PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 78 | 313-327
Article title

The Issues of the Notion of “Liaison” and “Collaboration” in the Doctrinal View and in the Administrative Legislation. The Outline of the Issue

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The following article discusses the issue of "cooperation", "cooperation". These concepts have been thoroughly described and explained, indicating the essential differences between them. In order to distinguish between them, it is necessary to carry out a detailed analysis from the perspective of doctrine and legislation. The paper analyzes the discussed issues and mentions the entities that undertake cooperation with each other, due to various reasons.
Keywords
Year
Volume
78
Pages
313-327
Physical description
Contributors
author
 • The Department of Law and Administration, University of Lodz, Poland
References
 • [1] Arct M., (1995), Słownik ilustrowany języka polskiego, Warszawa.
 • [2] Banaszak B., (2009), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.
 • [3] Barczewska – Dziobek A., (2012), Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi [w:] B. Dolnicki (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 • [4] Biernat S., (1979), Działania wspólne w administracji państwowej, Wrocław.
 • [5] Chovanec J., I. Palúš. Lexikón ústavneho práva, Bratislava 2004.
 • [6] Collins Reference Dictionary: Economic, Ch. Pas, B.n Lowes, L. Davies, London – Glasgow 2000, s. 439 i nast.
 • [7] Dobosz P., Chmielnicki P. (red.) (2010), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa.
 • [8] Dolnicki B. (red.), (2012), Formy Współdziałania Jednostek Samorządu Terytorialnego, Warszawa.
 • [9] Doroszewski W. (red.), (1967), Słownik języka polskiego, tom III H-K, Warszawa.
 • [10] Dunaj B. (red.), (1998), Słownik współczesnego języka polskiego, tom II P- Żyzny, Warszawa.
 • [16] Goodnow F. J., Politics and Administration – A study in Government, New York 1900.
 • [17] Guy Peters B., J. Pierre, Governance Without Government? Rethinking Public Administration, Journal of Public Administration Rwsearch and Theory, 1998, nr 8.
 • [18] Góralczyk W., (1993), Głos w dyskusji [w:] Legislacja administracyjna, E. Bojanowski (red.), Gdańsk.
 • [19] „Green Paper on Public – Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions” com (2004), 327
 • [22] Izdebski H., Introduction to Public Administration and Administrative Law, Liber, Warszawa 2006, s. 14 i nast.
 • [24] Jaworska – Dębska B., (2004), M. Stahl (red.), Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa.
 • [25] Jaworska – Dębska B., Stahl M. (red) (2010), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego, cz. 1, Warszawa.
 • [26] Kettl D. F., The Global Public Management Revolution. A Report on the Transformation of Governance, The Brookings Institution, Washington 2000.
 • [27] Kledzik P., (2013), Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych. Studium administracyjno-prawne, Warszawa.
 • [28] Kontkiewicz P., Jak nowe mechanizmy współpracy zawarte w nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłyną na współdziałanie administracji publicznej z trzecim sektorem?, Trzeci Sektor, nr specjalny 2010/2011.
 • [29] Kotarbiński T., (1975), Traktat o dobrej robocie, Wrocław.
 • [30] Kotecka E., (2015), Przejawy realizacji jawności działań administracji samorządowej w ramach współpracy bądź współdziałania z organizacjami pozarządowymi [w:] Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Nr 8, Bydgoszcz.
 • [31] Lang J., (1985), O podstawowych metodach działania administracji i potrzebie wyodrębnienia metody współdziałania administracji ze społeczeństwem, AUW No 857, Prawo CXLIII, Wrocław.
 • [32] Lang J., Współdziałanie administracji ze społeczeństwem, Warszawa.
 • [33] Leoński Z., (2006), Samorząd Terytorialny w RP, Warszawa.
 • [34] Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, (2004), Zasady tworzenia programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Metodologia i zalecenia. Dokument powstał we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego. Warszawa.
 • [35] Ofiarska M., (2008), Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 • [36] Olejniczak – Szałowska E., (1987), Współdziałanie państwowych jednostek organizacyjnych jako instytucja prawna, OMT, Nr 1.
 • [37] Pszczółkowski T., (1976), Zasady sprawnego działania, Warszawa.
 • [38] Püttner G., Verwaltungslehre, München 2000.
 • [39] Rosenbloom D. H., R.S. Kravchuk, Public Administration. Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector, Mc Graw – Hill, Boston 2002
 • [50] SA/Rz 355/98, „Glosa” 1999. nr 5, s. 29
 • [51] Skrzydło – Niżnik I., (2007), Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowych prawa administracyjnego, Kraków.
 • [52] Sobol. E., (2002), Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa.
 • [66] Wasilewski A., (1982), Zjawisko konsultacji we współczesnej administracji polskiej, Warszawa.
 • [67] Wilczyński P., M. Stahl (red.), Barbara Jaworska – Dębska (red.), (2010), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego, cz. 1, Warszawa.
 • [68] Wlaźlak K., (2010), M. Stahl (red.), Barbara Jaworska – Dębska (red.), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego, cz. 1, Warszawa.
 • [69] Wlaźlak K., (2012), Uwagi w sprawie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, Acta Universistatis Lodziensis, Folia Oeconimica 270.
 • [70] Wyrok WSA w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 roku II SA/Łd 1123/12
 • [71] Zimmermann J., (2005), Prawo administracyjne, Kraków.
 • [72] Zimmermann J., (2014), Prawo administracyjne, Warszawa.
 • [73] Zubik M., Wiącek M., (2011), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-848e216e-76bf-41b5-81d7-2fdc60493558
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.