PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 2 | 38-44
Article title

Stan oświetlenia w czytelniach bibliotek miejskich i szkolnych w województwie śląskim

Content
Title variants
EN
Conditions of lighting in reading-rooms located in public and school libraries in Silesian Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Czytelnia to miejsce, które wymaga specjalnych
warunków oświetleniowych w celu zapewnienia czytelnikowi
komfortu oraz dobrego samopoczucia. Wymagania
oświetleniowe zawarte w Polskiej Normie PN-EN 12464-
1:2004 wskazują, iż natężenie oświetlenia w czytelni powinno
wynosić 500 lx. Celem pracy był pomiar natężenia
oświetlenia w czytelniach różnego typu i porównanie go
z wartościami normatywnymi. Materiał i metody: Pomiary
natężenia oświetlenia wykonano w 22 czytelniach na terenie
województwa śląskiego. Połowę z nich stanowiły czytelnie
znajdujące się w bibliotekach publicznych, zaś drugą połowę
czytelnie umieszczone w szkołach gimnazjalnych. Za pomocą
luksomierza cyfrowego typu Lx-105 firmy Lutron, zmierzono
natężenie oświetlenia w 5 punktach czytelni. Ponadto
w grupie 100 czytelników bibliotek szkolnych i 89 czytelników
bibliotek miejskich przeprowadzono autorską ankietę
na temat stanu oświetlenia w bibliotekach. Wyniki: Tylko
5 z 22 badanych czytelni spełniało wymagania dotyczące
natężenia oświetlenia zawarte w Polskiej Normie, w tym
zaledwie 1 czytelnia szkolna. Kolejne 2 czytelnie osiągnęły
wymagany poziom natężenia oświetlenia stosując dodatkowe
oświetlenie w postaci lampki nabiurkowej. Mimo takich
wyników 76,4% ankietowanych czytelników bibliotek miejskich
i odpowiednio 60% uczniów uważa, iż oświetlenie
w czytelniach jest prawidłowe, a prawie 63% czytelników
i 53% uczniów nie odczuwa potrzeby dodatkowego oświetlenia.
Wnioski: Większość badanych czytelni nie spełnia
wymagań dotyczących natężenia oświetlenia zawartych
w Polskiej Normie. Stan oświetlenia w bibliotekach szkolnych
jest gorszy niż w czytelniach miejskich. Według ankietowanych
oświetlenie w czytelniach jest zadowalające i nie
wymaga poprawy.
EN
Introduction: Reading-room is a place where special
lighting conditions are required to make the reader feel comfortable
and satisfied.. Lighting requirements are enclosed
in the Polish Standard PN-EN 12464-1:2004. Accordingly,
illuminance in the reading-rooms should be 500 lx.
The aim of the study was to measure illuminance in reading-
rooms in various libraries and make relative comparisons
to standard values. Material and methods: Measurements
of illuminance were performed in 22 reading-rooms
in Silesia Voivodeship. Half of them were made in public
libraries and half in reading-rooms at junior lower high
schools. Illuminance was measured in 5 measurement
points in reading-rooms by digital lux meter Lx-105 manufactured
by Lutron. Furthermore , 100 readers of school
libraries and 89 readers of public libraries completed
a questionnaire on lighting conditions in these places.
Results: Only 5 out of 22 reading-rooms meet the requirements
of the Polish Standard concerning illuminance. Only
in one reading room at junior lower high school illuminance
exceeded 500 lx. In two other reading places the
requirements were met due to additional desk lamps.
Despite the results, 76.4% of approached readers of public
libraries and 60% of pupils think that lighting in readingrooms
is satisfactory and almost 63% of the readers and
53% of the pupils don’t demand additional lighting. Conclusions:
Most of the scrutinized reading rooms do not
meet lighting requirements according to the Polish Standard.
Lighting conditions in school libraries are worse than
in public libraries. According to the respondents lighting
in public libraries is adequate.
Contributors
 • Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Złe oświetlenie w polskich szkołach. www.dziecko-i-zdrowie.wieszjak.pl, data dostępu: 03.10.12.
 • 2. PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 – miejsca pracy we wnętrzach. PKN, Warszawa 2004.
 • 3. Rączkowski B.: BHP w praktyce. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy. ODDK, Gdańsk 2009, 121–127.
 • 4. Wolska A., Pawlak A.: Oświetlenie stanowiska pracy. CIOP-PIB, Warszawa 2007.
 • 5. Janosik E.: Rola oświetlenia w kształtowaniu środowiska życiowego człowieka. Medycyna Środowiskowa, 2005,8, 173–179.
 • 6. Räikkälä J., Tapola M.: Pojęcie wskaźnika efektywności energetycznej, raport. Foundry Energy Efficiency Benchmarking. Intelligent Energy – Europe (IEE). 2010.
 • 7. Politechnika Warszawska – uczelniane laboratorium badań środowiskowych. Sprawozdanie z badania nr 8040/29/2007, PW – Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.
 • 8. Szkoła w dobrym świetle, Eneos Sp. z o. o. Program modernizacji oświetlenia w placówkach oświatowych. Oferta dla samorządów i organów prowadzących szkoły. Poznań 2011.
 • 9. Wiedza o OZE oświetli twoją szkołę – GRID Warszawa www.oze.gridw.pl, data dostępu: 10.06.2012.
 • 10. Arnaud I.: LED kontra Światłowody- biblioteka im. Francois Mitterranda. Luminous, Międzynarodowy Magazyn Oświetleniowy, 2011, 7, 23–25.
 • 11. Automatyka. Biuletyn informacyjny firmy Sabur, 2011, 2, 12–13.
 • 12. B. Ślęk: Kryteria minimalnej efektywności energetycznej dla produktów oświetleniowych. Wystąpienie na II Forum Oświetleniowym, Warszawa, 9.12.2008.
 • 13. Śląska sieć szkół promujących zdrowie www.metis.pl/zdrowie, data dostępu 15.05.2012.
 • 14. Pod red. Jodkowskiej M., Woynarowskiej B.: Testy przesiewowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Instytut Matki i Dziecka, Zakład Medycyny Szkolnej, Warszawa 2002.
 • 15. Claus B., Wessolowski N., Schulte-Markwort M.: Applicability and Efficacy of Variable Light in Schools. Physiology and behavior 2012.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-84122e89-2571-4892-a82c-cf02ff3667b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.