PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 2 | 68–80
Article title

The dynamics of attentional and inhibitory functions in the presence of distracting stimuli in children with attention-deficit/hyperactivity disorder, high-functioning autism and oppositional defiant disorder

Content
Title variants
PL
Dynamika działania procesów uwagi i hamowania w obecności bodźców dystrakcyjnych u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, autyzmem wysokofunkcjonującym i zaburzeniem opozycyjno-buntowniczym
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Objective: The objective of this study is to elucidate the specific nature of attention and response inhibition deficits in three clinical groups: attention-deficit/hyperactivity disorder, oppositional defiant disorder, and high-functioning autism, as compared to children with a typical development. The analysis approached task performance dynamics as a function of time and the presence of distracting stimuli. Material and method: 108 children aged 7–12 years participated in the study – 21 diagnosed with oppositional defiant disorder, 21 with high-functioning autism, 19 with attention-deficit/hyperactivity disorder; 47 made the control group. The study employed the MOXO-CPT to evaluate attention and inhibition functions. Results: Pairwise comparisons of clinical groups with typically-developing children in their performance on the entire test indicated considerable differences between the control group and children with both oppositional defiant disorders and attention-deficit/hyperactivity disorder, but not between healthy subjects and children with autism. Performance profiles varied depending on the group, i.e. the type of disorder, and the level of the test, i.e. stimulus duration and intensity, but they were different for the particular studied aspects of attention and/or inhibition. High levels of similarity in functioning for all clinical groups were found in the measures of response accuracy, i.e. sustained attention and the speed of accurate response. The tendency to provide unnecessary responses and difficulties in complying with rules were found only in children with oppositional-defiant disorders. Impulsiveness rates increased over time in the attention-deficit/hyperactivity disorder group, fluctuated over time in autism, while in the oppositional defiant disorder group performance was stable over time, but worse than in the control group. Conclusions: The dynamics of attentional and inhibitory control in clinical groups differs considerably in comparison to typically-developing children. The most substantial differences between clinical groups are observed in the inhibition indices.
PL
Cel: Celem podjętych badań było poszukiwanie specyfiki deficytów funkcjonowania uwagi i hamowania w trzech grupach klinicznych: zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzeniu opozycyjno-buntowniczym i autyzmie wysokofunkcjonującym w porównaniu z dziećmi typowo rozwijającymi się. Analizowano dynamikę wykonania zadań w kontekście efektu zmiennej czasu oraz obecności bodźców dystrakcyjnych. Materiał i metoda: Zbadano 108 dzieci w wieku 7;00–12;00 lat, w tym 21 z zaburzeniem opozycyjno-buntowniczym, 21 z autyzmem wysokofunkcjonującym, 19 z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i 47 z grupy kontrolnej. Do oceny aspektów uwagi i hamowania zastosowano test MOXO-CPT. Wyniki: We wskaźnikach wykonania całego testu porównania parami grup klinicznych z dziećmi zdrowymi wykazały istotne różnice pomiędzy grupą kontrolną a dziećmi z zaburzeniami opozycyjno- -buntowniczymi i zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, natomiast pomiędzy dziećmi zdrowymi a dziećmi z autyzmem nie stwierdzono różnic. Istnieje zróżnicowanie profili wykonań w zależności od grupy, czyli rodzaju zaburzenia oraz od etapu testu, czyli czasu i jakości dystraktora, ale zależy to od badanego aspektu uwagi i/lub hamowania. Wysokie podobieństwo funkcjonowania we wszystkich grupach klinicznych uzyskano w miarach poprawności reakcji, czyli podtrzymywaniu uwagi oraz szybkości poprawnej reakcji. Tendencja do bezcelowego reagowania i trudności w przestrzeganiu reguł pojawiły się tylko u dzieci z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi. W grupie dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi impulsywność nasilała się z czasem, w autyzmie była zróżnicowana w czasie, a w grupie dzieci z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi wykonanie było stabilne w czasie, ale gorsze niż w grupie kontrolnej. Wnioski: Grupy kliniczne różnią się istotnie w dynamice funkcjonowania uwagi i hamowania od dzieci typowo rozwijających się. Największe różnice pomiędzy grupami klinicznymi widoczne są we wskaźnikach hamowania.
Keywords
EN
Discipline
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
68–80
Physical description
Contributors
 • Department of Clinical Psychology and Neuropsychology, Institute of Psychology, Marie Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
References
 • Keehn B, Müller RA, Townsend J: Atypical attentional networks and the emergence of autism. Neurosci Biobehav Rev 2013; 37: 164–183.
 • Manouilenko I, Pagani M, Stone-Elander S et al.: Autistic traits, ADHD symptoms, neurological soft signs and regional cerebral blood flow in adults with autism spectrum disorders. Res Autism Spectr Disord 2013; 7: 566–578.
 • Matson JL, Rieske RD, Williams LW: The relationship between autism spectrum disorders and attention-deficit/hyperactivity disorder: an overview. Res Dev Disabil 2013; 34: 2475–2484.
 • Mayes SD, Calhoun SL, Aggarwal R et al.: Explosive, oppositional, and aggressive behavior in children with autism compared to other clinical disorders and typical children. Res Autism Spectr Disord 2012; 6: 1–10.
 • Noordermeer SDS, Luman M, Oosterlaan J: A systematic review and metaanalysis of neuroimaging in oppositional defiant disorder (ODD) and conduct disorder (CD) taking attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) into account. Neuropsychol Rev 2016; 26: 44–72.
 • Oosterlaan J, Scheres A, Sergeant JA: Which executive functioning deficits are associated with AD/HD, ODD/CD and comorbid AD/HD+ODD/CD? J Abnorm Child Psychol 2005; 33: 69–85.
 • Petersen SE, Posner MI: The attention system of the human brain: 20 years after. Annu Rev Neurosci 2012; 35: 73–89.
 • Pisula E, Strząska M: Funkcje wykonawcze a symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu – przegląd literatury. In: Łojek E, Bolewska A, Okuniewska H (eds.): Studia z neuropsychologii klinicznej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014: 149–170.
 • Puzzo I, Smaragdi A, Gonzalez K et al.: Neurobiological, neuroimaging, and neuropsychological studies of children and adolescents with disruptive behavior disorders. Fam Relat 2016; 65: 134–150.
 • Rommelse NN, Franke B, Geurts HM et al.: Shared heritability of attention-deficit/hyperactivity disorder and autism spectrum disorder. Eur Child Adolesc Psychiatry 2010; 19: 281–295.
 • Ronald A, Edelson LR, Asherson P et al.: Exploring the relationship between autistic-like traits and ADHD behaviors in early childhood: Findings from a community twin study of 2-year-olds. J Abnorm Child Psychol 2010; 38: 185–196.
 • Sergeant JA, Geurts H, Oosterlaan J: How specific is a deficit of executive functioning for attention-deficit/hyperactivity disorder? Behav Brain Res 2002; 130: 3–28.
 • Sinzig J, Walter D, Doepfner M: Attention deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents with autism spectrum disorder: symptom or syndrome? J Atten Disord 2009; 13: 117–126.
 • Thorell LB, Wåhlstedt C: Executive functioning deficits in relations to symptoms of ADHD and/or ODD in preschool children. Infant Child Dev 2006; 15: 503–518.
 • Waschbusch DA: A meta-analytic examination of comorbid hyperactive-impulsive-attention problems and conduct problems. Psychol Bull 2002; 128: 118–150.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-872da06b-f91d-409e-a6fe-fd498f6a2c61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.