PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 2 | 8-23
Article title

Wybrane problemy w procesie adaptacji dziecka w wieku 0 – 6 lat do pobytu w szpitalu

Content
Title variants
EN
Selected problems in the adaptation process of children aged 0 - 6 years for the stay in hospital
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Dla dziecka w wieku 0 – 6 lat przyjęcie w oddział oraz dalsza hospitalizacja jest bardzo trudnym rodzajem doświadczenia. Łączy się ona z pojawieniem trudności adaptacyjnych do nowego środowiska oraz obcych ludzi. Zadaniem personelu pielęgniarskiego, w połączeniu z rodzicami, jest jak największe zniwelowanie powstałego stresu, aby zapewnić dziecku komfort psychiczny i jak najszybsze zakończenie leczenia, bez pozostawiania traumatycznych śladów w psychice dziecka. Celem pracy była analiza wybranych problemów w procesie adaptacji dziecka do pobytu w szpitalu. Materiał i metody. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Zastosowano technikę ankietową, a narzędziem był kwestionariusz ankiety. W badaniu udział wzięły dwie grupy: 100 rodziców dzieci w wieku 0-6 lat, które były hospitalizowane oraz personel pielęgniarski pracujący na oddziałach dziecięcych w liczbie 60. Wyniki. Około 98% pracowników oraz 27% rodziców stwierdziło problemy adaptacyjne dzieci przy przyjęciu w oddział. W obu grupach najczęściej występującą trudnością był płacz, odpowiednio 98,31% i 87%. 100% personelu stwierdziło, że obecność rodziców ma pozytywny wpływ na przezwyciężenie trudności adaptacyjnych dziecka. Wykazano brak zależności między poziomem wykształcenia, a postawą personelu pielęgniarskiego wobec rodziców i ich dzieci. Wnioski. Najczęstszymi trudnościami adaptacyjnymi u hospitalizowanych dzieci są płacz, niepokój i krzyk. Obecność rodziców oraz odpowiednia opieka pielęgniarska może pozytywnie wpływać na przezwyciężenie trudności adaptacyjnych u dziecka. Wykształcenie nie wpływa na postawę personelu wobec dzieci i ich rodziców.
EN
Introduction. For a child of up to 6 years of age, admission to the ward, as well as further hospitalization, is a very difficult kind of experience. It is connected with the appearance of adaptation difficulties to a new environment and strangers. The Nursing staff’s task, with cooperation with parents, is the largest possible reduction of stress in children to guarantee the child mental comfort as well as the quickest possible completion of treatment, without leaving traumatic marks in children’s psyche. Aim. The main purpose of the study was to analysis of selected problems in process of child’s adaptation to hospitalization period. Material and Methods. The diagnostic survey method was applied in the research, The survey technique was applied, the survey questionnaire being the tool. Two groups were included in the survey: a hundred parents of the hospitalized children aged 0-6, and 60 members of the nursing personnel from children’s wards. Results. About 98% of employees and 27% of parents noticed adaptation problems of the children at hospital admission. In both groups, cry was the most frequent difficulty that appeared, 98,31% and 87% respectively. 100% of the staff claimed, that parents’ presence had a positive influence to overcome child’s adaptation difficulties. It has been proved, that there is no relationship between the level of education, and the nursing personnel’s attitude towards parents and their children. Conclusions. The most frequent adaptation difficulties of hospitalized children are: cry, anxiety and scream. The presence of parents and the proper nurse’s care, can have a positive effect overcoming child’s adaptation problems. Education does not influence staff’s attitude towards children and their parents.
Contributors
 • Instytut Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 • Instytut Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
author
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, NZOZ Słupca
References
 • 1. Jolly J. Inna strona pediatrii. PZWL, Warszawa 1987: 123 -167
 • 2. Chwesiuk G. Program socjoterapeutyczny dla uczniów klas pierwszych z trudnościami adaptacyjnymi. W: Sawicka K. (red.), Socjoterapia. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 1998;30
 • 3. Sunderland M. Mądrzy rodzice. Świat Książki, Warszawa 2008
 • 4. Wosińska W. Psychologia życia społecznego. GWP, Sopot 2004
 • 5. ICN. Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian. Efektywna opieka i racjonalne koszty. International Council of Nurses, Genewa 2015
 • 6. Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych. NIPiP, Warszawa 2015 http://www.nipip.pl/dn. 18.06.2016
 • 7. Kumaczek M. Rola i zadania pielęgniarki w procesie adaptacji dziecka do hospitalizacji. W: Bielawska J. (red.), Aspekty pracy pielęgniarki w opiece nad dziećmi. Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis., 2008;3: 15 – 23
 • 8. Jakubik M., Kierys A., Bednarek A. Udział pielęgniarki w adaptacji dziecka do warunków szpitalnych. Problemy Pielęgniarstwa. 2011;19(4):545-550
 • 9. Tałaj A., Suchorzewska J. Postawy pielęgniarek i położnych wobec osób chorych i cierpiących w aspekcie obowiązujących norm prawnych i moralnych. Problemy Pielęgniarstwa. 2007;(15),1: 32-38
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8954da7d-9d8d-4a6c-83f0-23ddc6d98b37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.