PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2005 | 5 | 2 | 79-86
Article title

Dziecko maltretowane inaczej

Authors
Content
Title variants
EN
Other ways of child abuse
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: The article does not tackle the items of physical or sexual abuse. It analyses the impact of those factors, which seemingly should not affect the child’s behaviour. The study involved the children from “ordinary” families, often also the children from “ideal” families, in whom behavioural disorders or disorders of behaviour and emotions were found. The analysis included also the severity of behavioural disorders depending on such factors as: requirements posed to the child, child’s position in the family, parents’ education, impact of families of many generations. Material and method: The study involved ninety one families, who reported with children of both genders, exhibiting behavioural disorders or disorders of behaviour and emotion, aged from three to eighteen years. The diagnosis was made basing on ICD-10 criteria. The patients did not exhibit any symptoms of any other mental disease or somatic disease, which could affect the child’s behaviour. Excluded were also the children from orphanages, due to the lack of the legal guardian’s consent, and the children whose parents did not agree to participate in the questionnaire. The author’s own questionnaire was applied in the study, which was based on questions typically asked during the psychiatric examination. Results: Correlations close to 0.5 were obtained for all examined characteristics. The obtained material indicates that lower severity of disorders of behaviour and emotions is found in children, who have some chores to do, the oldest children, or those brought up in families of many generations, or in families with lower economic status. On the other hand the severity of pathological behaviours is higher in the children of families exhibiting a higher economic status and those whose parents have secondary or higher education. Conclusions: The child’s behaviour is mainly formed by the environment. Giving the child some chores to do reduces pathological behaviours, and the permanent supervision causes its better behaviour. The family’s higher socio-economic status is a factor of a higher risk of the occurrence of the child’s behavioural disorders. The child’s upbringing is a very difficult task to which nobody is prepared professionally. Even if we do not know how to deal with the child in specific situations, we should devote the child our time. Parents’ success in professional field can be paid with a failure in the family.
PL
Wstęp: Artykuł nie podejmuje zagadnień maltretowania fizycznego czy seksualnego, analizuje natomiast wpływ czynników, które pozornie nie powinny mieć wpływu na zachowanie dziecka. Badaniem objęto dzieci ze „zwykłych” rodzin, a często także z rodzin „idealnych”, u których stwierdza się zaburzenia zachowania lub zaburzenia zachowania i emocji. Analizie poddano nasilenia zaburzeń zachowania od takich czynników, jak: wymagania stawiane dziecku, pozycja dziecka w rodzinie, wykształcenie rodziców, wpływ rodziny wielopokoleniowej. Materiał i metoda: W badaniu uczestniczyło 91 rodzin, które zgłaszały się z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania lub zaburzenia zachowania i emocji, w wieku od trzech do osiemnastu lat, obu płci. Rozpoznanie stawiano na podstawie kryteriów ICD-10. Pacjenci nie wykazywali jakichkolwiek symptomów innej choroby psychicznej lub choroby somatycznej, które mogły mieć wpływ na zachowanie dziecka. Wyłączono także dzieci z domów dziecka, ze względu na brak zgody opiekuna prawnego, oraz dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestnictwo w ankiecie. W badaniu posługiwano się własnym kwestionariuszem, utworzonym na podstawie typowo zadawanych pytań w trakcie badania psychiatrycznego. Wyniki: Dla wszystkich badanych cech uzyskano korelacje bliskie 0,5. Z uzyskanego materiału wynika, że mniejsze nasilenie zaburzeń zachowania i emocji stwierdza się u dzieci: obarczonych obowiązkami, dzieci najstarszych, wychowywanych w rodzinie wielopokoleniowej, w rodzinach o niższym statusie ekonomicznym. Natomiast większe nasilenie zachowań patologicznych obserwowane jest u dzieci: w rodzinach o wyższym statusie ekonomicznym, rodziców z wykształceniem średnim lub wyższym. Wnioski: Zachowanie dziecka kształtowane jest głównie przez środowisko. Obarczenie dziecka obowiązkami redukuje zachowania patologiczne, zaś stały nadzór przyczynia się do jego lepszego zachowania. Wyższy status społeczno-ekonomiczny rodziny jest czynnikiem wyższego ryzyka wystąpienia zaburzeń zachowania u dziecka. Wychowywanie dziecka jest bardzo trudną pracą, do której wszystkim brakuje profesjonalnego przygotowania. Nawet jeśli nie wiemy, jak postępować z dzieckiem w niektórych sytuacjach, zawsze starajmy się poświęcić mu czas. Sukces rodziców na polu zawodowym, okupiony bywa porażką na polu rodzinnym.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
79-86
Physical description
Contributors
author
 • Niepubliczny Zakład Opieki Psychiatryczno-Psychologicznej „Variusmed”, Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 12, tel.: (0*32) 473 16 79
References
 • 1. Stoba C., Sroka M.: Historyczne i etyczne aspekty przemocy nad dzieckiem. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2002; 2: 245-250.
