PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 2 | 76–82
Article title

Czy słuchowe słowne halucynacje mają zawsze znaczenie kliniczne?

Content
Title variants
EN
Do auditory verbal hallucinations have always a clinical significance?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article presents the prevalence of auditory verbal hallucinations (AVHs) across the life span in various clinical and nonclinical groups in childhood, adolescence, and adult populations. Data on the occurrence of this phenomenon in the general population vary and usually are in the range of 5–28%. The prevalence of non-clinical AVHs is similar in childhood, adolescence and adulthood. It seems possible that the mechanisms which cause AVHs in non-clinical populations are different from those which are behind AVHs presentations in psychotic illness. In this paper the characteristics of differentiating clinical forms of hallucinations from the non-clinical ones are discussed. These are: the location of sensations, their content, inhibition control disorders, metacognitive disorders, emotional dysregulation, stress level, and their influence on functioning disorders. Considered as etiological factors are abnormal activities of some areas of the brain and abnormal pruning. The triggering factors of both types of perception disorders are traumatic events and psychoactive substances use. Long-term studies have shown that the factors which lead to the transformation of non-clinical hallucinations into their clinical forms are: genetic predisposition, schizotypy, at-risk mental state, and stress. The future research needs to focus on the comparison of underlying factors and mechanisms that lead to the onset of AVHs in both patients and non-clinical populations.
PL
W artykule przedstawiono częstość występowania słuchowych słownych halucynacji (SSH) w ciągu życia w różnych klinicznych i nieklinicznych grupach, w populacjach dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Dane dotyczące występowania tego zjawiska w populacji ogólnej różnią się i z reguły mieszczą się w przedziale od 5% do 28%. Rozpowszechnienie nieklinicznych postaci SSH jest podobne w okresie dzieciństwa, adolescencji i dorosłości. Wydaje się możliwe, że mechanizmy powodujące powstanie nieklinicznych SSH są różne od tych, które prowadzą do rozwoju postaci klinicznych. Omówiono cechy różnicujące postaci kliniczne halucynacji tego typu od ich form nieklinicznych. Należą do nich: lokalizacja doznań, ich treść, zaburzenia kontroli hamowania, zaburzenia metapoznawcze, dysregulacja emocjonalna, poziom przeżywanego stresu z powodu doznań oraz ich wpływ na zaburzenia codziennego funkcjonowania. Za czynniki etiologiczne uznaje się zaburzenia aktywności określonych obszarów mózgu oraz zaburzony proces czyszczenia synaps. Do czynników spustowych wystąpienia obu postaci zaburzeń spostrzegania zalicza się wydarzenia traumatyczne i używanie substancji psychoaktywnych. Z długoterminowych badań wynika, że czynnikami sprzyjającymi przemianie nieklinicznych SSH w postać kliniczną są przede wszystkim: predyspozycja genetyczna, schizotypia, ryzykowny stan psychiczny oraz wydarzenia stresujące. Przyszłe badania muszą skupić się na porównaniu podstawowych czynników i mechanizmów, które prowadzą do wystąpienia SSH, zarówno w populacjach pacjentów, jak i w populacjach nieklinicznych.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
76–82
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, I Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, I Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
References
 • 1. Jarema M., Rabe-Jabłońska J. (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 • 2. Goghari V.M., Harrow M., Grossman L.S., Rosen C.: A 20-year multi-follow-up of hallucinations in schizophrenia, other psychotic, and mood disorders. Psychol. Med. 2013; 43: 1151–1160.
 • 3. Hanssen M., Bak M., Bijl R. i wsp.: The incidence and outcome of subclinical psychotic experiences in the general population. Br. J. Clin. Psychol. 2005; 44: 181–191.
 • 4. Askenazy F.L., Lestideau K., Meynadier A. i wsp.: Auditory hallucinations in pre-pubertal children. A one-year follow-up, preliminary findings. Eur. Child Adolesc. Psychiatry 2007; 16: 411–415.
 • 5. Bartels-Velthuis A.A., Jenner J.A., van de Willige G. i wsp.: Prevalence and correlates of auditory vocal hallucinations in middle childhood. Br. J. Psychiatry 2010; 196: 41–46.
 • 6. Rubio J.M., Sanjuán J., Flórez-Salamanca L., Cuesta M.J.: Examining the course of hallucinatory experiences in children and adolescents: a systematic review. Schizophr. Res. 2012; 138: 248–254.
 • 7. Allen P., Larøi F., McGuire P.K., Aleman A.: The hallucinating brain: a review of structural and functional neuroimaging studies of hallucinations. Neurosci. Biobehav. Rev. 2008; 32: 175–191.
 • 8. Diederen K.M., Daalman K., de Weijer A.D. i wsp.: Auditory hallucinations elicit similar brain activation in psychotic and nonpsychotic individuals. Schizophr. Bull. 2012; 38: 1074–1082.
 • 9. Jardri R., Pouchet A., Pins D., Thomas P.: Cortical activations during auditory verbal hallucinations in schizophrenia: a coordinate- based meta-analysis. Am. J. Psychiatry 2011; 168: 73–81.
 • 10. Kompus K., Westerhausen R., Hugdahl K.: The “paradoxical” engagement of the primary auditory cortex in patients with auditory verbal hallucinations: a meta-analysis of functional neuroimaging studies. Neuropsychologia 2011; 49: 3361–3369.
 • 11. Bartels-Velthuis A., van de Willige G., Jenner J.A. i wsp.: Course of auditory vocal hallucinations in childhood: 5-year follow-up study. Br. J. Psychiatry 2011; 199: 296–302.
 • 12. Taylor M., Cartwright B.S., Carlson S.M.: A developmental investigation of children’s imaginary companions. Dev. Psychol. 1993; 29: 276–285.
