PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 1 | 61–68
Article title

Ból kręgosłupa u dzieci jako manifestacja nowotworu kości o lokalizacji okołokręgosłupowej

Content
Title variants
EN
Back pain as a manifestation of paraspinal bone cancer in children
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel pracy: Celem pracy była retrospektywna ocena trudności diagnostycznych w rozpoznaniu nowotworów kości zlokalizowanych okołokręgosłupowo, odnotowanych w ośrodku autorów w latach 2009–2016. Materiał i metody: Ocenie poddano 7 pacjentów w wieku 3,5–17 lat z guzem w okolicy okołokręgosłupowej, co stanowi 16,6% (7/42) dzieci z nowotworem kości leczonych w klinice autorów. Analizowano: zgłaszane dolegliwości, czas od wystąpienia pierwotnych symptomów do właściwego rozpoznania, rodzaj nowotworu, stopień zaawansowania oraz wyniki leczenia. Wyniki: W badanej grupie najczęstszym objawem był ból w okolicy krzyżowo-lędźwiowej. U wszystkich pacjentów pierwsze symptomy traktowano jako dolegliwości kręgosłupa wynikające z dysfunkcji układu ruchu. Utrzymywały się one przez 12–28 tygodni, zanim postawiono diagnozę choroby nowotworowej. W tym okresie u żadnego dziecka nie wykonano zdjęcia rentgenowskiego kręgosłupa ani innych badań diagnostycznych. Ostateczne rozpoznanie ustalono na podstawie badania histopatologicznego. W analizowanej grupie dominowały guzy złośliwe z rozległym naciekiem nowotworowym. W leczeniu w 2 przypadkach zastosowano radykalny zabieg operacyjny, pozostali pacjenci wymagali dodatkowo intensywnej chemioterapii, w 1 przypadku zastosowano ponadto protonoterapię. Z powodu progresji nowotworu 1 pacjent zmarł, w trakcie leczenia jest pacjentka z chondroblastoma, pozostali pacjenci pozostają w remisji, ale ze względu na lokalizację guzów ich rokowanie jest niepewne. Wnioski: 1) Przy powtarzających się dolegliwościach bólowych kręgosłupa u dziecka należy brać pod uwagę możliwość obecności choroby nowotworowej. 2) Podstawowym badaniem diagnostycznym powinno być przeglądowe zdjęcie rentgenowskie. 3) Przedłużający się ból kręgosłupa przy prawidłowym wyniku rentgenowskim jest wskazaniem do wykonania rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej, ewentualnie poszerzenia zakresu obrazowania. 4) Przed rozpoczęciem rehabilitacji z powodu bólu kręgosłupa u dziecka należy wykonać badanie obrazowe.
EN
Aim: The aim of the study was to retrospectively assess diagnostic difficulties in paraspinal bone cancers as noted in the authors’ centre in 2009–2016. Material and methods: The study was performed in a group of 7 patients aged 3.5–17 years with paraspinal tumours, which constitutes 16.6% (7/42) of all children with bone cancers treated in the authors’ centre. The analysis involved: reported symptoms, time from the onset of the first symptoms to the correct diagnosis, type and stage of cancer, and treatment outcomes. Results: The most common symptom was pain in the lumbosacral region. In all cases, the first symptoms were considered to be the consequences of musculoskeletal system dysfunction. They persisted for 12–28 weeks before cancer was diagnosed. In this period, none of the children had spine radiography or any other diagnostic tests performed. The final diagnosis was determined on the basis of a histopathological examination. The most common were malignant tumours with extensive neoplastic infiltration. Two patients underwent radical surgery, and the remaining children required additional intensive chemotherapy. Moreover, proton therapy was implemented in 1 case. One patient died due to tumour progression, a patient with chondroblastoma is still being treated, and the remaining patients are in remission, but, due to tumour location, the prognosis is uncertain. Conclusions: 1) Cancer must be considered in children with recurrent back pain. 2) Plain radiography should be the basic diagnostic test. 3) Persisting back pain with normal radiography is an indication for magnetic resonance imaging or computed tomography, or for extending the range of imaging. 4) Imaging should be performed prior to rehabilitation for back pain.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
61–68
Physical description
Contributors
 • Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
References
 • 1. Kowalczyk JR: Epidemiologia nowotworów dziecięcych. In: Kowalczyk JR (ed.): Wprowadzenie do onkologii i hematologii dziecięcej. Skrypt dla lekarzy specjalizujących się w onkologii i hematologii dziecięcej. 1st ed., Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011: 5–11.