 • 2. Myśliwiec M., Balcerska A.: Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka oraz jego rodziny - cukrzyca. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2002; 2: 281-286.
 • 3. Gromska J.: Dzieci jako ofiary przemocy politycznej. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2002; 2: 277-280.
 • 4. Dróżdż B., Dróżdż W: Problemy emocjonalne osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2003; 3: 169-176.
 • 5. Dąbkowska M.: Fobia społeczna u dzieci i młodzieży. Psychiatr. Pol. 2004; 4: 589-602.
 • 6. Jarosz E.: Dom, który krzywdzi. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2001.
 • 7. Bilo R.: Rozpoznawanie wykorzystywania seksualnego dzieci. W: Kordacki J. (red.): Leczenie zespołu maltretowanego dziecka. Wydawnictwo Dziecka Maltretowanego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych i Fundacji na Rzecz Ochrony Dzieci przed Okrucieństwem, Łódź 1997: 17-28.
 • 8. Jeucken-de Boer F.: Pierwszy kontakt z rodzicami krzywdzącymi dzieci. W: Kordacki J. (red.): Leczenie zespołu maltretowanego dziecka. Wydawnictwo Dziecka Maltretowanego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych i Fundacji na Rzecz Ochrony Dzieci przed Okrucieństwem. Łódź 1997: 35-42.
 • 9. Herman J.L.: Trauma and recovery. Wyd. Pol. Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998: 106-125.
 • 10. Wolska M.: Cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się. W: Józefik B. (red.): Anoreksja i bulimia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 1999.
 • 11. Kodeks karny. Wydawnictwo Studio Sto, Bielsko-Biała 2002.
 • 12. Bilo R.: Nimby syndrom. W: Kordacki J. (red.): Leczenie zespołu maltretowanego dziecka. Wydawnictwo Dziecka Maltretowanego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych i Fundacji na Rzecz Ochrony Dzieci przed Okrucieństwem, Łódź 1997: 55-60.
 • 13. de Barbaro B.: Podstawy teoretyczne systemowej terapii rodzin w schizofrenii, rys historyczny. W: de Barbaro B. (red.): Schizofrenia w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999: 15-32.
 • 14. Forward S.: Toksyczni rodzice. Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989.
 • 15. Rabe-Jabłońska J.: Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży. Pabianickie Zakłady Graficzne SA, Łódź 1995: 8-30.
 • 16. Aleksandrowicz J.W.: Psychoterapia medyczna. PZWL, Warszawa 1996: 105-130.
 • 17. Aleksandrowicz J.: Zaburzenia nerwicowe. PZWL, Warszawa 1998.
 • 18. Rajewski A.: Leczenie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. W: Rzewuska M. (red.): Leczenie zaburzeń psychicznych. PZWL, Warszawa 2000: 37-53.
 • 19. Goodman R., Scott S.: Zaburzenia zachowania. W: Rabe--Jabłońska J. (red.): Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2000: 64-74.
 • 20. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków - Warszawa 1997: 220-224.
 • 21. Jeste D.W, Lohr J.B., Kelso J.M.: Podstawy genetyczne zaburzeń zachowania. W: Wiener J.M.: Medycyna behawioralna. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 1996: 73-84.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-82c3f967-8251-4440-ae90-8c678f53601a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.