PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 3 | 165–170
Article title

Psylocybina jako alternatywny lek dla osób cierpiących na depresję

Content
Title variants
EN
Psilocybin as an alternative medicine for patients suffering from depression
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Psilocybin is a psychodysleptic substance of natural origin present in the Psilocybe type mushrooms. Psychodysleptics are psychoactive substances which strongly affect the perception, mood and cognitive processes of a human. The mind-altering operation of psilocybin is based on stimulating the serotoninergic receptors, which leads to the increase in the concentration of serotonin in the brain and contributes to the intensification of the sensorimotor activity and perception. The effect of the operation of psilocybin on the human body are various changes in behaviour – frequent euphoria, cheerfulness, the feeling of lightness and unity with the surrounding world. Additionally, psilocybin causes perception modification not imitating reality, often mistaken for hallucinations. The operation of psilocybin may be compared to the operation of LSD (lysergic acid diethylamide), yet many times weaker. Psilocybin may be found on the list of intoxicants in the I-P group, namely substances with no medical applications and with a high potential of overusing, which are excluded from the pharmaceutical trade and may be used solely for scientific purposes. However, the properties of psilocybin make it possible to consider its use in medicine. Ailments, in which the use of this substance brings measurable effects, include depression. Studies conducted on volunteers show that psilocybin may be a good alternative to the currently available antidepressants – its effectiveness was observed and very low toxicity confirmed.
PL
Psylocybina jest substancją psychodysleptyczną pochodzenia naturalnego, występuje w grzybach rodzaju Psilocybe. Psychodysleptyki są środkami psychoaktywnymi, które silnie wpływają na percepcję, nastrój i procesy poznawcze człowieka. Psychodeliczne działanie psylocybiny opiera się na pobudzaniu receptorów serotoninergicznych, co prowadzi do wzrostu stężenia serotoniny w mózgu oraz przyczynia się do intensyfikacji czynności sensomotorycznych i percepcyjnych. Skutkiem działania psylocybiny na ludzki organizm są różne zmiany w zachowaniu – często stany euforyczne, rozweselenie, poczucie lekkości i jedności z otaczającym światem. Dodatkowo psylocybina powoduje modyfikację percepcji nieudającą rzeczywistości, często błędnie określaną mianem halucynacji. Działanie psylocybiny można porównać do działania LSD (dietyloamidu kwasu D-lizergowego), jednak wielokrotnie osłabionego. Psylocybina znajduje się w wykazie środków odurzających w grupie I-P, czyli substancji bez zastosowań medycznych i o dużym potencjale nadużywania, które są wyłączone z obrotu farmaceutycznego i mogą być używane wyłącznie do badań naukowych. Jednak właściwości psylocybiny pozwalają rozważać jej wykorzystanie w lecznictwie. Do schorzeń, w których zastosowanie tej substancji przynosi wymierne efekty, należy depresja. Badania prowadzone na ochotnikach dowodzą, że psylocybina może być dobrą alternatywą dla dostępnych obecnie leków przeciwdepresyjnych – wykazano jej skuteczność i potwierdzono bardzo niską toksyczność.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
165–170
Physical description
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Biomedycznych Analiz Środowiskowych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Katedra i Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Katedra i Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
References
 • Baumeister D, Barnes G, Giaroli G et al.: Classical hallucinogens as antidepressants? A review of pharmacodynamics and putative clinical roles. Ther Adv Psychopharmacol 2014; 4: 156–169.
 • Bojko P: Psylocybina. Available from: http://knmn.us.edu.pl/teksty/nauka/386-psylocybina [cited 29 February 2016].
 • Carhart-Harris RL, Brugger S, Nutt DJ et al.: Psychiatry’s next top model: cause for a re-think on drug models of psychosis and other psychiatric disorders. J Psychopharmacol 2013; 27: 771–778.
 • Carhart-Harris RL, Erritzoe D, Williams T et al.: Neural correlates of the psychedelic state as determined by fMRI studies with psilocybin. Proc Natl Acad Sci U S A 2012a; 109: 2138–2143.
