PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 3 | 179–182
Article title

Episodic memory in students with cerebral palsy

Content
Title variants
PL
Pamięć epizodyczna u uczniów z porażeniem mózgowym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Objective: Motor defects in children with cerebral palsy ultimately negatively affect all the aspects of their development. Memory is one of the most important of these aspects. The present study has been aimed at comparing the episodic memory among students who suffer from cerebral palsy and healthy students. Material and methods: The research method in this study was a comparative causal method. A total of  36 middle school and  high school students have participated. The researchers first visited Taha School for children with physical and motor disabilities in Isfahan (Iran), and selected 18 of their students with cerebral palsy for the study (the total number of students with cerebral palsy in that academic year was 25, some of whom had severe disabilities and thus were not able to do the physical assignments of this study, hence they could not be selected). Then, considering the age, gender and socioeconomic condition of the group of students, a comparative group of healthy samples (18 persons) were matched with them. Verbal tasks and subject-performed tasks were applied to assess the students’ episodic memory. The memory was evaluated with a free recall test. Results: The results of t-test and ANOVA showed a significant difference between cerebral palsy students and the healthy ones in memory tasks. Overall, the students with cerebral palsy have shown fair and poor performance in verbal and practical memory tests compared to the healthy students. Conclusions: Dysfunction deficits and speech disorders are factors reducing the cognitive abilities of children affected by cerebral palsy. The studied children do not have enough ability to explore the surrounding world, which reduces their overall cognitive capacity. In this respect, impaired memory is an important part of their deficient cognitive functioning overall.
PL
Cel pracy: Zaburzenia motoryczne u dzieci z porażeniem mózgowym wpływają niekorzystnie na wszystkie aspekty ich rozwoju, w tym także na pamięć. Niniejsza praca ma na celu porównanie pamięci epizodycznej w grupach uczniów z dziecięcym porażeniem mózgowym i uczniów zdrowych. Materiał i metoda: W pracy wykorzystano przyczynową metodę porównawczą. Badaniem objęto łącznie 36 uczniów w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Autorzy przeprowadzili badania w szkole Taha w Isfahanie (Iran) dla uczniów z niepełnosprawnością fizyczną, kwalifikując 18 uczniów cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce (całkowita liczba uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym uczęszczających do placówki w tym roku szkolnym wynosiła 25, jednakże niektórzy z nich dotknięci byli poważną niepełnosprawnością, uniemożliwiającą im wykonanie zadań ruchowych będących częścią badania, nie mogli więc w nim uczestniczyć). Następnie uwzględniając wiek, płeć oraz status socjoekonomiczny wyłonionej grupy uczniów, dopasowano do nich grupę porównawczą zdrowych uczniów (18 osób). W badaniu wykorzystano zadania werbalne oraz zadania motoryczne. Pamięć epizodyczną mierzono za pomocą zadań typu free recall (swobodnego przypominania). Wyniki: Wyniki testu t-Studenta oraz analizy ANOVA wskazują na istnienie statystycznie istotnej różnicy pomiędzy uczniami z porażeniem mózgowym a uczniami zdrowymi w zadaniach pamięciowych. Ogólnie rzec biorąc, uczniowie z porażeniem mózgowym osiągnęli umiarkowane i słabe wyniki w zadaniach werbalnych i pamięciowych w porównaniu z uczniami zdrowymi. Wnioski: Dysfunkcje ruchowe oraz zaburzenia mowy są czynnikami ograniczającymi zdolności kognitywne dzieci dotkniętych porażeniem mózgowym. Badane dzieci nie mają wystarczającej możliwości poznawania otaczającego świata, co ogranicza ich ogólną zdolność poznawczą. Upośledzenie pamięci jest więc istotną częścią ogólnego deficytu funkcji poznawczej u dzieci z porażeniem mózgowym.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
179–182
Physical description
Contributors
 • Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
 • Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
 • Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
 • Master of Science in Psychology, Department of Education, Isfahan, Iran
 • Department of Psychology, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/Isfahan, Iran
References
 • Assis-Madeira EA, Carvalho SG, Blascovi-Assis SM: Functional performance of children with cerebral palsy from high and low socioeconomic status. Rev Paul Pediatr 2013; 31: 51–57.
 • Balouchy R, Ghaeni S: [Physical fitness of the children infected with cerebral paralysis through a work-group of “therapists – children – parents”]. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences 2009; 17: 16–23.
