PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 1 | 28–34
Article title

Czy poziom ekspresji COX-2 oraz iNOS może być czynnikiem prognostycznym w diagnozie mięśniaków macicy?

Content
Title variants
EN
Can the level of expression of COX be a prognostic factor in the diagnosis uterine leiomymatosis?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Mięśniaki macicy są najczęstszymi łagodnymi nowotworami żeńskiego narządu rodnego. Przed 40 rokiem życia problem ten dotyczy blisko 30% kobiet populacji kaukaskiej. Diagnostyka mięśniaków opiera się na badaniach ginekologicznym oraz ultrasonograficznym. Pomocniczo stosuje się również histerosonografi ę, tomografi ę komputerową oraz rezonans magnetyczny. Cyklooksygenaza 2 (COX-2) jest izoformą indukowalną, syntetyzowaną w odpowiedzi na stymulację fizyczną, chemiczną lub biologiczną. Ulega ekspresji m.in. w tkankach nowotworowych. Stymulacja indukowalnej syntazy tlenku azotu (iNOS) oraz wydzielanie NO zachodzące w zmianach patologicznych, odgrywają istotną rolę w rozwoju nowotworu. CEL PRACY Uzasadnione zatem wydaje się określenie ekspresji COX-2 i iNOS w niezłośliwych komórkach nowotworowych mięśniaków macicy. W celu dokładnej analizy ekspresji tych czynników zdecydowano się także na pobranie fragmentów obrzeża mięśniaków i porównanie zaobserwowanej ekspresji z wynikami otrzymanymi z mięśniaków. MATERIAŁ I METODY Kontrolę czystą stanowiło 20 pacjentek, u których nie stwierdzono zmian mięśniakowatych, zarówno w wieku reprodukcyjnym, jak i okołomenopauzalnym (po 10 pacjentek). Do badań zakwalifikowano po 20 kobiet w wieku rozrodczym ze zmianami mięśniakowymi w macicy oraz z mięśniakami w wieku okołomenopauzalnym. W badanych wycinkach tkankowych dokonano oceny gęstości optycznej komórek z ekspresją wybranych enzymów, tj. COX-2 oraz iNOS. WYNIKI I WNIOSKI Ekspresja COX-2 oraz iNOS była wyższa zarówno w mięśniaku, jak i w myometrium otaczającym mięśniak w porównaniu z ekspresją tych białek w myometrium macicy kobiet zdrowych. Zwiększona ekspresja COX-2 i iNOS na obrzeżu mięśniaków macicy może decydować o pojawieniu się nowych guzów. Dlatego też należy rozważyć wykorzystanie poziomu ekspresji COX-2 i iNOS jako czynników prognostycznych.
EN
INTRODUCTION Fibroids are the most common tumors of benign nature of the female reproductive organ. Before the age of 40 this problem aff ects nearly 30% of female Caucasian population. Diagnosis of fi broids is based on a gynecological examination and ultrasound. Additionally the diagnosis also applies histerosonography, CT scan and MRI scan. COX-2 is induced isoform synthesized in response to the physical, chemical or biological stimulation. Is expressed, inter alia, in tumor tissues. Stimulation of iNOS and NO separation occurring in the pathological changes play an important role in the development of cancer. AIM OF STUDY Therefore it seems to be justifi ed to determine the expression of COX-2 and iNOS in the benign tumor cells of uterine fi broids. For exact analysis of the expression of these factors also decided to get outskirts fragments of fi broids and shows a comparison of observed expressions with the results obtained with fi broids. MATERIAL AND METHODS Pure control comprised 20 patients in whom there were no fi broidal changes, both in the reproductive age and perimenopausal (10 patients each). To the research qualifi ed 20 women in childbearing age and 20 women in perimenopausal age all with fi broidal changes in uterus. In the studied biopsied tissue evaluated the optical density of cells with the expression of selected proteins like cyclooxygenase-2 (COX-2) and induced nitric oxide synthase (iNOS). RESULTS AND CONCLUSIONS Expression of COX-2 and iNOS was higher in the myoma and in the surrounding myometrium fi broids compared with the expression of these proteins in healthy women uterus myometrium. Increased expression of COX-2 and iNOS at the periphery of uterine fi broids can decide the appearance of new tumors. Therefore, you should consider the use of the expression levels of COX-2 and iNOS as a prognostic factor.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
1
Pages
28–34
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Proteomiki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Zakład Proteomiki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Zakład Proteomiki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ostrogórska 30 41-200 Sosnowiec tel. 32 364 14 30 fax. 32 364 14 40
 • Zakład Proteomiki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Zakład Proteomiki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Robak-Chołubek D., Jakiel G. Mięśniaki macicy. Prz. Menopauz. 2006; 6: 406–412.
