PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 4 | 6 | 79-86
Article title

Rewizja procesu absolutyzacji ciała w sporcie z perspektywy ponowoczesności

Content
Title variants
EN
The revision of the process of body’s absolutisation in sports from the perspective of postmodernity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kultura fizyczna należy do jednych z najpopularniejszych sposobów nadawania sensu samemu sobie, swojemu życiu, jak i otaczającemu światu. Niestety jednak sport, zwłaszcza ten profesjonalny, w dobie ponowoczesności zyskuje zgoła odmiennie oblicze. Wzorce lansowane przez ponowoczesne media powodują, że ciało przestaje być rozumiane przez pryzmat swoich cielesnych funkcji, ale staje się ono celem w samym sobie. Głównym celem artykułu było zwrócenie uwagi na problem absolutyzacji ciała w sporcie, z uwypukleniem faktu, że sport, jak każda inna społeczna czy indywidualna działalność człowieka, może ulegać różnym dewiacjom. W artykule poddano krytyce współczesny obraz ciała poniekąd uzasadniając ten fakt ponowoczesnymi realiami, w których nawet stuka ucieka się do okrucieństwa i fizjologii jako narzędzi ekspresji i formy przekazu
EN
Physical culture is one of the most popular ways of making your life and the surrounding world meaningful. Unfortunately sports, in particular professional ones, in the age of postmodernity gain a totally altered image. The patterns promoted by modern media cause the body to be no longer understood through the prism of the bodily functions, but it is becoming a purpose in itself. The major research objective of the paper is emphasizing the problem of the absolutisation of the body in sports, with the enhancement of the fact that sports as any other social or human activity may be affected by various deviations. The paper criticizes the contemporary way of treating human body, justifying this fact with the postmodern actualities, in which even arts resort to brutality and physiology as tools of expression and communication
Year
Volume
4
Issue
6
Pages
79-86
Physical description
Contributors
References
 • Baudrillard J., Precesja symulakrów [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, R. Nycz (red.), Kraków 1997.
 • Baudrilard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006.
 • Cylwik M., Starzomska M, W poszukiwaniu przyczyn bigoreksji: wizerunek ciała a dobrostan u mężczyzn uczęszczających do siłowni w świetle wyników badań własnych, „Fides et ratio” 2001, nr 1.
 • Jan Paweł II, Oblicze i dusza sportu, nr 3, „L’Osservatore Romano 22 (2001) r 1.
 • Kowalczyk S., Elementy filozofii i teologii sportu, Lublin 2010.
 • Kowalczyk S., Somatyczne i psychiczne zagrożenia zdrowia w aktywności sportowej [w:] „Zdrowie- Kultura zdrowotna- Edukacja”, Gdańsk 2010.
 • Krawczyk Z., Ciało jako fakt społeczno kulturowy [w:] Socjologia kultury fizycznej, Z. Dziubiński, Z. Krawczyk (redaktorzy), Warszawa 2011.
 • Ks. Bramorski J., „Etyczny wymiar wychowania fizycznego wobec wyzwań postmodernizmu” [w:] Sport jako kulturowa rzeczywistość, Z. Dziubiński (red.), Warszawa 2005.
 • Lipoński W., Historia sportu, Warszawa 2012.
 • Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Kraków 2010.
 • Miczka T., Esej o dwudziestowiecznych przygodach ciała,„Anthropos” nr 10-11.
 • Orłowski M., Mishima Yukio (1925-1970). Monografia bibliograficzna, http://wiedzaiedukacja.eu/wp-content/uploads/2010/10/Mariusz-Or%C5%82owski-Mishima-Yukio-Monografia-bibliograficzna-2009.pdf, dostęp: 10.11.2013.
 • Pope H., Phillips K. A., Olivardia R., The Adonis complex: The secret crisis of men body obsession, Free Press, New York 2000.
 • Salazar A., Brant J., 14 minut. Historia legendarnego biegacza i trenera, Warszawa 2013.
 • Szlendak T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław 2008.
 • Węcowski M., Paideia, [w]: Wielka Encyklopedia PWN, T. 20, Warszawa 2004.
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-81e6a288-bac2-4124-87e5-799f29916662
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.