PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 6-11
Article title

Analiza wpływu profilaktyki steroidowej na parametry prenatalne i postnatalne płodów z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania

Content
Title variants
EN
Influence of steroid prophylaxis on prenatal and postnatal parameters in fetuses with intrauterine growth restriction
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
WSTĘP: Podawanie steroidów w ciąży do 34 hbd przyspiesza rozwój dojrzałości płuc płodu i stymuluje wydzielanie surfaktantu, przez co zapobiega występowaniu zespołu zaburzeń oddychania. Udowodniono, że podawanie steroidów prenatalnie powoduje czasowe obniżenie akcji serca płodu o adekwatnej masie ciała (AGA). W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jak długo utrzymuje się czasowe obniżenie akcji serca płodu (fetal heart rate – FHR) po podaniu steroidów u płodów z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania? MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono z udziałem 152 pacjentek Kliniki Ginekologii i Położnictwa SUM w Katowicach, hospitalizowanych w latach 2013–2016, podzielonych na dwie grupy: AGA – 109 przypadków, IUGR – 43 przypadki. W obu grupach została włączona profilaktyka steroidowa – betametazon lub deksametazon. Przeanalizowano zapisy KTG oraz MONAKO wykonane przy przyjęciu pacjentki oraz 24 i 48 godzin po podaniu steroidów, oceniając linię podstawową, epizody bradykardii oraz parametry zmienności LTV i STV. Wyniki opracowano w programie Statistica 12PL. WYNIKI: Bradykardia posteroidowa występowała częściej w grupie AGA niż w grupie IUGR. Po podaniu pierwszej dawki steroidów zauważono istotnie niższą wartość FHR w czasie trwania epizodów bradykardii w grupie AGA niż w grupie IUGR (p = 0,0001). Obniżenie FHR bez bradykardii było znamiennie większe w grupie AGA niż w grupie IUGR (p = 0,0001). Średnia wartość STV po podaniu drugiej dawki steroidów była znamiennie niższa w grupie AGA niż w grupie IUGR (p = 0,006). Ciśnienie parcjalne tlenu było wyższe w grupie IUGR (p = 0,001). WNIOSKI: W świetle powyższych wyników wydaje się, że płody z IUGR wykazują lepszą tolerancję podawanych steroidów manifestującą się rzadszym występowaniem bradykardii i wyższymi wartościami STV oraz mniejszymi wahaniami wartości FHR.
EN
INTRODUCTION: The administration of steroids during pregnancy up to 34 weeks accelerates the development of fetal lungs and stimulates surfactant production, therefore, it protects premature neonates against infant respiratory distress syndrome. It has been proven that the administration of steroids causes a temporary decrease in the fetal heart rate in fetuses appropriate for gestational age (AGA). How long does the temporary decrease in fetal heart rate (FHR) after steroid administration persist in intrauterine growth restriction fetuses (IUGR)? MATERIAL AND METHODS: The study was conducted on 152 patients from the Clinic of Obstetrics and Gyneacology MUS in Katowice in 2013–2016, divided into two groups: AGA - 109 cases and IUGR – 43 cases. Steroid prophylaxis – betamethasone or dexamethasone was given in both groups. CTG and Monako records at admission and 24 and 48 hours after steroid administration were analysed with assessment of: FHR baseline, bradycardia episodes as well as LTV and STV parameters. All the results were analysed in the Statistica 12PL program. RESULTS: Bradycardia after steroids occurred more frequently in AGA than in IUGR. After the first dose of steroids significantly lower bradycardia was noticed in the AGA group than IUGR (p = 0.0001). The FHR decrease after the first dose of steroids was bigger in the AGA group than in the IUGR group (p = 0.0001). The average STV value after the second dose of steroids was significantly lower in group the AGA group than in the IUGR group (p = 0.006). Oxygen partial pressure was higher in the IUGR group (p = 0.001). CONCLUSIONS: In the light of the results, it seems that fetuses with intrauterine growth restriction exhibit better tolerance to steroid administration in the form of a less frequent occurrence of bradycardia, higher STV values and smaller fluctuations in FHR.
