PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 73 | 103–111
Article title

Ultrasound image of malignant bone tumors in children. An analysis of nine patients diagnosed in 2011–2016

Content
Title variants
PL
Obraz USG złośliwych guzów kostnych u dzieci – analiza przypadków dziewięciu pacjentów z lat 2011–2016
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: The diagnostic process of bone tumors, including malignant ones, is based on conventional radiological methods, such as radiography and computed tomography, and with precise assessment of local advancement in magnetic resonance imaging. Ultrasonography is not included in the diagnostic algorithms as a tool suitable to detect this type of pathology. More and more frequent usage of musculoskeletal ultrasound in children as the first imaging method or, in some cases, as the only diagnostic method, makes it necessary to be familiar with sonographic presentation of bone tumors to suggest this diagnosis early enough and, after its verification, start treatment without a significant delay. Aim: The aim of this study was to determine changes in the sonographic image that might indicate a bone malignancy and suggest the need to extend the diagnostic process in this direction. Material and method: This article discusses 10 bone tumors in 9 children who had an ultrasound scan performed at the beginning of the diagnostic process before the histopathological diagnosis was established and treatment initiated. The assessment involved ultrasonographic features indicating the presence of a tumor. Results: In the group of 9 patients, 8 malignant bone tumors were diagnosed in ultrasonography and later verified histopathologically: 4 osteosarcomas and 4 Ewing’s sarcomas. In one case, two bone tumors were detected in ultrasonography without specification of their nature (malignant/ benign, primary/secondary). Conclusions: In the analyzed cases, ultrasonography enabled the correct diagnosis of a focal bone lesion, and in most cases (8/9) it presented an image that suggested its malignant nature and the necessity of further diagnosis and treatment.
PL
Wprowadzenie: Diagnostyka guzów kostnych – w tym guzów o charakterze złośliwym – opiera się na klasycznych metodach radiologicznych, takich jak zdjęcia radiologiczne i tomografia komputerowa, z dokładną oceną zaawansowania miejscowego w badaniu rezonansu magnetycznego. Badanie ultrasonograficzne nie jest ujmowane w algorytmach diagnostycznych jako metoda służąca wykrywaniu tego typu patologii. Coraz częstsze wykonywanie badań ultrasonograficznych układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci jako pierwsza metoda obrazowania, a w wielu przypadkach jako jedyna metoda diagnostyczna powoduje potrzebę znajomości obrazów sonograficznych guzów kostnych, aby odpowiednio wcześnie zasugerować możliwość takiego rozpoznania, a po jego weryfikacji podjąć leczenie bez istotnego opóźnienia. Cel pracy: Celem pracy jest określenie zmian w obrazie sonograficznym mogących wskazywać na obecność złośliwego guza kostnego, które powinny zasugerować osobie wykonującej badanie ultrasonograficzne konieczność dalszej diagnostyki w tym kierunku. Materiał i metoda: W niniejszej pracy dokonano analizy 10 przypadków guzów kostnych u 9 dzieci, u których wykonano badanie ultrasonograficzne na początku algorytmu diagnostycznego przed postawieniem rozpoznania histopatologicznego oraz rozpoczęciem leczenia. Ocenie poddano sonograficzne cechy wskazujące na obecność guza. Wyniki: W grupie 9 pacjentów na podstawie obrazów zmiany w badaniu ultrasonograficznym zdiagnozowano 8 złośliwych guzów kostnych, potwierdzonych histopatologicznie: 4 zmiany o charakterze osteosarcoma, 4 zmiany o charakterze mięsaka Ewinga. W jednym przypadku na podstawie badania ultrasonograficznego ustalono rozpoznanie dwóch guzów kostnych bez określenia ich charakteru – złośliwy/łagodny oraz pierwotny/wtórny. Wnioski: Badanie ultrasonograficzne w analizowanych przypadkach pozwoliło na ustalenie prawidłowego rozpoznania ogniskowej zmiany kostnej, a w większości przypadków (8/9) dało obraz sugerujący jej złośliwy charakter oraz konieczność dalszej diagnostyki i objęcia leczeniem.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
73
Pages
103–111
Physical description
Contributors
author
 • Department of Pediatric Radiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland; Department of Imaging, University Pediatric Hospital in Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Pediatric Hematology, Oncology and Transplantology, University Pediatric Hospital in Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Pediatric Hematology, Oncology and Transplantology, University Pediatric Hospital in Lublin, Lublin, Poland
 • University Hospital Wishaw, Wishaw, United Kingdom
 • Department of Pediatric Hematology, Oncology and Transplantology, University Pediatric Hospital in Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Pediatric Radiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland; Department of Imaging, University Pediatric Hospital in Lublin, Lublin, Poland
References
 • 1. Kaste SC: Imaging pediatric bone sarcomas. Radiol Clin North Am 2011; 49: 749–765.
 • 2. Manaster BJ, Roberts CC, Petersilge CA: Diagnostyka obrazowa. Układ mięśniowo-szkieletowy: choroby nieurazowe. Medipage, Warszawa 2016.
 • 3. Iwanowska B, Brągoszewska H, Mądzik J, Szkudlińska-Pawlak S, Kopyś-Wiszniewska I, Jastrzębska M et al.: Imaging of complicationsafter limb prostheses implantation in children with bone tumors. Pol J Radiol 2017; 82: 227–232.
 • 4. Madej T: Guzy łagodne i złośliwe. In: Jurkiewicz E (ed.): Diagnostyka obrazowa w pediatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017: 476–497.
 • 5. Rana KA, Meyer J, Ibrahim S, Ralls M, Kent PM: The role of imaging of malignant bone tumors in children and young adults. Curr Probl Cancer 2013; 37: 181–191.
 • 6. Wootton-Gorges SL: MR imaging of primary bone tumors and tumor- -like conditions in children. Magn Reson Imaging Clin N AM 2009; 17: 469–487.
 • 7. Siegel MJ: Pediatric Sonography. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2007.
 • 8. Szkudlarek M, Terslev L, Wakefield RJ, Backhaus M, Balint PV, Bruyn GA et al.: Summary findings of a systematic literature review of the ultrasound assessment of bone erosions in rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2016; 43; 12–21.
 • 9. Katzer C, Wasem J, Eckert K, Ackermann O, Buchberger B: Ultrasound in the diagnostics of metaphyseal forearm fractrures in children: A systemic review and cost calculation. Pediatr Emerg Car 2016; 32: 401–407.
 • 10. Bureau NJ, Chhem RK, Cardinal E: Musculoskeletal infections: US manifestations. Radiographics 1999; 19: 1585–1592.
 • 11. Greenspan A, Jundt G, Remagen W: Differential Diagnosis in Orthopaedic Oncology. Vol 2. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2007.
 • 12. Flores M, Caram A, Derrick E, Reith JD, Bancroft L, Scherer K: Ewing sarcoma of pelvis with an atypical radiographic appearance: A mimicker or non-malignant etiologies. Cureus 2016; 8: e787.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8494c4fe-c534-431c-8f9d-d28abd7b4520
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.