PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 3 | 97-105
Article title

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych a stan czystości wód powierzchniowych w Polsce

Content
Title variants
EN
Realization of National Programme of Municipal Wastewater Treatment and the quality of surface water in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z celów dotyczących poprawy jakości wód,
wynikającym bezpośrednio z Ramowej Dyrektywy
Wodnej 2000/60/WE, jest osiągnięcie w 2015 r., co
najmniej dobrego stanu wszystkich wód w kraju. Przyjęcie
przez Polskę tej Dyrektywy zastąpiło wykonywaną
wcześniej ocenę czystości i użyteczności gospodarczej
wód, oceną stanu ekologicznego. W ten sposób analizie
podlega stan wód nie tylko traktowanych jako zasoby
gospodarcze, ale przede wszystkim jako element ekosystemu.
Najważniejszą z punktu widzenia ochrony
zdrowia człowieka, jest jakość zasobów wykorzystywanych
do produkcji wody przeznaczonej do spożycia.
W dokumencie „Stan czystości rzek na podstawie
wyników badań wykonanych w ramach państwowego
monitoringu środowiska w latach 2007–2009” podano,
że:
– jedynie 10,6% długości powierzchniowych wód płynących
spełnia wymagania stawiane wodom wykorzystywanym
do zbiorowego zaopatrzenia w wodę
do spożycia,
– aż 28,7% długości monitorowanych wód jest nadmiernie
zanieczyszczonych w stosunku do stawianych
im najłagodniejszych wymagań uwarunkowanych
potrzebami gospodarki.
Na obniżenie jakości wody wpływ miały zanieczyszczenia
fizyko-chemiczne takie jak: pH, zawiesina ogólna,
mangan, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA), ChZTCr, BZT5 i ogólny węgiel
organiczny (OWO). Duży wpływ na obniżenie kategorii
jakości wód miały również zanieczyszczenia mikrobiologiczne,
tj. liczba bakterii grupy coli typu kałowego,
liczba paciorkowców kałowych i liczba bakterii grupy
coli.
EN
One of the aims of improving water quality, resulting
directly from the Water Framework Directive
2000/60/EC, is to achieve in 2015, at least good status
for all waters in the country. Following the adoption
by Poland of the Water Framework Directive assessment
of the economic and general cleanliness of water was
replaced by an assessment of ecological status. In this
way, the analysis of water status shall be treated as not
only economic resources, but primarily as part of the
ecosystem. The most important from the standpoint
of human health protection, is the quality of water
intended for human consumption. In the document „The purity of rivers based on the
results of tests carried out within the national environmental
monitoring in 2007–2009” is given that:
– only 10.6% of the surface of flowing water meets the
requirements of collective waters used for water supply
for drinking,
– up 28.7% of the length of monitored water is too
polluted for them mildest demands posed conditioned
needs of the economy.
The decrease in water quality was affected by the
physico-chemical pollutants such as pH, total suspension,
manganese, polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs), CODCr, BOD5 and TOC. Large impact on reducing
water quality category also had microbial contamination,
the number of fecal cocoliform bacteria, fecal
streptococci and total coliforms.
Keywords
EN
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska.
author
 • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska.
References
 • 1. Eurostat, Statistical books, Europe in figures, Eurostat yearbook, 2011.
 • 2. Rocznik – Ochrona środowiska 2011, GUS.
 • 3. Ramowa Dyrektywa Wodna z dnia 23 października 2000 r., 2000/60/WE, (Dz.U. UE.L.2000.327.1).
 • 4. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991r. dotycząca oczyszczania ścieków miejskich, 91/271/EEC, (Dz.U. UE.L.1991.135.40).
 • 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008r., Nr 162, poz. 1008).
 • 6. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003r. z późn. aktualizacjami. http://kzgw.gov.pl/
 • 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (Dz. U. z 2006 r., Nr 137 poz. 984, z późn. zm.).
 • 8. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r., GUS, Warszawa 2011.
 • 9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2011 r., Nr 115, poz. 1229, z późn. zm).
 • 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, (Dz.U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1549).
 • 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 257, poz. 1545).
 • 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1550).
 • 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. z 2002 r., Nr 204, poz. 1728).
 • 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U. z 2002 r., Nr 176, poz.1455).
 • 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne i wody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków (Dz.U. z 2002 r., Nr 176, poz. 1454).
 • 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. z 2002 r., Nr 241, poz. 2093).
 • 17. Stan czystości rzek na podstawie wyników badań wykonanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2007-2009. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2010.
 • 18. Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia. PWN Warszawa, 2009.
 • 19. Olańczuk-Neyman K.: Mikrobiologiczne aspekty odprowadzania ścieków do przybrzeżnych wód morskich, Inżynieria Morska i Geotechnika, 2003, 2, s. 55-62.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-85b2fded-dd6f-45b8-897f-0323cfe25a2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.