PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 17 | 2 | 23-31
Article title

Zawartości wybranych pierwiastków w strukturze mineralnej złogów pęcherzyka żółciowego

Content
Title variants
EN
Contents of selected elements in the mineral structure of gallstones
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. W pracy przedstawiono zagadnienie występowania
i współwystępowania Ti, Li, Mo, Sr, Ca, Mg, Na,
K w złogach pęcherzyka żółciowego mieszkańców okręgu
częstochowskiego i bielskiego. Wybór obszarów badań
determinowała inna struktura mineralna pyłów zawieszonych
w powietrzu oraz przeciętne różne występowanie
innych pierwiastków w pyle zawieszonym w powietrzu.
Celem pracy było ustalenie zawartości oraz współwystępowania
Ti, Li, Mo, Sr, Ca, Mg, Na, K w złogach pęcherzyka
żółciowego. Materiał i metody. Zawartość pierwiastków
w złogach pęcherzyka żółciowego pozyskanych
podczas cholecystektomii oznaczano metodą emisyjnej
spektrometrii z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES)
z wykrywalnością 0,01 μg/g. Wyniki. Obecność wybranych
pierwiastków w strukturze mineralnej złogów pęcherzyka
żółciowego ilustruje obszerna charakterystyka
statystyczna ich występowania u pacjentów okręgu bielskiego
i częstochowskiego oraz przebieg zmian ilorazu zawartości
badanych pierwiastków w porównaniu do ich
sumy w funkcji zmian ich przeciętnej zawartości w złogach
pęcherzyka żółciowego. Wnioski. Zawartość badanych
pierwiastków w złogach pęcherzyka żółciowego była
różna ze względu na obszar zamieszkania i płeć, różnice
lepiej opisywały średnie geometryczne.
EN
Introduction. In this work, the problem of occurrence
and co-occurrence of titanium, lithium, molybdenum,
strontium, calcium, magnesium, sodium and potassium
in the choleliths of the inhabitants of Częstochowa and
Bielsko-Biała district has been presented. The choice of
research area was determined by the different mineral
structure of suspended dust in the air, as well as the average
different occurrence of some other minerals in suspended
dust in the air. The aim of the studies was to define
the level of accumulation and coincidention of Ti,
Li, Mo, Sr, Ca, Mg, Na, K in deposits in the gallbladder.
Materials and methods. The content of these particular
elements in the gall bladder deposits obtained during
cholecystectomy was assessed by means of inductive coupled
plasma – atomic emission spectrometry (ICP – AES)
with accuracy to 0,01 μg/g. Results. The presence of selected
elements in the mineral structure of gall bladder
deposits is illustrated by the vast statistical characteristic
of their occurrence in the inhabitants of Częstochowa
and Bielsko-Biała district. This is also documented by the
course of quotient changes of the individual element’s
content, compared to their sum in the function of changes
of their average content in the gall bladder deposits. Conclusions.
The level of examined elements in gallbladder
deposits was different according to place of living and
gender, those differences being better discriminated by
geometrical averages.
Contributors
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Epidemiologii i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej, Jastrzębie Zdrój
 • Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Toksykologii, Sosnowiec
 • Wojewódzki Szpital Urazowy, Zakład Diagnostyki, Piekary Śląskie
References
 • 1. Nowak N., Kwapuliński J.: Występowanie wybranych metali w pyle zawieszonym wokół Elektrowni „Łagisza”. Ochrona Powietrza; 1991: 2, 38-43.
 • 2. Kwapuliński J., Mirosławski J., Cyganek M.: Ocena toksyczności zjawiska wtórnego pylenia w sąsiedztwie ulicy. Ochrona Powietrza; 1991: 1, 6-9.
 • 3. MirosławskiJ., Kwapuliński J., Sowada B., Cebula J., Cyganek M.: Środowiskowy poziom Pb i Cd we krwi u pracowników huty żelaza i stali w warunkach wtórnego pylenia. Ochrona Powietrza; 1991: 6, 141-144.
 • 4. Kwapuliński J., Fischer A., Wiechuła D.: Zmiany zawartości metali w zębach kobiet niepalących i palących zamieszkałych w sąsiedztwie huty HMN „Szopienice” w Katowicach. W: Kobieta i Tytoń współczesne poglądy. Red.: Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego, 2001: 127-137.
