PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 64 | 5-6 | 36-42
Article title

Zaburzenia gospodarki elektrolitowej u chorych z zespołem metabolicznym

Content
Title variants
EN
Electrolyte equilibrium disorders in patients with metabolic syndrome
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Jednym z problemów patofi zjologii zespołu metabolicznego dyskutowanym w aktualnym piśmiennictwie jest rola niedoboru magnezu. Przedmiotem zainteresowania są również inne zaburzenia elektrolitowe w tym zespole. Celem prezentowanego badania była analiza zaburzeń elektrolitowych u chorych z zespołem metabolicznym hospitalizowanych na oddziałach chorób wewnętrznych. MATERIAŁ I METODY Analizie poddano 36 (29 kobiet i 9 mężczyzn) pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala w Blachowni i Pajęcznie spełniających kryteria zespołu metabolicznego oraz 29 (10 kobiet i 19 mężczyzn) zdrowych ochotników (grupa kontrolna). Zespół metaboliczny rozpoznawano na podstawie kryteriów International Diabetes Federation (IDF) z 2005 roku. WYNIKI W odróżnieniu od sodu i potasu, stężenie magnezu w surowicy u chorych z zespołem metabolicznym było mniejsze niż u osób zdrowych. Ponadto stężenie magnezu w surowicy wykazywało ujemną korelację z obwodem talii oraz BMI badanych chorych. U osób obciążonych zespołem metabolicznym wykazano dodatnie korelacje pomiędzy stężeniami sodu oraz ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym, jak również między stężeniem potasu i triacylogliceroli. Powyższych korelacji nie stwierdzono w grupie kontrolnej. WNIOSKI 1. Stężenie magnezu w surowicy chorych z zespołem metabolicznym jest znamiennie mniejsze niż u osób zdrowych. 2. Istniejąca korelacja między stężeniem magnezu w surowicy i obwodem w talii oraz współczynnikiem BMI u osób z zespołem metabolicznym wskazuje na możliwy wpływ tkanki tłuszczowej brzusznej na gospodarkę magnezową. 3. Dodatnia korelacja pomiędzy stężeniem sodu i ciśnieniem skurczowym oraz rozkurczowym wskazuje na prawdopodobną rolę tego jonu w patogenezie nadciśnienia tętniczego u osób z zespołem metabolicznym.
EN
INTRODUCTION The role of magnesium defi ciency in metabolic syndrome pathophysiology is one of the issue presently discussed in the literature. The others electrolyte disturbances in this syndrome are also the object of interest. The aim of the study was to analyze electrolyte equilibrium disorders in patients with metabolic syndrome. MATERIAL AND METHODS The study group consisted of 36 (29 females and 9 males) patients with metabolic syndrome hospitalized in the Internal Medicine Wards of District Hospitals in Blachownia and Pajęczno and 29 (10 females and 19 males) healthy volunteers (control group). The metabolic syndrome was diagnosed according to IDF (2005) criteria. RESULTS In contrast to the sodium and potassium serum magnesium level was signifi cantly lower in patients with metabolic syndrome than in the control group. Moreover there was a negative serum magnesium correlation between waist circumference and body mass index among patients with metabolic syndrome. There were positive correlations between serum sodium and systolic and diastolic blood pressure, serum potassium and triglycerides concentrations in the group with metabolic syndrome. The foregoing correlations were not found in the control group. CONCLUSIONS 1. Serum magnesium was signifi cantly lower in patients with metabolic syndrome than in the control group. 2. The correlation between serum magnesium and waist circumference, body mass index shows the possible abdominal fatty tissue infl uence on magnesium equilibrium among patients with metabolic syndrome. 3. The positive correlation between serum sodium and systolic and diastolic blood pressure points the possible role of sodium in pathogenesis of hypertension in metabolic syndrome.
Discipline
Year
Volume
64
Issue
5-6
Pages
36-42
Physical description
Contributors
 • ul. Sienkiewicza 22C, 98-330 Pajęczno, tel. +48 505 00 35 95
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Corica F., Corsonello A., Ientile R. i wsp. “Serum Ionized Magnesium Levels in Relation to Metabolic Syndrome in Type 2’’,Diabetic Patients. J. Am. Coll. Nutr. 2006 Jun;25(3):210-5.
 • 2. Hordyjewska A., Pasternak K. Magnesium role in cardiovascular diseases’’. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska [Med]. 2004;59(2):108-13.
 • 3. Lima Mde L., Cruz T., Rodrigues L.E. i wsp. Serum and intracellular magnesium defi ciency in patients with metabolic syndrome-- evidences for its relation to insulin resistance. Diabetes Res. Clin. Pract. 2009 Feb;83(2):257-62.
 • 4. V. Topalov, D. Kovacević, A. Topalov, D. Kovacević Magnesium in cardiology Medicinski pregled. 53(5-6):319-24.
 • 5. Strazzullo P., Barbato A., Galletti F. i wsp. Abnormalities of renal sodium handling in the metabolic syndrome. Results of the Olivetti Heart Study. J Hypertens. 2006 Aug;24(8):1633-9.
 • 6. Hoff mann I.S., Cubeddu L.X. Salt and the metabolic syndrome. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2009 Feb;19(2):123-8.
 • 7. Guerrero-Romero F., Rodriguez-Moran M., Low serum magnesium levels and metabolic syndrome. Diabetes. Res. Rev. 2006 Nov-Dec; 22(6):47 1-6.
 • 8. Bruno Sontia and Rhian M. Touyz Role of magnesium in hypertension Archives of Biochemistry and Biophysics Volume 458, Issue 1, 1 February 2007, 33-39.
 • 9. Michon P. Level of total and ionized magnesium fraction based on biochemical analysis of blood and hair and eff ect of supplemented magnesium (Slow Mag B6) on selected parameters in hypertension of patients treated with various groups of drugs. Ann. Acad. Med. Stetin. 2002;48:85- 97.
 • 10. Głowania A. Przyczyny i konsekwencje niedoboru magnezu u osób chorych na cukrzycę. Medycyna Metaboliczna 2000, tom IV, Nr 4: 48-54.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-887a96ed-5ea7-4b42-89d5-c9ef3aaf7d13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.