 • Bottcher L: Children with spastic cerebral palsy, their cognitive functioning, and social participation: a review. Child Neuropsychol 2010; 16: 209–228.
 • Bottcher L, Flachs EM, Uldall P: Attentional and executive impairments in children with spastic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2010; 52: e42–e47.
 • Collette F, Hogge M, Salmon E et al.: Exploration of the neural substrates of executive functioning by functional neuroimaging. Neuroscience 2006; 139: 209–221.
 • Conway MA: Exploring episodic memory. In: Dere E, Easton A, Nadel L et al. (eds.): Handbook of Episodic Memory. Elsevier, Amsterdam, Oxford 2008: 19–29.
 • Khayatzadeh Mahany M, Amirsalari S, Karimloo M: [Accompanying problems in children with cerebral palsy and their relationship to type and level of motor disability]. Jundishapur Scientific Medical Journal 2011; 10: 59–67.
 • Khodapanahandeh F: [Epilepsy in children with cerebral palsy]. Razi Journal of Medical Sciences 2004; 11: 743–748.
 • Litosh NL: Адаптивная физическая культура. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями в развитии. СпортАкадемПресс, Moscow 2002: 225–229.
 • Mousavi SH, Karami Nouri R: [A comparison of semantic and episodic memory in deaf and hearing students]. Advances in Cognitive Sciences 2009; 10: 83–93.
 • Mousavi S, Motamedi A, Honejani E et al.: Evaluation and comparison of episodic memory in elderly people: the effect of strategies education on memory reinforcement. Clinical Social Work and Health Intervention 2017a; 8: 59–66.
 • Mousavi S, Zare H, Etemadifar M et al.: Memory rehabilitation for the working memory of patients with multiple sclerosis (MS). J Clin Exp Neuropsychol 2017b; 1–6. DOI: 10.1080/13803395.2017.1356269.
 • Movahed Abtahi M: Studies on acute effects of nicotine on spatial learning and memory in rats using a radial arm maze. Clinical psychology master’s thesis, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Iran 2010.
 • Odding E, Roebroeck ME, Stam HJ: The epidemiology of cerebral palsy: incidence, impairments and risk factors. Disabil Rehabil 2006; 28: 183–191.
 • Peeters M, Verhoeven L, de Moor J: Predictors of verbal working memory in children with cerebral palsy. Res Dev Disabil 2009; 30: 1502–1511.
 • Pellegrino L: Cerebral palsy. In: Batshaw ML (ed.): Children with Disabilities. 5th ed., Paul H. Brookes, Baltimore 2002: 443–466.
 • Pirila S, van der Meere J, Pentikainen T et al.: Language and motor speech skills in children with cerebral palsy. J Commun Disord 2007; 40: 116–128.
 • Rogers S: Common conditions influencing children’s participation. In: Case-Smith J (ed.): Occupational Therapy for Children. 5th ed., Mosby Co., Boston 2005: 176–180.
 • Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A et al.: A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl 2007; 109: 8–14.
 • Santrock JW: Educational Psychology. McGraw-Hill, Boston 2001.
 • Shevell MI, Dagenais L, Hall N; REPACQ Consortium: Comorbidities in cerebral palsy and their relationship to neurologic subtype and GMFCS level. Neurology 2009; 72: 2090–2096.
 • Söderlund H, Black SE, Miller BL et al.: Episodic memory and regional atrophy in frontotemporal lobar degeneration. Neuropsychologia 2008; 46: 127–136.
 • Sousa DA: How the Brain Learns. Sage, 2006. Spencer JD: Reconstruction of dislocated hips in children with cerebral palsy. BMJ 1999; 318: 1021–1022.
 • Toopchizadeh V, Barzegar MH, Hosseini SMJ: [Cerebral palsy in respect of etiology, type, associated disorders and motor development in Tabriz Children Medical Center]. Medical Journal of Tabriz University of Medical Science 2008; 30: 27–31.
 • Weierink L, Vermeulen RJ, Boyd RN: Brain structure and executive functions in children with cerebral palsy: a systematic review. Res Dev Disabil 2013; 34: 1678–1688.
 • Whittingham K, Fahey M, Rawicki B et al.: The relationship between motor abilities and early social development in a preschool cohort of children with cerebral palsy. Res Dev Disabil 2010; 31: 1346–1351.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-84a57db6-f861-46fd-b5e3-3668a03933d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.