PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 5-6 | 35–41
Article title

Stability of cefamandole nafate in aqueous solutions

Content
Title variants
PL
Trwałość mrówczanu cefamandolu w roztworach wodnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Cefamandole nafate is a semisynthetic second-generation cephalosporin antibiotic. Its antibacterial activity depends on presence of ß-lactamic bond, which is not stable on hydrolysis reactions. The products of these reactions may be caused diff erent adverse eff ects. The aim of research was to evaluate the stability of cefamandole nafate in TARCEFANDOL in aqueous solutions. The degradation of cefamandole nafate was studied by using high-performance liquid chromatography with ultraviolet (UV) detection, as described in the monograph of cefamandole nafate in the European Pharmacopoeia. The method was modifi ed and revalidated. The stability of cefamandole nafate was investigated in aqueous solutions at 303, 313, 323, 333 K and pH 0.42–9.12. The degradation of cefamandole nafate under the conditions of general and specifi c acid-base catalysis was a fi rst-order reaction depending on the substrate concentration. The catalytic eff ect was caused by the components of phosphate and acetate buff ers. The values of kpH and kB, which describe the general acid-base catalysis (kpH) and the catalytic eff ect of the components of the buff ers (kB), were obtained from the relationship kobs = f([B]T). Whereas in the solutions of hydrochlochloric acid and borate buff er kobs = kpH. The semilogarythmic relationship kpH = f(pH) indicates that in water solutions at pH 0.42–9.12 the following reactions occur: the degradation of cefamandole nafate catalysed by hydrogen and hydroxide ions and spontaneous hydrolysis of cefamandole nafate under the infl uence of water. The catalytic rate constants of partial reactions and the thermodynamic parameters were calculated from suitable equations.
PL
Mrówczan cefamandolu należy do II generacji antybiotyków cefalosporynowych. Ich skuteczne działanie bakteriobójcze jest uwarunkowane obecnością wiązania ß-laktamowego, które jest podatne na czynniki hydrolityczne, a produkty reakcji hydrolizy mogą wywoływać działania niepożądane. Celem badań była ocena trwałości mrówczanu cefamandolu, w preparacie TARCEFANDOL, w roztworach wodnych. W badaniach zastosowano metodę HPLC, polecaną przez Farmakopeę Europejską do oceny jakości mrówczanu cefamandolu. Metodę dostosowano do warunków badania trwałości oraz poddano rewalidacji. Badania trwałości mrówczanu cefamandolu w roztworach wodnych prowadzono w zakresie pH 0,42–9,12 w czterech temperaturach. Rozkład mrówczanu cefamandolu w warunkach ogólnej i właściwej katalizy kwasowo-zasadowej zachodził zgodnie z modelem reakcji pierwszego rzędu względem stężenia substratu. Efekt katalityczny wykazywały składniki buforu fosforanowego i octanowego. Z zależności kobs = f([B]T) wyznaczono wartości kpH i kB, opisujące właściwą katalizę kwasowo-zasadową (kpH) oraz efekt katalityczny składników buforu (kB). W roztworach buforu boranowego i kwasu solnego występowała jedynie właściwa kataliza kwasowo zasadowa, czyli kobs = kpH. Na podstawie zależności log kpH = f(pH) stwierdzono, że na rozkład mrówczanu cefamandolu w roztworach wodnych składają się reakcje: hydrolizy cząsteczek mrówczanu cefamandolu katalizowana jonami wodorowymi i wodorotlenowymi oraz hydrolizy spontanicznej pod wpływem wody. Z odpowiednich równań wyznaczono katalityczne stałe szybkości reakcji cząstkowych oraz parametry termodynamiczne reakcji.
Discipline
Year
Volume
65
Issue
5-6
Pages
35–41
Physical description
Contributors
 • Department of Pharmaceutical Chemistry Faculty of Pharmacy, Poznań University of Medical Sciences ul Grunwaldzka 6 61-780 Poznań tel. 61 854 66 49
 • Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Poznań University of Medical Sciences
References
 • 1. Bishara R.H., Rickard E.C. Cefamandole Nafate. Analytical Profi les of Drug Substances 1980; 9: 125–154.
 • 2. Shah P.M. Classifi cation of cephalosporins. Int. J. Antimicrob. Agents 2002; 19: 163–164.
 • 3. Shemonsky N.K., Carrizose J., Levison M.E. In vitro activity and pharmacokinetics in patients of cefamandole, a new cephalosporin antibiotic. Antimicrob Agents Chemother 1975; 8 (9): 679–683.
 • 4. Ernst E.C. et al. Activity of cefamandole and other cephalosporins against aerobic and anaerobic bacteria. Antimicrob Agents Chemother. 1976; 9 (5): 825–855.
 • 5. O’Donnell D. Hypoprothrombinemia associated with use of cefamandole. J. Surg. 1991; 61 (6): 471–472.
 • 6. Montesissa C. et al. Pharmacodynamics and pharmacokinetics of cefoperazone and cefamandole in dogs following single dose intravenous and intramuscular administration. Vet. J. 2003; 166 (2): 170–176.
 • 7. Florey K. Analytical Profi les of Drug Substances. Academic Press, Washington 1999.
 • 8. Kalinkova G. N., Dimitrova L., Infrared spectroscopic studies of the antibiotic cefamandole nafate. Vib. Spectrosc. 1995; 10 (1): 41–47.
 • 9. Jelińska A. et al. Kinetics of cefamandole nafate degradation in solid phase. Farmaco 2003; 58 (4): 309–313.
 • 10. Validation of Analytical Procedures, Proceedings of the International Conference on Harmonization (ICH), Commission of the European Communities (1996).
 • 11. Pawełczyk E., Herman T. The Fundamentals of Stability of Drugs (in Polish), PZWL, Warsaw 1982.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8a578a5b-0302-4e2d-9665-a11b1e879a86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.