PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 69 | 26–32
Article title

Is Patent Foramen Ovale a cause of stroke?

Content
Title variants
PL
Przetrwały otwór owalny przyczyną udaru mózgu?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Cardio-vascular anomalies, including patent foramen ovale, are the cause of 40% of cryptogenic strokes. Patent foramen ovale is a heart malformation which does not show clinical symptoms. It is recognisable in young patients with stroke (younger than 55 years old), if there is no other cause of stroke. AIM: The purpose of the study was to assess the incidence of patent foramen ovale in a group of young patients suffer-ing a stroke before 55 years of age with migraine headaches. METHODS: The research included 50 stroke patients younger than 55 (average age of 48, 21 females, 29 males). The patients were treated from 1 January 2012 to 31 December 2012 in the Stroke Unit of the Neurological Ward. The medical histories were analysed and the data including sex, age, the symptoms during admission to the ward, the results of the diagnostic tests that were performed and the applied therapy. RESULTS: In the study group of young, stroke patients before 55 years of age, patent foramen ovale was recognized in 16% of the patients. The PFO incidence was especially high (83%) in young stroke patients with migraine headaches, representing 12% of the whole study group. CONCLUSIONS: The frequent occurrence of patent foramen ovale should lead to taking appropriate prophylactic measures using diagnostic echocardiography, especially in patients with migraine headaches and for example in balance tests for the young.
PL
WSTĘP: Anomalie sercowo-naczyniowe, w tym przetrwały otwór owalny, są przyczyną 40% udarów kryptogennych. Przetrwały otwór owalny jest wadą serca, które zwykle nie daje objawów klinicznych. Jest rozpoznawalny u młodych udarowych pacjentów (przed 55 rokiem życia – r.ż.) przy braku innych przyczyn udaru mózgu. Celem pracy była ocena częstości występowania przetrwałego otworu owalnego w grupie młodych pacjentów z udarem przed 55 r.ż. z migrenowymi bólami głowy. MATERIAŁ I METODY: Badaniami objęto 50 młodych, udarowych pacjentów przed 55 r.ż. (średnia wieku 48, ♀: 21, ♂: 29). Pacjenci byli hospitalizowani w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku w pododdziale udarowym na oddziale neurologicznym. Analizowano historie chorób, uzyskując dane odnośnie do płci, wieku, objawów przy przyjęciu, wyników przeprowadzonych badań diagnostycznych oraz zastosowanej terapii. WYNIKI: W badanej grupie młodych udarowych pacjentów (przed 55 r.ż.) przetrwały otwór owalny był stwierdzony u 16% pacjentów. Częstość występowania PFO była szczególnie wysoka (83%) w grupie młodych udarowych pacjentów z migrenowymi bólami głowy, stanowiącej 12% całej grupy badanej. WNIOSKI: Częste występowanie przetrwałego otworu owalnego, jako jedynej zidentyfikowanej przyczyny udaru mózgu u młodych pacjentów przed 55 r.ż., skłania do podjęcia odpowiednich działań profilaktycznych z diagnostyką echokardiograficzną, szczególnie u osób z migrenowymi bólami głowy i np. w czasie badań bilansowych u młodzieży.
Discipline
Year
Volume
69
Pages
26–32
Physical description
Contributors
 • Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medykow 16, 40-752 Katowice, tel. + 48 32 208 86 45
 • Department of Nursing and Social Medical Problems, School of Health Sciences in Katowice, Medical Uniwersity of Silesia, Katowice, Poland
References
 • 1. Mesa D., Ruiz M., Delgado M. et al. Prevalence of Patent Foramen Ovale Determined by Transesophageal Echocardiography in Patients With Cryptogenic Stroke Aged 55 Years or Older. Same as Younger Patients? Rev. Esp. Cardiol. 2010; 63: 315–322.
 • 2. Thaler D., Saver J. Cryptogenic stroke and patent foramen ovale. Curr. Opin. Cardiol. 2008 Nov; 23: 537–544.
 • 3. Meier B., Frank B., Wahl A. et al. Secondary stroke prevention: patent foramen ovale, aortic plaque, and carotid stenosis. Eur. Heart J. 2012; 33: 705–713.
 • 4. Carpenter D., Ford A., Lee J. Patent Foramen Ovale and Stroke: Should PFOs Be Closed in Otherwise Cryptogenic Stroke? Curr. Atheroscler. Rep. 2010; 12: 251–258.
 • 5. American College of Cardiology Foundation. Diagnosing Patent Foramen Ovale. http://imaging.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1109583 &issueno=4.Assessed April 4, 2010.
 • 6. Homma Sh., Tullio M. Patent foramen ovale and stroke. J. Cardiol. 2010); 56: 134–141.
 • 7. DeSimone Ch., DeSimone D., Patel N. et al. Implantable cardiac devices with patent foramen ovale–a risk factor for cardioembolic stroke? J.Interv. Card. Electrophysiol. 2012; 35: 159–162.
