PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 1 | 12–18
Article title

Early maladaptive schemas, parental attitudes and temperament, and the evolution of borderline and avoidant personality features – the search for interdependencies

Authors
Content
Title variants
PL
Wczesne nieadaptacyjne schematy, postawy rodzicielskie i temperament a kształtowanie cech osobowości borderline i unikającej – poszukiwanie współzależnośc
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim: The aim of the presented study was the preliminary verification of the Jeffrey Young’s theory of early maladaptive schemas and their role in the genesis of personality disorders. According to Young, negative parental attitudes towards the child and the moderating influence of the child’s temperament can develop the schemas. Coping with schemas shapes the traits of a personality disorder. Methods: Four hundred and thirty-five subjects from a non-clinical group were tested. They completed the Young Schema Questionnaire – Short Form (YSQ-S3), Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders – Personality Questionnaire part (SCID-II), Questionnaire of Retrospective Assessment of Parental Attitudes (KPR-Roc) and Questionnaire of the Formal Characteristics of Behaviour–Temperament Inventory (FCB-TI). The SCID-II was used to determine specific features of behaviour. For the presented study borderline and avoidant personality patterns were chosen. Results: Explanatory models were created using regression analysis. The models were composed of: 1) schemas, 2) schemas, temperament, 3) schemas, parental attitudes, 4) all variables. In the case of borderline features, the models explain 26%, 30%, 35% and 36% of the variance of personality traits, respectively. The most appropriate model 3  includes the following schemas: Abandonment, Defectiveness, Self-Sacrifice, Pessimism and parental attitudes: Overdemandingness, Autonomy, Overprotection of the father and Autonomy and Inconsistency of the mother. In the case of avoidant traits, models explain 40%, 47%, 41% and 49% of the variance, respectively. For avoidant traits temperament is more important than parental attitudes – significant factors are: Social Isolation, Vulnerability to Harm, Subjugation, Self-Sacrifice, Emotional Inhibition, Pessimism and temperamental traits: Emotional Reactivity and Activity. Conclusion: The presented preliminary analysis confirms Young’s theory of the schemas and their influence on the development of personality disorders.
PL
Cel: Celem prezentowanych badań była wstępna weryfikacja teorii wczesnych nieadaptacyjnych schematów Jeffreya Younga i ich roli w genezie zaburzeń osobowości. Według Younga negatywne postawy rodzicielskie w stosunku do dziecka przy moderującej roli jego temperamentu wpływają na tworzenie schematów. Z kolei radzenie sobie ze schematami rozwija cechy nieprawidłowej osobowości. Metoda: Przebadano 435 osób z grupy nieklinicznej. Zastosowano Kwestionariusz Schematów Younga w wersji skróconej (YSQ-S3), Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV – część: Kwestionariusz Osobowości (SCID-II), Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc), Formalną Charakterystykę Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). SCID-II został użyty do oceny wyłącznie specyficznych cech zachowania, nie do ustalania rozpoznań. Do celów prezentowanego badania wybrano cechy charakterystyczne dla osobowości borderline i unikowej. Wyniki: Stworzono modele w oparciu o analizę regresji. Modele tworzono ze: 1) schematów, 2) schematów i temperamentu, 3) schematów i postaw rodzicielskich, 4) wszystkich zmiennych. W przypadku cech borderline modele wyjaśniały odpowiednio 26%, 30%, 35% i 36% zmienności cech osobowości. Najbardziej adekwatny model 3. składał się ze schematów: Porzucenia, Defektu, Samopoświęcenia i Pesymizmu oraz postaw rodzicielskich: Nadmiernych wymagań, Autonomii i Nadmiernej ochrony ojca oraz Autonomii i Niekonsekwencji matki. W przypadku cech osobowości unikowej modele wyjaśniały odpowiednio 40%, 47%, 41% i 49% zmienności. Dla cech unikowych temperament jest istotniejszy niż postawy rodzicielskie – istotne współczynniki to: Izolacja Społeczna, Podatność na Zranienia, Podporządkowanie, Samopoświęcenie, Zahamowanie Emocjonalne i Pesymizm oraz temperament: Reaktywność Emocjonalna oraz Aktywność. Wnioski: Prezentowane badania wstępnie potwierdzają teorię Younga dotyczącą rozwoju schematów i ich wpływu na rozwój cech zaburzonej osobowości.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
12–18
Physical description
Contributors
author
 • Department of Clinical Psychology, Institute of Psychology at the John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland
References
 • Arntz A, van Genderen H: Terapia schematów w zaburzeniu osobowości typu borderline. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2016.
