PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 4 | 256–259
Article title

Chyba już czas na zmiany?

Authors
Content
Title variants
EN
High time for changes?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy omówiono organizację opieki psychologicznej i psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą z uwzględnieniem proponowanych zmian. Obszary, które wymagają szczególnej uwagi, to profilaktyka uniwersalna i selektywna, skuteczny skrining, ukierunkowany na wczesne wykrywanie zaburzeń psychicznych, i sprawnie funkcjonujący system opieki specjalistycznej. Profilaktyka uniwersalna odnosi się do całej populacji, jednak mimo szeregu podejmowanych działań brakuje rozwiązań systemowych. Podobna trudność dotyczy skriningu. Do efektywnych działań z zakresu profilaktyki i/lub wczesnej interwencji konieczne jest stworzenie możliwości uzyskania przez dziecko szybkiego wsparcia psychologicznego. Mowa tu zarówno o dzieciach z populacji ogólnej, jak i tych z grup ryzyka, m.in. o wychowankach młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych czy też placówek opieki zastępczej. Kolejnym poziomem jest opieka specjalistyczna. Obecnie uważa się, że wsparcie i leczenie powinny być prowadzone przede wszystkim w środowisku pacjenta. Proponowane elementy systemu opieki specjalistycznej to zatem środowiskowe centra opieki psychologicznej, środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz specjalistyczne centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Te ostatnie powinny przez całą dobę zapewniać możliwość pilnej konsultacji psychiatrycznej i opiekę szpitalną. Obecny system opieki psychiatrycznej i psychologicznej jest w stanie pomóc jedynie niewielkiemu odsetkowi potrzebujących dzieci i nastolatków. Zmiany są niezbędne, więc grupa ekspertów wspólnie z Ministerstwem Zdrowia rozpoczęła prace nad stworzeniem skuteczniejszych rozwiązań.
EN
The paper discusses the organisation of psychological and psychiatric care for children and adolescents, and proposes certain changes. Areas requiring particular attention include: universal and selective prevention, effective screening for early detection of mental disorders as well as efficient specialist healthcare system. Universal prevention refers to the entire population but despite a range of undertaken actions, there are no systemic solutions. A similar difficulty is associated with screening. Rapid psychological assistance for children is essential for effective prevention and/or early intervention. This concerns both children from the general population and from risk groups, such as wards of juvenile sociotherapeutic and educational centres or foster care facilities. Specialist care is yet another level. It is currently believed that support and treatment should be delivered mainly in the patient’s community. The proposed elements of specialist healthcare system include community centres for psychological assistance, community psychiatric centres for children and adolescents as well as specialist mental health centres for children and adolescents. The last mentioned centres should be open for emergency psychiatric consultation and inpatient treatment all day and night. The current system of psychiatric and psychological healthcare is capable of helping only a slight percentage of children and adolescents. Changes are essential, and therefore a panel of experts and the Ministry of Health have initiated works to develop more effective solutions.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
4
Pages
256–259
Physical description
Contributors
  • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska
References
  • Costello EJ: Early detection and prevention of mental health problems: developmental epidemiology and systems of support. J Clin Child Adolesc Psychol 2016; 45: 710–717.
  • Mazur J (ed.): Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014.
  • Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2015. Posner K, Brown GK, Stanley B et al.: The Columbia-Suicide Severity Rating Scale: initial validity and internal consistency findings from three multisite studies with adolescents and adults. Am J Psychiatry 2011; 168: 1266–1277.
  • Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020.
  • Uchwała nr 130 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Dz.U. 2016 poz. 1860.
  • Wroniszewski M, Grochowska J, Bujnik A et al.: Standardy wczesnego wykrywania ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu. In: Rozetti A, Rybakowski F (eds.): Spektrum autyzmu – neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące. Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Łódź–Warszawa 2015: 99–108.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-82adc210-c706-461f-8a91-c94c2c5bf494
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.