 • 8. Ferrer A., Fernandez A., Sagrera M. et al. Patent Foramen Ovale and Mechanical Ventilation. Rev. Esp. Cardiol. 2010; 63: 869–878.
 • 9. Świątkiewicz I., Chojnicki M., Grześk E. et al. Kwalifikacja dorosłych pacjentów do przezskórnego zamknięcia ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Fol. Cardiol. Exc. 2009; 4(6): 317–329.
 • 10. Khan A. Przetrwały otwór owalny z przemijającym atakiem niedokrwiennym. W: Przypadki kliniczne. Wady wrodzone serca u dorosłych. Wyd. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2011; tom 1: s. 14–17.
 • 11. Stępień A. Migrena. W: Bóle głowy. Patofizjologia. Diagnostyka. Leczenie. Red. Stępień A. Wydawnictwo Medical Tribune Polska. Warszawa 2010; 63–137.
 • 12. Lee T., Hsu W., Chen C., Chen S. Etiologic study of young ischemic stroke in Taiwan. Stroke 2002; 33: 1950–1955.
 • 13. Rasura M., Spalloni A., Ferrari M. i wsp. A case series of young stroke in Rome. Eur. J. Neurol. 2006; 13: 146–152.
 • 14. Polewczyk A., Dudek-Górska A., Błaszczyk B. et al. Udar mózgu u 19-letniego mężczyzny nadużywającego alkoholu i stosującego narkotyki. Kardiol. Pol. 2010; 68, 11: 1269–1271.
 • 15. Kent D., Thaler D. et al. Is Patent Foramen Ovale a Modifiable Risk Factor for Stroke Recurrence? American Heart Association: Stroke 2010; 41: S26–S30.
 • 16. Anzola G., Giusti Del Giardino, Piras M. Patent foramen ovale (PFO) and cryptogenic stroke. J. Thromb. Haem. 2010; 8: 1675–1677.
 • 17. Szymański P. Drożny otwór owalny u nurka – głos w dyskusji. Kardiol. Pol. 2012; 70: 323–324.
 • 18. Hrynkiewicz-Szymańska A., Kuch M., Braksator W. et al. Udar mózgu u młodego nurka – dyskusji ciąg dalszy. Kardiol. Pol. 2012; 70: 325–326.
 • 19. Wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Postępowanie w udarze mózgu. Neurol. Neurochir. Pol. 2012; 46 (1, supl. 1).
 • 20. Kwalifikacja kardiologiczna. Migrena a PFO (przetrwały otwór owalny). http://www.pfo.edu.pl/migrena-a-pfo-przetrwaly-otwor-owalny.html. Marzec, 2014.
 • 21. Domitrz I., Mieszkowski J., Kwieciński H. Występowanie drożnego otworu owalnego u pacjentów z migreną. Neur. Neurochir. Pol. 2004; 38, 2: 89–92.
 • 22. Anzola G.P., Magoni M., Guindani M., Rozzini L., Dalla Volta G. Potential source of cerebral embolism in migraine with aura. Neurology 1999; 52: 1622–1625.
 • 23. Sztajzel R., Genound D., Roth S., Mermillod B., Le Floch-Pochr J. Patent Foramen Ovale, a Possible Cause of Symptomatic Migraine: A Study of 74 Patients with Acute Ischemic Stroke, Cerebrovasc. Dis. 2002; 13: 102–106.
 • 24. Schoenen J., Magis D., Fumal A., Bolla M., Gerard P., Damas F. Preva-lence of patent foramen ovale and MRI white matter lesions in migraine with aura. Cephalalgia 2007; 27: 578.
 • 25. Hainsworth R. Physiology of the cardiac autonomic system. W: Malik M. red. Clinical guide to cardiac autonomic tests. Kluwer Academic Publish-ers, Londyn 1998; 3–28.
 • 26. Homma S., Di Tullio M.R., Sacco R.L. i wsp. Surgical closure of patent foramen ovale in cryptogenic stroke patients. Stroke 1997; 28: 2376–2381.
 • 27. Meier B., Kalesan B., Mattle H.P. et al. Percutaneous closure of patent foramen ovale in cryptogenic embolism. N. Engl. J. Med. 2013; 368: 1083–1091.
 • 28. Carroll J.D, Saver J.L., Thaler D.E. et al. Closure of patent foramen ovale versus medical therapy after cryptogenic stroke. N. Engl. J. Med. 2013; 368: 1092–1100.
 • 29. Furlan A.J, MD, Jauss M. et al. Patent Foramen Ovale and Cryptogenic Stroke. American Heart Association. Stroke 2013; 44: 2676–2678.
 • 30. Freund M.A., Reeder G.S., Cabalka A.K., Cetta F., Hagler D.J. Letters to the editor. Percutaneous Device Closure of Patent Foramen Ovale for Cryptogenic Strokes/Transient Ischemic Attacks. JACC: Cardiovasc. Interv. 2012; 5(11): 1189.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-88845241-011c-4378-b8e8-42db5c3e6e5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.