 • Beck AT, Freeman A, Davis DD et al.: Terapia poznawcza zaburzeń osobowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Carr SN, Francis AJP: Do early maladaptive schemas mediate the relationship between childhood experiences and avoidant personality disorder features? A preliminary investigation in a non-clinical sample. Cognit Ther Res 2010a; 34: 343–358.
 • Carr SN, Francis AJP: Early maladaptive schemas and personality disorder symptoms: an examination in a non-clinical sample. Psychol Psychother 2010b; 83: 333–349.
 • Field AM, Francis AJP, Carr SN: Borderline personality and depressive symptomatology: common psychosocial predictors and comorbidity. Aust J Psychol 2015; 67: 197–206.
 • First MB, Gibbon M, Spitzer RL et al: SCID-II: Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV. Podręcznik klinicysty. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2010.
 • Gill D, Warburton W: An Investigation of the Biosocial Model of Borderline Personality Disorder. J Clin Psychol 2014; 70: 866–873.
 • Greenberg MS, Beck AT: Cognitive approaches to psychotherapy: theory and therapy. In: Plutchik R, Kellerman H (eds.): Emotion: Theory, Research, and Experience. Volume 5: Emotion, Psychopathology, and Psychotherapy. Academic Press, San Diego, CA 1990: 177–194.
 • Jovev M, Jackson HJ: Early maladaptive schemas in personality disordered individuals. J Pers Disord 2004; 18: 467–478.
 • Joyce PR, McKenzie JM, Luty SE et al.: Temperament, childhood environment and psychopathology as risk factors for avoidant and borderline personality disorders. Aust N Z J Psychiatry 2003; 37: 756–764.
 • Marteinsdottir I, Tillfors M, Furmark T et al.: Personality dimensions measured by the Temperament and Character Inventory (TCI) in subjects with social phobia. Nord J Psychiatry 2003; 57: 29–35.
 • Mącik D: Wczesne nieadaptacyjne schematy Younga i ich związki z rysami zaburzeń osobowości w populacji nieklinicznej – badania wstępne. Psychiatr Psychoter 2016; 12: 3–24.
 • Meyer B, Ajchenbrenner M, Bowles DP: Sensory sensitivity, attachment experiences, and rejection responses among adults with borderline and avoidant features. J Pers Disord 2005; 19: 641–658.
 • Monirpoor N, Gholamyzarch M, Tamaddonfard M et al.: Role of father–child relational quality in early maladaptive schemas. Int J High Risk Behav Addict 2012; 1: 50–54.
 • Morrison J: DSM-5® bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • Muris P: Maladaptive schemas in non-clinical adolescents: relations to perceived parental rearing behaviours, Big Five personality factors and psychopathological symptoms. Clin Psychol Psychother 2006; 13: 405–413.
 • Niezgoda E: Innowacyjny program pomocy osobom z zaburzeniami osobowości. Psychiatr Pol 2015; 49: 1379–1384.
 • Nilsson AKK, Jørgensen CR, Straarup KN et al.: Severity of affective temperament and maladaptive self-schemas differentiate borderline patients, bipolar patients, and controls. Compr Psychiatry 2010; 51: 486–491.
 • Plopa M: Więzi w małżeństwie i rodzinie: metody badań. Impuls, Kraków 2008.
 • Reeves M, Taylor J: Specific relationships between core beliefs and personality disorder symptoms in a non-clinical sample. Clin Psychol Psychother 2007; 14: 96–104.
 • Thimm JC: Mediation of early maladaptive schemas between perceptions of parental rearing style and personality disorder symptoms. J Behav Ther Exp Psychiatry 2010; 41: 52–59.
 • Young JE, Klosko JS, Weishaar ME: Terapia schematów. Przewodnik praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2014.
 • Zawadzki B, Strelau J: Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1997.
 • Zawadzki B, Rozmysłowska J, Nowocin D et al.: Temperamentalna charakterystyka zaburzeń osobowości. Psychol Etol Genet 2012; 25: 7–23.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-83bcb393-1fcd-47d2-ab93-55e66ff4034d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.