Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 12 | 2 |

Article title

The use of strong opioid in combination with naloxone. A case report

Title variants

PL
Zastosowanie silnego opioidu w połączeniu z naloksonem. Opis przypadku

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Stosowanie opioidów w trakcie leczenia zespołów bólowych jest często związane z występowaniem objawów niepożądanych w postaci senności, zaparć, nudności, wymiotów lub zaburzeń orientacji. Objawy te spowodowane są aktywacją receptorów opioidowych. Nasilenie objawów niepożądanych jest niejednokrotnie tak duże, że wymusza zmianę stosowanego leku. Opisany przypadek ilustruje różne rodzaje objawów niepożądanych (tramadol - otępienie, fentanyl - nudności i wymioty) występujące u jednej pacjentki w trakcie leczenia opioidami zespołu bólowego, w przebiegu choroby reumatycznej. Po zastosowaniu oksykodonu uzyskano wprawdzie zmniejszenie natężenia bólu do 3 w skali numerycznej (NRS), lecz pojawiły się uporczywe zaparcia. Wprowadzając do leczenia połączenie oksykodonu z naloksonem uzyskano zarówno dobrą kontrolę bólu, jak również normalizację objawów za strony przewodu pokarmowego. Podane doustnie leki z grupy antagonistów receptorów opioidowych nie odwracają działania systemowego opioidów, bowiem są inaktywowane w wątrobie. Pacjentka pytana po ukończeniu rotacji opioidów o ocenę tego okresu leczenia odpowiedziała, że zaaprobowała ten typ postępowania, zdając sobie sprawę, że jest to sposób na wprowadzenie skutecznego i akceptowanego przez nią leczenia. Nadmieniła również, że gdyby nie miała informacji o planowanych rodzajach i harmonogramie zmian, przerwałaby leczenie.
EN
The use of opioids in the treatment of pain is often associated with the occurrence of side effects as drowsiness, constipation, nausea, vomiting, or disorders of orientation. These symptoms are caused by activation of opioid receptors. The severity of adverse events is often so large that they force a change of the drug. This case illustrates the different types of side effects (tramadol - dementia, fentanyl - nausea and vomiting) occurred in one patient during treatment with opioid pain syndrome in the course of rheumatoid disease. Obtained after the application of oxycodone, although reduced pain intensity to 3 in a numerical rating scale (NRS), but there were persistent constipation. By introducing the treatment with naloxone combination oxycodone provided both good pain control, as well as normalization of symptoms for the gastrointestinal tract. Orally antagonists of opioid receptors did not reverse the systemic action of opioids, because they are inactivated in the liver. Patient asked after the completion of the rotation of opioids on an assessment of the treatment period, responded that they accept this type of procedure, realizing that this is a way to introduce treatment effective and acceptable to her. She mentioned that if did not have information about the types and schedule of planned change, discontinue treatment.

Discipline

Journal

Year

Volume

12

Issue

2

Physical description

Contributors

  • Poradnia Leczenia Bólu, Instytut Medycyny Wsi, Lublin

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-846c219d-a03c-4f1c-ba8d-20055f549d51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.