 • 2. Reroń A., Huras H. Leczenie mięśniaków macicy. Med. Prakt. Ginekol. Menop. 2004; 4: 35–37.
 • 3. Burdan F., Chałas A., Szumiło J. Cyklooksygenaza i prostanoidy – znaczenie biologiczne. Post. Hig. Med. Dosw. 2006; 60: 129–141.
 • 4. Murakami A., Ohigashi H. Targeting NOX, iNOS and COX-2 in infl ammatory cells: chemoprevention using food phytochemicals. Int. J. Cancer 2007; 121: 2357–2363.
 • 5. Mbomye U.R., Song I. Posttranscriptional and posttranslational determinants of cyclooxygenase expression. BMB Rep. 2009; 42: 552–560.
 • 6. Banu S.K., Lee J., Speights V.O., Starzinski- Powitz A. Jr, Arosh J.A. Cyclooxygenase-
 • 2 regulates survival migration and invasion of human endometriotic cells through multiplemechanisms. Endocrinology 2008; 149: 1180–1189.
 • 7. Maul H., Longo M., Saade G.R., Garfi eld R.E. Nitric oxide and its role during pregnancy: from ovulation to delivery. Curr. Pharm. Des. 2003; 9: 359–380.
 • 8. Sappayatosok K., Maneerat Y., Swasdison S. i wsp. Expression of pro-infl ammatory protein, iNOS, VEGF and COX-2 in Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC), relationship with angiogenesis and their clinico-pathological correlation. Med. Oral. Patol. Oral. Cir. Bucal. 2009; 14: E319–E324.
 • 9. Raspollini MR, Amunni G, Villanucci A. i wsp. Expression of inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 in ovarian cancer: correlation with clinical outcome. Gynecol. Oncol. 2004; 92: 806–812.
 • 10. Fukumura D., Kashiwagi S., Jain R.K. The role of nitric oxide in tumour progression. Nat. Rev. Cancer 2006; 6: 521–534.
 • 11. Stępniak M. Roles of nitric oxide in cancerogenesis. Protumorigenic eff ects. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002; 15: 219–227.
 • 12. Ginekologia kliniczna. Red. R. Dębski. Tom 1. Wrocław: Elsevier Urban&Partner; 2009: 187–212.
 • 13. Walker C.L., Stevart E.A. Uterine Fibroids: The elephant in the room. Science 2005; 308: 1589–1592.
 • 14. Madej P. Ekspresja aromatazy oraz wybranych cytokin, ich receptorów i białek sygnalizacyjnych w mięśniakach macicy u kobiet w wieku rozrodczym i pomenopauzalnym. Rozprawa habilitacyjna Nr 11/2009. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny 2009.
 • 15. Maeda S., Omata M. Infl ammation and cancer: Role of nuclear factor 􀈛B activation. Cancer Sci. 2008; 99: 836–842.
 • 16. Mantovani A., Allavena P., Sica A., Balkwill F. Cancer – related infl ammation. Nature 2008; 454: 436–444.
 • 17. Jing-jing Z., Zhi-ming X., Chun-mei Z., i wsp. Pyrrolidine dithiocarbamate inhibits nuclear factor 􀈛B pathway activation, and regulates adhesion, migration, invasion and apoptosis of endometriotic stromal cells. Mol. Hum. Reprod. 2011; 17: 175–181.
 • 18. Miura S., Khan K.N., Kitajima M. i wsp. Diff erential infi ltration of macrophages and prostaglandin production by diff erent uterine leiomyoma. Hum. Reprod. 2006; 21: 2545–2554.
 • 19. Comunoglu N., Durak H., Comunoglu C. i wsp. Expression of cyclooxygenase-2, c-kit progesterone and estrogen receptors in uterine smoth muscle tumors: diff eren- tial diagnosis. Ampis 2007; 155: 726–735.
 • 20. Thomsen L.L., Lavton F.G., Knowles J.R.G. Beesley J.E., Riveras-Moreno V., Mo-neada S. Nitric oxide synthase activity in human gynecological cancer. Cancer Res. 1994; 54: 1352–1354.
 • 21. Li S., Miner K., Fannin R., Carlbarret J., Davis B.J. Cyclooxygenase-1 and 2 in normal and malignant human ovarian epithe- lium. Gynecol. Oncol. 2004; 92: 622–627.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-82725b14-527a-41ba-9a19-6e59c9180828
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.