PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70 | 242–249
Article title

Analiza ryzyka występowania wrodzonych wad rozwojowych układu mięśniowo-szkieletowego na terenie województwa śląskiego w porównaniu z pozostałym obszarem Polski

Content
Title variants
EN
Analysis of risk of congenital malformations of musculoskeletal system in Silesia region in comparison to rest of Polish territory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP: Wrodzone wady rozwojowe występują u ok. 2–4% noworodków. W Polsce od 1997 roku działa Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych, który pozwala na ich monitorowanie w populacji polskiej. Analiza regionalnych różnic w częstości występowania wad wrodzonych może mieć istotne znaczenie w poszukiwaniu czynników ryzyka oraz analizie działań profilaktycznych na danym terenie. Celem niniejszej pracy była ocena ryzyka urodzeń noworodków z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu mięśniowo-szkieletowego w województwie śląskim w odniesieniu do pozostałego obszaru Polski objętego rejestrem. MATERIAŁ I METODY: Praca powstała na bazie danych pochodzących z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych z lat 2001–2006. Grupę badaną stanowiły zgłoszone do rejestru dzieci do 2 r.ż., u których rozpoznano wadę rozwojową, dzieci martwo urodzone z wadą oraz te, u których rozpoznano wadę w okresie prenatalnym. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Epi Info 7. WYNIKI: Częstość wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych układu mięśniowo-szkieletowego na terenie województwa śląskiego była wyższa niż na pozostałym obszarze Polski we wszystkich analizowanych latach, z wyjątkiem roku 2003. Największy wzrost ryzyka stwierdzono w przypadku wad Q68 oraz Q67. Częstość wrodzonych wad na Śląsku wykazywała tendencję spadkową w kolejnych latach od 2001 do 2006. WNIOSKI: Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego występowały częściej na terenie województwa śląskiego, niż na pozostałym obszarze Polski we wszystkich analizowanych latach, z wyjątkiem roku 2003.
EN
INTRODUCTION: Congenital malformations occur in approx. 2–4% of newborns. The Polish Registry of Congenital Malformations, operating in Poland since 1997, enables the monitoring of malformations in the Polish population. Analysis of the regional differences in the incidence of malformations may be important in the search for risk factors and analysis of prevention activities in the area. Therefore, the aim of this study was to evaluate the risk of the birth of newborns with congenital malformations of the musculoskeletal system in the Silesian region in relation to the rest of the Polish territory included in the register. MATERIAL AND METHODS: The current work was based on data from the Polish Registry of Congenital Malfor-mations for 2001–2006. The study group consisted of children up to 2 years of age who were diagnosed with malformation, as well as still-born children with congenital malformations and those diagnosed with a defect in the prenatal period. All the statistical analyzes were performed using the software Epi Info 7. RESULTS: The incidence of congenital malformations of the musculoskeletal system in Silesia was higher than in the rest of the Polish territory in all the analyzed years except for 2003. The greatest increase in the risk was found for Q68 and Q67 defects. The incidence of congenital malformations in Silesia showed a downward trend in the period from 2001 to 2006. CONCLUSIONS: Congenital malformations of musculoskeletal disorders occurred more frequently in the Upper Silesia region than in the rest of the Polish territory in all the analyzed years except for 2003.
Discipline
Year
Volume
70
Pages
242–249
Physical description
Contributors
 • Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej, Katedra Nauk Podstawowych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej, Katedra Nauk Podstawowych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej, Katedra Nauk Podstawowych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej, Katedra Nauk Podstawowych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice, tel. +48 32 208 88 64
 • Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej, Katedra Nauk Podstawowych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej, Katedra Nauk Podstawowych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Zespół ds. Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Wrodzone Wady rozwojowe w Polsce w latach 2005–2006. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań 2010.
 • 2. Krukiewicz-Ruta I., Ruta K. Występowanie wrodzonych wad rozwojowych u noworodków urodzonych w oddziale noworodkowym samodzielnego publicznego ZOZ w Brzezinach w latach 1990–2001. Prz. Epidemiol. 2004; 58: 693–699.
 • 3. Mazurczak T., Latos-Bieleńska A. Wady rozwojowe. W: Raport zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 14–49 lat. Red. T. Niemiec. Warszawa 2006, Program Stanów Zjednoczonych ds. rozwoju 2007: 93–95.
 • 4. Misiak B., Śmigiel R. Współczesne poglądy na patogenezę, podsta-wy genetyczne oraz aspekty kliniczne zespołów zaburzonej lateralizacji u człowieka – nieprawidłowości rozwoju osi lewo-prawej. Med. Wieku Rozw. 2009; 13: 292–301.
 • 5. Zespół ds. Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Wrodzone Wady rozwojowe w Polsce w latach 2000–2002. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań 2006.
 • 6. Zespół ds. Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Wrodzone Wady rozwo-jowe w Polsce w latach 2003–2004. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań 2008.
 • 7. Kapersky E., Wierzba J., Limon J., Latos-Bieleńska A., Czauderna P. Epidemiologia wrodzonych wad rozwojowych zarejestrowanych w województwie pomorskim w latach 2003–2005. Ann. Acad. Med. Gedan. 2008; 38: 25–35.
 • 8. Vrozené vady u narozených v roce 2011. Zdravotnická statistika. Vydává Ústav zdrav-otnických informací a statistiky ČR. Praha 2013.
 • 9. Inspekcja Ochrony Środowiska. Krajowy Raport Mozaikowy: Stan środowiska w województwach w latach 2000-2007. Biblioteka Monito-ringu Środowiska. Warszawa 2010.
 • 10. Jurewicz J., Hanke W. Zawodowa i środowiskowa ekspozycja na pestycydy a ryzyko wystąpienia wad wrodzonych – przegląd badań epidemiologicznych. Probl. Hig. Epidemiol. 2008; 89: 302–309.
 • 11. Główny Urząd Statystyczny. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2006. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa 2007.
 • 12. Moskalewicz J. Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją alkoholu. Alkoh. Narkom. 2007; 20: 55–63.
 • 13. Żukiewicz-Sobczak W., Paprzycki P. Raport. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki. Lublin 2013.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8468c2ec-a31d-41d7-8320-9e920c4545dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.