 • 13. Garralda M.E.: Hallucinations in children with conduct and emotional disorders: I. The clinical phenomena. Psychol. Med. 1984; 14: 589–596.
 • 14. Evensen J., Røssberg J.I., Haahr U. i wsp.: Contrasting monosymptomatic patients with hallucinations and delusions in firstepisode psychosis patients: a five-year longitudinal follow-up study. Psychopathology 2011; 44: 90–97.
 • 15. Allen P., Freeman D., McGuire P. i wsp.: The prediction of hallucinatory predisposition in non-clinical individuals: examining the contribution of emotion and reasoning. Br. J. Clin. Psychol. 2005; 44: 127–132.
 • 16. Badcock J.C., Hugdahl K.: Neuroscience and biobehavioral reviews cognitive mechanisms of auditory verbal hallucinations in psychotic and non-psychotic groups. Neurosci. Biobehav. Rev. 2012; 36: 431–438.
 • 17. De Loore E., Gunther N., Drukker M. i wsp.: Persistence and outcome of auditory hallucinations in adolescence: a longitudinal general population study of 1800 individuals. Schizophr. Res. 2011; 127: 252–256.
 • 18. Cannon T.D., van Erp T.G., Bearden C.E. i wsp.: Early and late neurodevelopmental influences in the prodrome to schizophrenia: contributions of genes, environment, and their interactions. Schizophr. Bull. 2003; 29: 653–669.
 • 19. Daalman K., Boks M.P., Diederen K.M. i wsp.: The same or different? A phenomenological comparison of auditory verbal hallucinations in healthy and psychotic individuals. J. Clin. Psychiatry 2011; 72: 320–325.
 • 20. Hartley S., Haddock G., Barrowclough C.: Anxiety and depression and their links with delusions and hallucinations in people with a dual diagnosis of psychosis and substance misuse: a study using data from a randomised controlled trial. Behav. Res. Ther. 2012; 50: 65–71.
 • 21. Paulik G., Badcock J.C., Maybery M.T.: The multifactorial structure of the predisposition to hallucinate and associations with anxiety, depression and stress. Pers. Individ. Dif. 2006; 41: 1067–1076.
 • 22. Stanghellini G., Langer A.I., Ambrosini A., Cangas A.J.: Quality of hallucinatory experiences: differences between a clinical and a non-clinical sample. World Psychiatry 2012; 11: 110–113.
 • 23. Krabbendam L., Myin-Germeys I., Hanssen M. i wsp.: Hallucinatory experiences and onset of psychotic disorder: evidence that the risk is mediated by delusion formation. Acta Psychiatr. Scand. 2004; 110: 264–272.
 • 24. Larøi F.: How do auditory verbal hallucinations in patients differ from those in non-patients? Front. Hum. Neurosci. 2012; 6: 25–31.
 • 25. Moritz S., Larøi F.: Differences and similarities in the sensory and cognitive signatures of voice-hearing, intrusions and thoughts. Schizophr. Res. 2008; 102: 96–107.
 • 26. Barkus E., Stirling J., French P. i wsp.: Distress and metacognition in psychosis prone individuals: comparing high schizotypy to the at-risk mental state. J. Nerv. Ment. Dis. 2010; 198: 99–104.
 • 27. Lobban F., Haddock G., Kinderman P., Wells A.: The role of metacognitive beliefs in auditory hallucinations. Pers. Individ. Dif. 2002; 32: 1351–1363.
 • 28. Badcock J.C., Waters F.A., Maybery M.T., Michie P.T.: Auditory hallucinations: failure to inhibit irrelevant memories. Cogn. Neuropsychiatry 2005; 10: 125–136.
 • 29. Badcock J.C., Paulik G., Maybery M.T.: The role of emotion regulation in auditory hallucinations. Psychiatry Res. 2011; 185: 303–308.
 • 30. Paulik G., Badcock J.C., Maybery M.T.: Poor intentional inhibition in individuals predisposed to hallucinations. Cognit. Neuropsychiatry 2007; 12: 457–470.
 • 31. Debbané M., Van der Linden M., Balanzin D. i wsp.: Associations among metacognitive beliefs, anxiety and positive schizotypy during adolescence. J. Nerv. Ment. Dis. 2012; 200: 620–626.
 • 32. Smeets F., Lataster T., Dominguez M.D. i wsp.: Evidence that onset of psychosis in the population reflects early hallucinatory experiences that through environmental risks and affective dysregulation become complicated by delusions. Schizophr. Bull. 2012; 38: 531–542.
 • 33. Langdon R., Jones S.R., Connaughton E., Fernyhough C.: The phenomenology of inner speech: comparison of schizophrenia patients with auditory verbal hallucinations and healthy controls. Psychol. Med. 2009; 39: 655–663.
 • 34. Longden E., Madill A., Waterman M.G.: Dissociation, trauma, and the role of lived experience: toward a new conceptualization of voice hearing. Psychol. Bull. 2012; 138: 28–76.
 • 35. Daalman K., Diederen K.M., Derks E.M. i wsp.: Childhood trauma and auditory verbal hallucinations. Psychol. Med. 2012; 42: 2475–2484.
 • 36. Anketell C., Dorahy M.J., Shannon M. i wsp.: An exploratory analysis of voice hearing in chronic PTSD: potential associated mechanisms. J. Trauma Dissociation 2010; 11: 93–107.
 • 37. McCarthy-Jones S.: Voices from the storm: a critical review of quantitative studies of auditory verbal hallucinations and childhood sexual abuse. Clin. Psychol. Rev. 2011; 31: 983–992.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-866e5638-f6d6-45ce-8e9b-5101dd2432da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.