PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 3 | 229–233
Article title

Stanowisko ekspertów w kwestii postępowania w przypadku pacjentów z jadłowstrętem psychicznym o ciężkim przebiegu, którzy nie wyrażają zgody na leczenie

Content
Title variants
EN
The opinion of experts with respect to dealing with patients suffering from severe anorexia nervosa who do not consent to treatment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jadłowstręt psychiczny to zaburzenie, które w przypadku braku leczenia lub niekorzystnego przebiegu może doprowadzić do zgonu chorego. Elementem obrazu psychopatologicznego często jest obniżony krytycyzm, mogący skutkować brakiem zgody pacjenta na proponowane leczenie. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego określa sytuacje, w których dopuszczalne jest leczenie osoby chorej bez jej zgody. Zagadnieniu temu poświęcone było posiedzenie zespołu ekspertów powołanego przez konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. W toku dyskusji sformułowano następującą opinię: istnieje grupa pacjentów, u których objawy jadłowstrętu psychicznego (anorexia nervosa) spełniają kryteria zaburzeń myślenia i spostrzegania odpowiadające pojęciu choroby psychicznej w rozumieniu art. 23 i 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a stan fizyczny i uporczywe kontynuowanie zagrażających zachowań stwarzają zagrożenie życia. Objawy spełniające kryteria zaburzeń myślenia i spostrzegania odpowiadające pojęciu choroby psychicznej najczęściej dotyczą oceny rzeczywistości (związków przyczynowo-skutkowych, oceny własnego stanu zdrowia, postrzegania swojego ciała). Przekonania te występują w kontekście chorobowym i są ewidentnie fałszywe (jak przekonanie o własnej tuszy u osoby skrajnie wyniszczonej), lecz odczuwane jako oczywiste. Nie podlegają refleksji ani też korekcji w przebiegu dyskusji, nawet wobec ewidentnych dowodów skrajnie złego stanu fizycznego w badaniach dodatkowych. Charakter i nasilenie objawów odpowiadają wówczas zaburzeniom treści myślenia i spostrzegania w postaci psychotycznej. Istnieje zatem grupa pacjentów z jadłowstrętem psychicznym, w których przypadku choroba może być uznana za chorobę psychiczną w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i można stwierdzić spełnienie przesłanek art. 23 lub 29 tejże ustawy.
EN
Anorexia nervosa is a disorder which, in the absence of treatment or in an unfavourable course, can lead to the death of the patient. Frequently, reduced criticism is the element of the psychopathological picture which can result in lack of consent to the proposed treatment. The Mental Health Act specifies the situations in which the treatment without the person’s consent is acceptable. Ameeting of the team of experts appointed by the National Consultant in the field of Child and Adolescent Psychiatry was devoted to this issue. In the course of the discussion, the following opinion was formulated: there is a group of patients whose symptoms of anorexia nervosa meet the criteria for thought and perceptual disorders corresponding to the concept of mental illness within the meaning of article 23 and 29 of the Mental Health Act, while their physical condition and persistence in pursuing life-threatening behaviours pose danger to life. The symptoms meeting the criteria for thought and perceptual disorders corresponding to the concept of mental illness most often concern the assessment of reality (cause-and-effect relationships, assessment of one’s own health condition, perception of one’s own body). These beliefs are pathological in nature and are patently false (such as the conviction of one’s own obesity in an extremely emaciated person), despite being experienced as obvious. They are not subject to reflection or correction in the course of discussion, even in the face of clear evidence of exceedingly poor physical condition provided by additional tests. The character and severity of the symptoms correspond in such situations to the thought and perceptual disorders present in psychosis. There is, therefore, a group of patients with anorexia nervosa in whose case the disease can be considered a mental disorder within the meaning of the Mental Health Act and with respect to whom the fulfilment of the requirements stated in Art 23 or 29 of the Act can be established.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
3
Pages
229–233
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Sosnowiec, Po
 • Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii, Warszawa, Polska
 • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Poznań, Polska
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska
 • Katedra Psychiatrii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Tarnowskie Góry, Polska
 • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
 • Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Sosnowiec, Polska
 • Katedra Prawa Rzymskiego, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa, Polska
References
 • Dąbrowski S, Kubicki L: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Przegląd ważniejszych zagadnień. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1994.
 • Dąbrowski S, Pietrzykowski J: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1998.
 • Duda J: Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Gałecki P, Bobińska K, Eichstaedt K: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Jagielska G, Kacperska I: Przebieg choroby, współchorobowość i czynniki rokownicze w jadłowstręcie psychicznym. Psychiatr Pol 2017; 51: 205–218.
 • Kodeks Etyki Lekarskiej. Obwieszczenie nr 1/04/IV Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r.
 • Mountjoy RL, Farhall JF, Rossell SL: A phenomenological investigation of overvalued ideas and delusions in clinical and subclinical anorexia nervosa. Psychiatry Res 2014; 220: 507–512.
 • van Os J, Linscott RJ, Myin-Germeys I et al.: A systematic review and meta-analysis of the psychosis continuum: evidence for a psychosis proneness-persistence-impairment model of psychotic disorder. Psychol Med 2009; 39: 179–195.
 • Pużyński S: Choroba psychiczna – problemy z definicją oraz miejscem w diagnostyce i regulacjach prawnych. Psychiatr Pol 2007; 41: 299–308.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – tekst jednolity. Dz.U. z 2017 roku poz. 125. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – tekst jednolity. Dz.U. z 2017 roku poz. 882.
 • Wciórka J: Psychopatologia. In: Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J et al. (eds.): Psychiatria. Vol. 1, Urban & Partner, Wrocław 2002.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-87452c2f-aad1-4420-bd94-765ca9a65611
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.