 • 2. Stiller CA, Bielack SS, Jundt G et al.: Bone tumours in European children and adolescents, 1978–1997. Report from the Automated Childhood Cancer Information System project. Eur J Cancer 2006; 42: 2124–2135.
 • 3. Drabko K, Raciborska A, Bilska K et al.: Causes of treatment failure in children with Ewing’s sarcoma in Poland treated with EURO-EWING 99 program (1999–2006). Postępy Nauk Med. 2014; 4: 216–220.
 • 4. Ottaviani G, Jaffe N: The epidemiology of osteosarcoma. Cancer Treat Res 2009; 152: 3–13.
 • 5. Nair M, Nair RKS, Raghavan RK et al.: Primary Ewing’s sarcoma of the spine in pediatric patients: a case series analysis and literature review. Middle East J Cancer 2015; 6: 115–120.
 • 6. Goktepe AS, Alaca R, Mohur A et al.: Paraplegia: an unusual presentation of Ewing’s sarcoma. Spinal Cord 2002; 40: 367–369.
 • 7. Woźniak W: Nowotwory kości. 2011. Available from: http:// www.sarcoma.pl/pliki/Zasady_leczenia/Miesakikoscimlodzi.pdf.
 • 8. Widhe B, Widhe T: Initial symptoms and clinical features in osteosarcoma and Ewing sarcoma. J Bone Joint Surg Am 2000; 82: 667–674.
 • 9. Nitta A, Sakai T, Goda Y et al.: Prevalence of symptomatic lumbar spondylolysis in pediatric patients. Orthopedics 2016; 39: e434–e437.
 • 10. Olsen TL, Anderson RL, Dearwater SR et al.: The epidemiology of low back pain in an adolescent population. Am J Public Health 1992; 82: 606–608.
 • 11. Watson KD, Papageorgiou AC, Jones GT et al.: Low back pain in schoolchildren: occurrence and characteristics. Pain 2002; 97: 87–92.
 • 12. Kędra A, Czaprowski D: Częstość występowania bólów kręgosłupa u uczniów powiatu bialskiego w wieku 13–16 lat. Kwartalnik Ortopedyczny 2012; 2012: 351–360.
 • 13. Wedderkopp N, Leboeuf-Yde C, Andersen LB et al.: Back pain reporting pattern in a Danish population-based sample of children and adolescents. Spine (Phila Pa 1976) 2001; 26: 1879–1883.
 • 14. Watson KD, Papageorgiou AC, Jones GT et al.: Low back pain in schoolchildren: the role of mechanical and psychosocial factors. Arch Dis Child 2003; 88: 12–17.
 • 15. Dobosiewicz K: [Back pain with non organic cause – biomechanical, neurophysiological and psychosocial determinants]. Neurol Dziec 2006; 15: 51–57.
 • 16. Woś H, Sobol G, Grzybowska-Chlebowczyk U: [Low back pain in illnesses]. Neurol Dziec 2006; 15: 75–79.
 • 17. Sienkiewicz D, Kułak W, Gościk E et al.: [Low back pain in children – another challenge of modern medicine]. Neurologia Dziecięca 2011; 20: 129–133.
 • 18. Viry P, Creveuil C, Marcelli C: Nonspecific back pain in children. A search for associated factors in 14-year-old schoolchildren. Rev Rhum Engl Ed 1999; 66: 381–388.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8a444691-7b73-48f0-babb-3d260ac2a042
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.