PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 4 | 249-261
Article title

Funkcjonowanie emocjonalne młodzieży dokonującej samouszkodzeń

Content
Title variants
EN
Emotional functioning of auto-aggressive adolescents
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Podstawowym celem przeprowadzonych badań była próba wykazania związku między funkcjonowaniem emocjonalnym hospitalizowanych adolescentów a dokonywaniem przez nich zamierzonych samouszkodzeń. Funkcjonowanie emocjonalne rozpatrywano m.in. w takich aspektach, jak ekspresja emocji, kontrola emocjonalna. W analizach zjawiska autoagresji uwzględniono podział na liczbę i metody samouszkodzeń. Celem dodatkowym prezentowanych badań była ocena zależności między płcią, wiekiem, rodzajem zdiagnozowanego zaburzenia psychicznego, aktualną sytuacją rodzinną (z kim zamieszkuje osoba badana), oceną relacji z rodzicami/opiekunami oraz występowaniem tendencji samobójczych a dokonywaniem samouszkodzeń. Grupę badanych stanowiło 40 pacjentów Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Były to osoby w wieku 14-18 lat, u których stwierdzono (i odnotowano w historii choroby) co najmniej jednorazowe zamierzone uszkodzenie ciała. W badaniach zastosowano specjalnie przygotowany kwestionariusz pozwalający na zebranie podstawowych danych socjodemograficznych oraz ustalenie liczby, metod i emocjonalnych przyczyn podejmowania samouszkodzeń przez młodzież. Uwzględniono w nim również diagnozę osoby badanej. Ponadto wykorzystano Skalę Kontroli Emocjonalnej, będącą narzędziem samoopisu służącym do pomiaru subiektywnej kontroli uczuć gniewu, depresji i lęku, oraz projekcyjny Test Piramid Barwnych, bazujący na założeniu, iż istnieje zależność między preferencją barw a stanem afektywnym jednostki. Częściowo udało się potwierdzić założenie o istnieniu zależności między emocjami (ich rodzajem oraz sposobami kontroli) a podejmowaniem zachowań autodestruktywnych (cel główny badań). Nie udało się potwierdzić na poziomie istotnym statystycznie założeń określonych w celu dodatkowym prezentowanych badań.
EN
The primary aim of this study was to find a correlation between emotional functioning of hospitalised adolescents and acts of deliberate self-harm. Study of emotional functioning included such aspects as emotional expression and emotional control. Analysis of the phenomenon of auto-aggression was based on quantitative and qualitative classification, i.e. number and methods of auto-aggression. The secondary aim of the present study was to assess correlations between gender, age, type of underlying mental disorder, current familial situation (patient’s family status), relations with parents/caregivers and suicidal attempts and their correlation with acts of auto-aggression. Study population consisted of 40 patients treated at the Department of Adolescent Psychiatry of Medical University in Łódź, Poland. Their age ranged from 14 to 18 years, and all had a documented history of at least one act of deliberate self-harm. In this study we used a custom-devised questionnaire, enabling collection of basic sociodemographic data and determination of number, methods and emotional background for acts of auto-aggression in adolescents. Their underlying psychiatric diagnosis was also accounted for. The following instruments were used: the Courtauld Emotional Control Scale (measuring subjective control of feelings of anger, depression and anxiety), and the Color Pyramid Test (projection-based instrument, based on assumed correlation between preference for certain colours and emotional status of an individual). We partly succeeded in confirming the thesis about correlation between emotions (their type and control mechanisms) and undertaken autodestructive behaviours (principal aim). We could not confirm in a statistically meaningful way premises defined as secondary aims of the paper.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
249-261
Physical description
Contributors
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego, ZOZ dla Szkół Wyższych „PaLMA” w Łodzi, ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź, tel.: 042 632 81 80
 • III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej Katedry Psychiatrii UM w Łodzi
References
 • 1. Suchańska A.: Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej autodestruktywności. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1998.
 • 2. White Kress VE.: Self-injurious behaviors: assessment and diagnosis. Journal of Counseling & Development 2003; 81: 490-496.
 • 3. Best R.: An educational response to deliberate self-harm: training, support and school-agency links. Journal of Social Work Practice 2005; 19: 275-287.
 • 4. Minge N., Minge K.: Samobójstwo a samouszkodzenia. W: Suchańska A., Wycisk J. (red.): Samouszkodzenia. Istota, uwarunkowania, terapia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 • 5. Wycisk J.: Psychologiczne funkcje samouszkodzeń umiarkowanych. W: Suchańska A., Wycisk J. (red.): Samouszkodzenia. Istota, uwarunkowania, terapia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 • 6. Wciórka J. (red.): Kryteria diagnostyczne wg DSM-IV-TR. Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.
 • 7. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków, Warszawa 1998.
 • 8. Paris J.: Understanding self-mutilation in borderline personality disorder. Harv. Rev. Psychiatry 2005; 13: 179-185.
 • 9. Klonsky E.D., Oltmanns T.F., Turkheimer E.: Deliberate selfharm in a nonclinical population: prevalence and psychological correlates. Am. J. Psychiatry 2003; 160: 1501-1508.
 • 10. Muehlenkamp J.J.: Self-injurious behavior as a separate clinical syndrome. Am. J. Orthopsychiatry 2005; 75: 324-333.
 • 11. Wycisk J.: Okaleczanie ciała. Wybrane uwarunkowania psychologiczne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
 • 12. Kinecka J.: W labiryncie emocji. O samouszkodzeniach, regulacji emocji i psychoanalizie. W: Suchańska A., Wycisk J. (red.): Samouszkodzenia. Istota, uwarunkowania, terapia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 • 13. Eckhardt A.: Autoagresja. Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 1998.
 • 14. Babiker G., Arnold L.: Autoagresja. Mowa zranionego ciała. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • 15. Gerstmann S.: Rozwój uczuć. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.
 • 16. Huband N., Tantam D.: Repeated self-wounding: women’s recollection of pathways to cutting and of the value of different interventions. Psychol. Psychother. 2004; 77: 413-428 [streszczenie].
 • 17. Klonsky E.D.: The functions of deliberate self-injury: a review of the evidence. Clin. Psychol. Rev. 2007; 27: 226-239.
 • 18. Juczyński Z.: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001.
 • 19. Heiss R., Halder P., współpraca Hoger D.: Test Piramid Barwnych. Wydawnictwo ERDA, Warszawa 1995.
 • 20. Popek S.: Barwy i psychika. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.
 • 21. Muehlenkamp J.J.: Empirically supported treatments and general therapy guidelines for non-suicidal self-injury. Journal of Mental Health Counseling 2006; 28: 166-185.
 • 22. Brzeska A.: Samouszkodzenia u adolescentów mieszkających w domach dziecka i domach rodzinnych. W: Suchańska A., Wycisk J. (red.): Samouszkodzenia. Istota, uwarunkowania, terapia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 • 23. Lewandowska A., Śmigielski J., Gmitrowicz A.: Rodzinne czynniki ryzyka a samouszkodzenia u młodzieży szkolnej. Psychiatr. Psychol. Klin. 2004; 4: 224-233.
 • 24. Chapman A.L., Dixon-Gordon K.L.: Emotional antecedents and consequences of deliberate self-harm and suicide attempts. Suicide Life Threat. Behav. 2007; 37: 543-552.
 • 25. Chrzan A.: Zachowania autodestruktywne a wybrane funkcje regulacji emocji u wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej. W: Suchańska A., Wycisk J. (red.): Samouszkodzenia. Istota, uwarunkowania, terapia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-85fcf65d-7ab9-447d-b9e4-b4aab10abfc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.