 • Carhart-Harris RL, Leech R, Williams TM et al.: Implications for psychedelic-assisted psychotherapy: functional magnetic resonance imaging study with psilocybin. Br J Psychiatry 2012b; 200: 238–244.
 • Chiu LPW: Differential diagnosis and management of hallucinations. Journal of the Hong Kong Medical Association 1989; 41: 292–297.
 • Dydak K, Śliwińska-Mossoń M, Milnerowicz H: [Psilocybin – public available psychodysleptic]. Postepy Hig Med Dosw (Online) 2015; 69: 986–995.
 • Fisher H: Dlaczego kochamy. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2004: 71–73.
 • Grob CS, Danforth AL, Chopra GS et al.: Pilot study of psilocybin treatment for anxiety in patients with advanced-stage cancer. Arch Gen Psychiatry 2011; 68: 71–78.
 • Grof S, Goodman LE, Richards WA et al.: LSD-assisted psychotherapy in patients with terminal cancer. Int Pharmacopsychiatry 1973; 8: 129–144.
 • Hasler F, Bourquin D, Brenneisen R et al.: Renal excretion profiles of psilocin following oral administration of psilocybin: a controlled study in man. J Pharm Biomed Anal 2002; 30: 331–339.
 • Hendricks PS, Johnson MW, Griffiths RR: Psilocybin, psychological distress, and suicidality. J Psychopharmacol 2015b; 29: 1041–1043.
 • Hendricks PS, Thorne CB, Clark CB et al.: Classic psychedelic use is associated with reduced psychological distress and suicidality in the United States adult population. J Psychopharmacol 2015a; 29: 280–288.
 • Jasicka-Misiak I, Młynarz P, Kafarski P: Identyfikacja grzybów halucynogennych ze wskazaniem najpowszechniej stosowanych metod oznaczania substancji halucynogennych z grzybów we krwi. Opole i Wrocław 2006. Available from: http://www.biotech.dczt.wroc.pl/opracowania_merytoryczne.xml [cited 23 February 2016].
 • Kometer M, Schmidt A, Bachmann R et al.: Psilocybin biases facial recognition, goal-directed behavior, and mood state toward positive relative to negative emotions through different serotonergic subreceptors. Biol Psychiatry 2012; 72: 898–906.
 • Kostowski W: Rola serotoniny w patomechanizmie chorób psychicznych oraz w działaniu leków psychotropowych. Farmakoter Psych Neurol 1997; 13: 8–23.
 • MacLean KA, Johnson MW, Griffiths RR: Mystical experiences occasioned by the hallucinogen psilocybin lead to increases in the personality domain of openness. J Psychopharmacol 2011; 25: 1453–1461.
 • Pużyński S: Psychiatria – postępy 2006 – 50 lat stosowania leków przeciwdepresyjnych. Med Prakt 2007. Available from: http://www.mp.pl/artykuly/31688 [cited 30 June 2016].
 • Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (eds.): Psychiatria. Psychiatria kliniczna. Vol. 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011: 305–375.
 • Rostkowska-Nadolska B, Machoń Z: Halucynogeny. Część I – Halucynogeny pochodzenia naturalnego. Farm Pol 2009; 65: 138–146.
 • Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P: Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry. Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. 11th ed., Wolters Kluwer, Philadelphia 2015: 332–362.
 • Szymańska J: Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców. 3rd ed., Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012: 5.
 • Usdin E, Efron DH: Psychotropic Drugs and Related Compounds. 2nd ed., U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Health Services and Mental Health Administration, National Institute of Mental Health, Washington DC, 1972.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Załącznik nr 2 (Dz.U. 2005 nr 179, poz. 1485).
 • World Health Organization: Fact sheet on depression [cited 26 March 2016].
 • Zuber A, Kowalczyk M, Sekuła A et al.: Methods used in species identification of hallucinogenic and other poisonous mushrooms in forensic investigations. Probl Forensic Sci 2011; 86: 151–161.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-86b57430-45a7-49cb-bcb6-ba9c97e84fab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.