 • 5. Kwapuliński J., Brodziak B., Bogunia M., Rabsztyn E., Otrębska B., Kobiołka W.: Różnice w występowaniu metali we włosach potylicznych i łonowych u kobiet pozostających pod wpływem emisji dymu tytoniowego. W: Kobieta i Tytoń współczesne poglądy. Red.: Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego, 2001: 138-145.
 • 6. Nogaj E., Kwapuliński J., Nogaj P., Olejczyk M.: Heavy metals in artery of patient living industrial region on south Poland, Toxicol Lett 2003; 144, Suppl. 1, 183-184.
 • 7. Wiechuła D., Jurkiewicz A., Kwapuliński J., Loska K.: Arsenic content in femoral head spongious bone of the habitants of southern and central Poland, Toxicol Lett 2003; 144, Suppl. 1: 142.
 • 8. Malara P., Kwapuliński J.: The occurrence of metals in human teeth in relation to environmental exposure. Pol J Environ Stud 2004; 13, Suppl. II: 315-317.
 • 9. Malara P., Kwapuliński J., Drugacz J., Malara B.: The effect of environmental exposure to heavy metals on presence of selected essentials elements in the roots of permanent teeth. Pol J Environ Stud 2006; 15, 2b: 444–446.
 • 10. Fischer A., Wiechuła D., Postek-Stefańska L., Kwapuliński J.: Concentrations of metals in maxilla and mandible deciduous and permanent human teeth. Biol Trace Elem Res 2009; 132: 1-3, 19-26.
 • 11. Brodziak-Dopierała B., Kwapuliński J., Kusz D., Gajda Z., Sobczyk K.: Interactions between concentrations of chemical elements in human femoral heads. Arch Environ Contam Toxicol 2009; 57: 203-210.
 • 12. Bogunia M., Kwapuliński J., Bogunia E., Ahnert B., Brodziak B., Bebek M., Jakubowska J., Mitko K.: Beryllium concentration in hydroxiapatites of gallstones in the inhabitants of Upper Silesia. Pol J Environ Stud 2006: 15, 2a: 231-233.
 • 13. Kwapuliński J., Paukszto A., Mirosławski J., Nowak B., Wiechuła D.: Specjacja metali ciężkich w pyłach osiadłych na liściach drzew w okolicach Pilska i Babiej Góry. Sylwan 1993; 7: 31-44.
 • 14. Stempin M., Drobek L., Bojarska K., Kwapuliński J.: Contents of main components in ashes obtained from coals enriched in heavy fluids by X-ray fluorescence spectrometry method. Pollutants in Environment 1994, 1995; 4-5: 99-102.
 • 15. Kwapuliński J., Mirosławski J., Drobek L., Bojarska K., Stempin M.: Dust of coal combustion as the element of endanger for inhabitants of the Upper Silesian industrial region. Pollutants in Environment 1994, 1995; 4-5: 121-124.
 • 16. Kwapuliński J., Brodziak-Dopierała B., Nogaj E., Ahnert B., Brewczyński P., Rabsztyn E., Rutkiewicz J.: Analiza przydatności wybranych prób biologicznych dla oceny narażenia na rtęć w aspekcie interakcji z innymi pierwiastkami. Environmental Medicine 2013, 16, 3: 36-41.
 • 17. Landsiedel R, Ma-Hock L, Van Ravenzwaay B, Schulz M, Wiench K, Champ S, Schulte S, Wohlleben W, Oesch F.: Gene toxicity studies on titanium dioxide and zinc oxide nanomaterials used for UV-protection in cosmetic formulations. Nanotoxicology. 2010; 4: 364-381.
 • 18. Szlecht A., Schroeder G.: Zastosowanie nanotechnologii w kosmetologii. W: Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. 2010: 7-34.
 • 19. Zając K., Królik M., Łęska B., Schroeder G.: Filtry przeciwsłoneczne w kosmetykach działające w zakresie promieniowania UV. W: Nanotechnologia, kosmetyki,chemia supramolekularna. Red.: Schroeder G., 2010: 35-62.
 • 20. Cegłowski M., Schroeder G.: Toksykologia nanomateriałów. W: Nanotechnologia, kosmetyki,chemia supramolekularna. 2012: 7-24.
 • 21. Wawrzyńczak A., Nowak I.: Przeciwutleniacze stosowane w kosmetykach. W: Nanotechnologia, kosmetyki,chemia supramolekularna. Red.: Schroeder G., 2012: 121-134.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-811e9357-0557-4f44-9187-27c5caeed67e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.