon-Schweitzer M. i wsp.: Dimensions of cancer locus of control scale as predictors of psychological adjustment and survival in breast cancer patients. Psychol. Rep. 2005; 97: 699-711.
 • 19. Dow K.H., Ferrell B.R., Haberman M.R., Eaton L.: The meaning of quality of life in cancer survivorship. Oncol. Nurs. Forum 1999; 26: 519-528.
 • 20. Gerits P., De Brabander B.: Psychosocial predictors of psychological, neurochemical and immunological symptoms of acute stress among breast cancer patients. Psychiatry Res. 1999; 85: 95-103.
 • 21. Łazowski J. (red.): Problemy psychosomatyczne w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. PZWL, Warszawa 1985.
 • 22. Tjemsland L., S0reide J.A., Matre R., Malt U.F.: Preoperative psychological variables predict immunological status in patients with operable breast cancer. Psychooncology 1997; 6: 311-320.
 • 23. Kim C.J., Hur H.K., Kang D.H., Kim B.H.: The effects of psychosocial interventions to improve stress and coping in patients with breast cancer. Taehan Kanho Hakhoe Chi 2006; 36: 169-178.
 • 24. Cameron L.D., Booth R.J., Schlatter M. i wsp.: Changes following use of a group psychosocial support program for women recently diagnosed with breast cancer. Psychooncology 2007; 16: 171-180.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8c048ba2-0e5a-4141-9fc2-eb083fc41f53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.