PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 4 | 239–249
Article title

Rola wsparcia i poczucia koherencji w zmaganiu się ze schizofrenią

Content
Title variants
EN
The role of support and the sense of coherence in dealing with schizophrenia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Schizofrenia jest chorobą psychiczną. Przebieg zaburzenia i jego leczenie w znacznym stopniu zależą od samych chorych. Czynnikiem wpływającym na umiejętność pokonywania trudnych sytuacji związanych z chorobą oraz radzenia sobie ze stresem jest poczucie koherencji (SOC). Wyjaśnia ono związek wsparcia ze zdrowiem. Wysokie SOC daje wiarę w sens życia, jego uporządkowanie, przewidywalność, co sprawia, że chce się być zdrowym i sprawnie funkcjonować. Zasobem zewnętrznym mającym wpływ na stan zdrowia jest wsparcie społeczne. Celem pracy było określenie związku pomiędzy zapotrzebowaniem na wsparcie a poziomem poczucia koherencji, jako wykładnika skuteczności terapii schizofrenii. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono na grupie 102 chorych hospitalizowanych z powodu schizofrenii na oddziale psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie. Poczucie koherencji oceniono za pomocą kwestionariusza Antonovsky’ego SOC-29, a pomiar wsparcia społecznego skalą Kmiecik-Baran. Wyniki: Badani to osoby o przeciętnym poziomie poczucia koherencji i wsparcia społecznego. Najwyżej odczuwane było wsparcie emocjonalne otrzymywane od bliskich i personelu medycznego. Wraz ze zwiększaniem się poczucia koherencji wzrastały wyniki wsparcia. Wnioski: Określenie poziomu poczucia koherencji i otrzymywanego wsparcia przez chorych na schizofrenię pozwoli na ustalenie zapotrzebowania na wsparcie społeczne oraz dostosowanie jego rodzajów, co może mieć znaczący wpływ na lepsze funkcjonowanie społeczne pacjentów oraz skuteczniejsze radzenie sobie z następstwami choroby.
EN
Introduction: Schizophrenia is a mental disorder. The course of this medical condition and its treatment depend to a large extent on the patients. The ability to overcome difficult situations, related to such disorder and ways of coping with stress, is influenced by a factor called Sense of Coherence (SOC). The Sense of Coherence (SOC) explains the correlation between support and health. A high level of SOC gives faith in the meaning of life, the way in which life is arranged, life’s predictability – all that makes us eager to be fit and healthy. Social support is an external resource that influences health. Aim: Identification of the relationship between the need for support and the level of the Sense of Coherence as an exponent of the effectiveness of the treatment of schizophrenia. Material and methods: The study was conducted on a group of 102 patients hospitalized for schizophrenia in the psychiatric ward in the Provincial Hospital for the Mentally Ill “Dziekanka” in Gniezno. Sense of Coherence was assessed using Antonovsky SOC-29 and the measurement of social support was assessed against the Kmiecik-Baran scale. Result: The subjects had an average level of Sense of Coherence and social support. Emotional support received from relatives and medical staff was perceived the highest. The performance support increased along with Sense of Coherence. Conclusions: Assessing the level of Sense of Coherence and support received by patients with schizophrenia will help to determine the need for social support and its well-adjusted types, which may have a significant impact on patients’ social functioning and finding more efficient ways of coping with the symptoms of the disease.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
239–249
Physical description
Contributors
 • Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Teorii Pielęgniarstwa CM w Bydgoszczy, UMK Toruń. Kierownik: dr n med. Mirosława Felsmann
 • Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Teorii Pielęgniarstwa CM w Bydgoszczy, UMK Toruń. Kierownik: dr n med. Mirosława Felsmann
References
 • 1. Górna K.: Obiektywny i subiektywny wymiar jakości życia chorych na schizofrenię po pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej. Praca habilitacyjna. Wydawnictwo Naukowe AM im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2005.
 • 2. Wciórka B., Wciórka J.: Stereotyp i dystans – choroby psychiczne i chorzy psychicznie w opinii społeczeństwa polskiego (1996 i 1999). Post. Psychiatr. Neurol. 2000; 9: 353–382.
 • 3. Antonovsky A.: Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia. W: Heszen-Niejodek I., Sęk H. (red.): Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa 1997.
 • 4. Antonovsky A.: Rozwikłanie tajemnicy zdrowia – jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. IPiN, Warszawa 2005.
 • 5. Kmiecik-Baran K.: Skala wsparcia społecznego. Teoria i właściwości psychometryczne. Przegl. Psychol. 1995; 38: 201–214.
 • 6. Chuchra M.M., Stodulska-Blaszke A.: Wsparcie społeczne w chorobach psychicznych – badania pilotażowe. Badania nad Schizofrenią 2006; 7: 195–200.
 • 7. Pommersbach J.: Wsparcie społeczne a choroba. Przegl. Psychol. 1988; 31: 503–525.
 • 8. Browne G., Courtney M.: Housing, social support and people with schizophrenia: a grounded theory study. Issues Ment. Health Nurs. 2005; 26: 311–326.
 • 9. Żołnierczuk-Kieliszek D., Żak B.: Społeczne konsekwencje zachorowania na schizofrenię. Zdr. Publ. 2002; 112: 362–366.
 • 10. Barbaro B., Cechnicki A., Rostworowska M.: Wskaźnik ujawnianych emocji (EE) jako podstawowy wskaźnik prognostyczny w schizofrenii. Przegląd badań. Psychiatr. Pol. 1986; 20: 119–126.
 • 11. Górna K., Jaracz K., Rybakowski J.: Znaczenie wsparcia społecznego dla jakości życia chorych na schizofrenię. Psychiatr. Pol. 2004; 38: 443–452.
 • 12. Poradowska-Trzos M., Dudek D., Rogoż M., Zięba A.: Postrzeganie wsparcia społecznego a styl poznawczy w chorobach afektywnych. Psychiatr. Pol. 2008; 42: 271–282.
 • 13. Bronowski P., Sawicka M., Kluczyńska S.: Charakterystyka populacji objętej środowiskowym systemem rehabilitacji i wsparcia społecznego. Psychiatr. Pol. 2009; 43: 421–434.
 • 14. Słowik P.: Związki między poczuciem koherencji a emocjami u chorych somatycznie. Sztuka Leczenia 2002; 8: 43–48.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-869528d8-5853-4b81-9657-49c74c02458b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.