Discipline
Year
Issue
72
Pages
6-11
Physical description
Contributors
 • Klinika Ginekologii i Położnictwa, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Klinika Ginekologii i Położnictwa, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Klinika Neonatologii, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Klinika Neonatologii, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Klinika Neonatologii, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Klinika Ginekologii i Położnictwa, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Klinika Ginekologii i Położnictwa, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Klinika Neonatologii, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Klinika Neonatologii, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Klinika Ginekologii i Położnictwa, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Liggins G.C. Premature delivery of fetal lambs infused with glucocorti-coids. J. Endocrinol. 1969; 45(4): 515–523.
 • 2. Liggins G.C, Howie R.N. A controlled trial of antepartum glucocorticoid treatment for prevention of the respiratory distress syndrome in premature infants. Pediatrics 1972; 50: 515–525.
 • 3. Baillie P., Saunders M.C., Malan A.F., Davey D.A. The Active Mana-gement of Pre‐term Labour and Its Effects on Fetal Outcome.  Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 1976; 16(2): 94–99.
 • 4. Crowther C.A., McKinlay C.J., Middleton P., Harding J.E. Repeat doses of prenatal corticosteroids for women at risk of preterm birth for improving neonatal health outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2015; (7): CDOO3935. doi: 10.1002/14651858.CD003935.pub4.
 • 5. Saccone G., Berghella V. Antenatal corticosteroids for maturity of term or near term fetuses: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ 2016; 355: i5044.
 • 6. Brownfoot F.C., Gagliardi D.I., Bain E., Middleton P., Crowther C.A. Different corticosteroids and regimens for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst. Rev. 2013; (8): CD006764.
 • 7. Markwitz W., Ropacka M., Breborowicz G.H. Analysis of selected parameters of maternal and fetal status during stimulation of fetal lung maturation. Ginekol. Pol. 2001; 72(4): 191–200.
 • 8. De Heus R., Mulder E.J., Derks J.B., Koenen S.V., Visser G.H. Diffe-rential effects of betamethasone on the fetus between morning and afternoon recordings. J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. 2008; 21(8): 549–554.
 • 9. Roberts D., Brown J., Madley N., Dalziel S. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst. Rev. 2017; 3: CD004454.pub3.
 • 10. Crowther C.A., Haslam R.R., Hiller J.E., Doyle L.W., Robinson J.S. Neonatal respiratory distress syndrome after repeat exposure to antenatal corticosteroids: a randomized controlled trial. Lancet 2006, 367(9526); 1913––1919.
 • 11. Piazze J., Dillon K.C., Albana C. Full-term-pregnancy effects of antena-tal betamethasone administration on short-term variation as assessed by com-puterized cardiotocography. J. Prenat. Med. 2012; 6(2): 18–21.
 • 12. Danesh A., Janghorbani M., Khalatbari S. Effects of antenatal cortico-steroids on maternal serum indicators of infection in women at risk for pre-term delivery: A randomized trial comparing betamethasone and dexame-thasone. J. Res. Med. Sci. 2012; 17(10): 911–917.
 • 13. Rotmensch S., Lev S., Kovo M., Efrat Z., Zahavi Z., Lev N., Celentano C., Ben-Rafael Z. Effect of betamethasone administration on fetal heart rate tracing: a blinded longitudinal study. Fetal Diagn. Ther. 2005; 20(5): 371–376.
 • 14. Frusca T., Soregaroli M., Valcamonico A., Scalvi L., Bonera R., Bianchi U. Effect of betamethasone on computerized cardiotocographic parameters in preterm growth-restricted fetuses with and without cerebral vasodilation. Gynecol. Obstet. Invest. 2001; 52(3): 194–197.
 • 15. Schneider U., Fiedler A., Schröder B., Jaekel S., Stacke A., Hoyer D., Schleussner E. Human fetal heart rate variability-characteristics of autonomic regulation in the third trimester of gestation. J. Perinat. Med. 2008; 36(5): 433–441.
 • 16. Van Iddekinge B., Hofmeyr G.J., Buchmann E.J. Visual interpretation of the effect of maternal betamethasone administration on the fetal heart rate pattern. van Iddekinge B., Hofmeyr G.J., Buchmann E. Obstet. Gynaecol. 2003; 23(4): 360–363.
 • Shenhav S., Volodarsky M., Anteby E.Y., Gemer O. Fetal acid-base balance after betamethasone administration: relation to fetal heart rate variability. Arch. Gynecol. Obstet. 2008; 278(4): 333–336. 0582-y.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-89673062-c96a-4d8a-8980-d0e613b0fc93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.