PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 36 | 2 | 131-144
Article title

The significance of urea phosphate in protecting mushroom cultivation

Content
Title variants
PL
Znaczenie fosforanu mocznika używanego dla ochrony produkcji grzybów uprawnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Urea phosphate has been used with good results in animal feeding and preservation of wet corn and blood after slaughter that is destined for fodder use. Moreover, that compound, which is also found in poultry manure, shows fungicidal effect. The aim of the present study was to examine disinfecting properties of urea phosphate in mushroom production. Materials and methods: The investigation was carried out using the nutrient Mycobiol C® (containing urea phosphate) to assess the biocidal properties against selected mould fungi and Basidiomycetes fungi as well as its suitability for wood disinfection in mushroom cultivation rooms. Indication was done using the laboratory method on wood artificially infected by selected mould fungi (Ascomycotina and Deuteromycotina) as well as fungi decomposing wood (Basidiomycotina). Moreover, the effect of urea phosphate on the growth of selected bacteria such as Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas tolaasii and Staphylococcus aureus was also investigated. Results and conclusions: The results indicate that urea phosphate shows fungicidal effect against the tested fungi and mycelium Agaricus bisporus, but not Trichoderma viride. The examined compound applied at 7.0 % concentration for 15 minutes showed bactericidal effect against Pseudomonas aeruginosa and Pseudomonas tolaasii.
PL
Wprowadzenie: Fosforan mocznika jest stosowany z dobrymi wynikami w żywieniu zwierząt oraz do konserwowania wilgotnego zboża i krwi poubojowej, przeznaczonych na cele paszowe. Ponadto związek ten obecny w nawozie kurzym wykazuje działanie grzybobójcze. Celem pracy było zbadanie właściwości dezynfekcyjnych fosforanu mocznika w uprawie grzybów. Materiały i metody: Do badań wykorzystano preparat Mycobiol C® (zawierający fosforan mocznika) oceniając jego właściwości biobójcze przeciwko wybranym grzybom pleśniowym i grzybom rodzaju Basidiomycetes, a także jego przydatność do dezynfekcji drewna w pieczarkarniach. Badanie zostało przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych na drewnie sztucznie zainfekowanym przez wybrane grzyby pleśniowe (Ascomycotina i Deuteromycotina) jak również grzyby rozkładające drewno (Basidiomycotina). Ponadto zbadano również wpływ fosforanu mocznika na wzrost wybranych bakterii takich jak Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas tolaasii oraz Staphylococcus aureus. Wyniki i wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że fosforan mocznika wywiera działanie grzybobójcze na grzyby patogenne i grzybnię pieczarki Agaricus bisporus, ale nie niszczy Trichoderma viride. Badany związek stosowany w stężeniu 7.0% przez 15 minut działa bakteriobójczo na Pseudomonas aeruginosa i Pseudomonas tolaasii.
Discipline
Year
Volume
36
Issue
2
Pages
131-144
Physical description
Contributors
 • The Horticulture Department of the College School of Economics and Arts (WSEH), Skierniewice
 • The Research Institute of Vegetable Crops, Skierniewice
 • Department of Neuroendocrinology, Medical University of Lodz
References
 • Fordyce C. Microorganisms associated with marked deterioration of the cultivated mushroom Agaricus bisporus, Plant Diseases Report 1968; 52: 712-714.
 • Szymański J. Zastosowanie środkow dezynfekcyjnych przy produkcji grzybni pieczarki. Biul Warz 1991; 37: 227-235.
 • Domagk G. Eine neue Klasse Desinfectionsmitteln. Dtsch Med Wascht 1935; 61: 828.
 • Chen G. In situ thermal condensation of glucose–diammonium phosphate in wood for fire and fungal decay protection. Wood and Fiber Science, April 2009; 41: 105-115.
 • Krzyśko-Łupicka T, Grata K. The assessment of environmental fungi sensitivity on urea phosphate. Roczniki PZH, 2004; 55: 243-248.
 • Ważny J, Thornton JD. Comparative laboratory testing of strain of the dry rot fungus Serpula lacrymans (Schum. eX Fr.) S.F. Gray, II The action of some wood preservation in agar. Holzforchung 1986; 40: 386-388.
 • Urbanik E, Fojutowski A. Proekologiczne zabezpieczenia drewna środkami przeciwgrzybowymi W: Mat. Sympozjum "Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania w gospodarce", ITD, Poznań. 1996; 5-26.
 • Ważny J. Czwartorzędowe związki amoniowe - nowa generacja środków ochrony drewna W: Ochrona Drewna XVII Sympozjum. Dział Wyd. SGGW Warszawa. 1961; 1-21.
 • Weitzman I. Cutaneous and Subcutaneous Infection in the Immunocompromised Host. Arch Dermatol. 1986; 122: 1161-1168.
 • Ważny J, Grzywacz A. Wartości toksyczne fungicydów w stosunku do grzybów wywołujących brunatny, biały i szary rozkład drewna. Zeszyty Problemowe Postępow Nauk Rolnicz 1976; 178: 1821-1826.
 • Bremner J M and Douglas LA. Decomposition of Urea Phosphate in Soils. Soil Sci Soc Am J 1971; 35:575-578.
 • Hoffmann, J. Nowe kierunki wykorzystania fosforanu mocznika w technologii związków fosforowych. Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Monografie. 2001, 49: 164.
 • Krzebietke S, Benedycka Z. Wpływ fosforanu mocznika na właściwości fizykochemiczne substratu torfowego w warunkach laboratoryjnych. Acta Agrophysica, 2006, 7: 969-976.
 • Oltjen RR, Slyter LL,. Kozak AS and. Williams EE, Jr. Evaluation of Urea, Biuret, Urea Phosphate and Uric Acid as NPN Sources for Cattle. J Nutrition. 1968; 94: 193-202.
 • Romano N, Russo Alesi D, La Licata R, Tolone G. Effects of urea phosphate, ammonium ions and pH on Ureaplasma ATP synthesis. Microbiologica. 1986; 9: 405-413.
 • Grata K. Ocena skuteczności mikostatycznej fosforanu mocznika i siarczanu mocznika z bentonitem w nawozie drobiowym. Ochrona Środowiska, 2008; 30: 45-49.
 • Grata K. Effect of urea phosphate on the Bacillus sp. population in soil and antifungal activity of selected Bacillus species on Fusarium sp. Proceedings of EC Opole 2008; 2: 315-319.
 • Krzywicka H, Janowska J, Tadeusiak B, Zarzycka E. Metoda określania stężeń użytkowych preparatów dezynfekcyjnych. Metoda nośnikowa. Wyd Met PZH, Warszawa. 1993.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-868f5c1c-d35f-42fd-a247-60a0e88d5696
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.