PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 4 | 204–216
Article title

Types of parents’ involvement in early childhood development

Content
Title variants
PL
Rodzaje uczestnictwa rodziców we wspomaganiu rozwoju dziecka na wczesnym etapie jego życia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Depending on their involvement in assisting their child’s development, parents may have various chances of improving and refining their childcare, parenting, and therapeutic methods. The objective of this study was to learn the opinions of the parents of children covered by the early intervention/early assisted-development programme regarding their own involvement in the processes, and determining which types of involvement, whether active or passive, the parents seem to practice. The empirical material was acquired in a survey conducted in the form of a questionnaire in May 2015 and June 2016, covering a total of 143 parents. According to our results, the respondents not only follow the recommendations provided by the specialists based at a given support centre (96.5%), but also actively seek information and knowledge related to activities and measures aimed at assisting their child’s development, incorporating them in daily childcare and education routine (88.8%). Most respondents (65%) actively seek the specialists’ advice and opinion related to  the child’s education and development as well as keep the child company at the appointments, sessions, and activities held at the centre (63.65%). A large majority (90.2%) combine various types of “active” (self-inspired) involvement with “passive” (specialist-inspired) involvement of supportive character. Each of the parents covered by the study engages in assisting the child’s development at home according to the specialists’ recommendations, or we might say, as inspired by the specialist team. There is a need for enhancing the parents’ “active” (self-inspired) involvement in the child’s situation at the centre (encouraging initiativetaking) as well as the parents’ specialist-inspired involvement in the child’s situation at the centre.
PL
W zależności od tego, jak rodzice angażują się w działania na rzecz wspomagania rozwoju dziecka, mogą różnicować swoje szanse na doskonalenie sposobów postępowania opiekuńczo-wychowawczo-terapeutycznego. Celem podjętych badań było poznanie opinii rodziców dzieci objętych wczesną interwencją bądź wczesnym wspomaganiem rozwoju na temat własnego współudziału w tych procesach oraz wskazanie, które rodzaje uczestnictwa – czynne czy bierne – rodzice wybierają. Materiał empiryczny uzyskano podczas badań sondażowych z zastosowaniem ankiety, przeprowadzonych w maju 2015 i w czerwcu 2016 roku. W badaniach uczestniczyło 143 rodziców. Respondenci nie tylko biorą pod uwagę zalecenia specjalistów z danej placówki (96,5%), lecz także samodzielnie poszukują informacji na temat działań wspierających rozwój dziecka i podejmują je w ramach codziennych czynności opiekuńczo-wychowawczych (88,8%). Znaczna część badanych (65%) samorzutnie konsultuje ze specjalistami z placówki swoje podejście w pracy z dzieckiem, jak również każdorazowo przebywa wraz z nim na zajęciach organizowanych w placówce (63,65%). Zdecydowana większość rodziców (90,2%) łączy formy czynnego uczestnictwa z bierną partycypacją w działaniach o charakterze wspomagającym. Każdy dorosły przejawia bierne uczestnictwo we wspomaganiu rozwoju dziecka w domu z inspiracji specjalistów. Zachodzi konieczność wzmacniania czynnego zaangażowania rodziców w sytuację dziecka na terenie instytucji wspomagającej oraz ich biernego zaangażowania w sytuację dziecka na terenie instytucji z inicjatywy specjalistów.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
204–216
Physical description
References
  • Brzezińska A: Społeczna psychologia rozwoju. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2000: 63–65.
  • Bujnowska A, Osik-Chudowolska D: Rodzina w procesie wczesnej rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością. In: Bujnowska A, Sidor- -Piekarska B (eds.): Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce. Wydawnictwo KUL, Lublin 2015: 15.
  • Kielar-Turska M: Analiza pola semantycznego terminów związanych ze wspomaganiem rozwoju. In: Kaja B (ed.): Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja. Psychokorekcja. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003: 20.
  • Liberska H, Matuszewska M: Model rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. In: Liberska H (ed.): Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwoju. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011: 63.
  • Piotrowicz R: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i rodziny. Diagnoza a program. Available from: http://www.ore.edu.pl/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/4356-wczesne-wspomaganie-rozwojudziecka-wwrd [cited: 21 October 2014].
  • Serafin T: Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka. Edukacja+, Biuletyn Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu 2012; (6); 4–6.
  • Sidor-Piekarska B: Specyfika oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. In: Bujnowska A, Sidor-Piekarska B (eds.): Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce. Wydawnictwo KUL, Lublin 2015: 32.
  • Śliwerski B: Możliwości rozpoznania sensu współdziałania szkoły, rodziców i uczniów w społeczeństwie wolnorynkowy. In: Nowosad I, Szymański MJ (eds.): Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra – Kraków 2004: 46–47.
  • Twardowski A: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012: 131, 145, 317, 124–125, 199.
  • Wczesne wspomaganie. Organizacja wsparcia i świadczenia socjalne. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2009: 10.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-88830968-6622-4673-9110-17d2668f3c0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.