PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 4 | 213-217
Article title

Zaburzenia poznawcze i neurologiczne u potomstwa matek chorych na padaczkę – czynniki ryzyka

Authors
Content
Title variants
EN
Cognitive and neurological disorders in offspring of mothers with epilepsy – risks factors
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Since the eighties of the 20th century, studies have been carried out on the health state of children of epileptic mothers. These studies indicated quite high percentage of children with mental retardation and inborn defects. They are thought to be associated with less effective treatment in pregnancy, application of antiepileptic drugs of marked teratogenic properties (phenobarbital, phenytoin) and also with polytherapy as the principle of antiepileptic management. Then, the groups of pregnant women with epilepsy were not subjected to specialistic care of a neurologist and obstetrician. Current studies evaluating neuropsychological state of offspring of epileptic mothers point to the occurrence of psychomotor retardation, increased risk of manifestation of central nervous system significant and insignificant dysfunction, epilepsy as well as lower than on the average global intellectual ability and insignificant neurological dysfunction. Psychomotor retardation concerns mainly visual and auditory coordination, speech and social contacts. The latest prospective studies of epileptic mothers’ offspring indicate that epilepsy is significantly more frequently manifested among them (7% till the end of the first decade) than it was reported in earlier retrospective studies. In this period, generalized epilepsy (different syndromes) is more often revealed in offspring of mothers with early manifestation of epilepsy with attacks of unconsciousness. Polytherapy and monotherapy with walproine acid is a very important factor of the risk of decreased intelligence quotient and less beneficial results of learning. The importance of other risk factors including environmental has not been recognized sufficiently. Low socioeconomic level and the child’s male gender modify distinctly unbeneficially the effect of antiepileptic drugs administered in pregnancy. However, the so far carried out studies have not comprised sufficiently numerous groups of offspring of epileptic mothers and the methods of assessment applied by particular authors differ significantly. Furthermore, majority of mechanisms of the way different genetic and environmental factors affect the development of cognitive functions in offspring of epileptic patients are not known.
PL
Od lat 80. ubiegłego stulecia prowadzone są badania nad stanem zdrowia potomstwa matek chorych na padaczkę. Badania te wskazywały na dość znaczny odsetek dzieci z upośledzeniem umysłowym i wadami wrodzonymi. Uważa się, że było to związane z mniej skutecznym leczeniem w czasie ciąży, stosowaniem leków przeciwpadaczkowych o większych właściwościach teratogennych (fenobarbital, fenytoina), a także politerapii jako zasady prowadzenia leczenia przeciwpadaczkowego. Kobiet ciężarnych z padaczką nie obejmowano wówczas specjalistyczną opieką neurologa i położnika. Współczesne badania oceniające stan neuropsychologiczny potomstwa matek chorych na padaczkę zwracają uwagę na opóźnienia w rozwoju psychoruchowym, zwiększone ryzyko ujawniania się dużych i małych wad OUN, padaczki, jak również nieco niższej niż przeciętnie globalnej sprawności intelektualnej oraz niewielkich dysfunkcji neurologicznych. Opóźnienia rozwoju psychoruchowego dotyczą głównie koordynacji wzrokowo-ruchowej, mowy i kontaktów społecznych. Ostatnie badania prospektywne dzieci matek chorych na padaczkę wskazują, że znamiennie częściej spotyka się wśród nich padaczkę (7% do końca pierwszej dekady) niż wynikało z dotychczasowych prac retrospektywnych. W tym okresie częściej u potomstwa matek z wczesnym ujawnieniem się padaczki z napadami nieświadomości pojawiają się objawy padaczki uogólnionej (różne zespoły). Politerapia i monoterapia kwasem walproinowym stanowi istotny czynnik ryzyka obniżonego ilorazu inteligencji i mniej korzystnych wyników uczenia się. Znaczenie innych czynników ryzyka, w tym czynników środowiskowych, nie jest wystarczająco poznane. Niski poziom socjoekonomiczny i męska płeć dziecka wyraźnie niekorzystnie modyfikują wpływ leków przeciwpadaczkowych stosowanych w ciąży. Dotychczasowe badania nie obejmują jednak odpowiednio licznych grup potomstwa matek chorych na padaczkę, a metody oceny stosowane przez poszczególnych autorów różnią się istotnie. Nie znane są także w większości mechanizmy wpływu różnych czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój funkcji poznawczych u dzieci matek chorych na padaczkę.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
213-217
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Klinika Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Zakład Neurologii Wydziału Kształcenia Medycznego. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff. Adres do korespondencji: Klinika Neurologii Instytutu CZMP, ul. Rzgowska 281/289, Łódź 93-338, tel./faks: 42 271 14 12
References
 • 1. Wiśniewska B.: Ocena rozwoju psychoruchowego, umysłowego oraz funkcji poznawczych u dzieci matek chorych na padaczkę - badania prospektywne. Neurol. Dziec. 2000; 9: 9-24.
 • 2. Koch S., Titze K., Zimmerman R.B. i wsp.: Long-term neuropsychological consequence of maternal epilepsy and anticonvulsant treatment during pregnancy for school-age children and adolescents. Epilepsia 1999; 40: 1237-1243.
 • 3. Eriksson K., Viinikainen K., Monkonem A. i wsp.: Children exposed to valproate in utero-population based evaluation of risks and confounding factors for long neurocognitive development. Epilepsy Res. 2005; 65: 189-200.
 • 4. Kaplan P.W.: Reproductive health effects teratogenicity of antiepileptic drugs. Neurology 2004; 63 (supl. 4): 13-23.
 • 5. Wendorff J., Juchniewicz B.: Występowanie padaczki, jej rodzaje i przebieg w pierwszej dekadzie życia potomstwa matek chorych na padaczkę - badania prospektywne. Przeg. Lek. 2001; 58 (supl. 1): 37-40.
 • 6. Wendorff J., Kociszewska J., Rebeś Z. i wsp.: Epilepsie bei Mutter als Risikofaktor fur psysiche und psychosomatische Entwicklung bei Kindern im 2 Lebenjahr. Ciba-Geigy Verlag, Wien 1993: 449-451.
 • 7. Leavitt A.M., Yerby M.S., Robinson N. i wsp.: Epilepsy in pregnancy: developmental outcome of offspring’s at 12 months. Neurology 1992; 42 (supl. 5): 141-143.
 • 8. Lösche G., Steinhausen H.C., Koch S. i wsp.: The psychological development of children of epileptic parents II. The differential impact of intrauterine exposure to anticonvulsant drugs and further influential factors. Acta Paediatr. 1994; 83: 961-966.
 • 9. Steinhausen H.C., Lösche G., Koch S. i wsp.: The psychological development of children of epileptic parents I. Study design and comparative findings. Acta Paediatr. 1994; 83: 955-960.
 • 10. Kociszewska J.: Ocena wpływu wybranych czynników ryzyka u ciężarnych chorych na padaczkę na przebieg okresu adaptacyjnego noworodków. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 2000.
 • 11. Matheisal A., Szmuda M., Mazurkiewicz-Bełdzińska M.: Influence of maternal epilepsy on pre-, peri- and neonatal complications-population based study. Neuropediatrics. 10th International Child Neurology Congress 2006: 136.
 • 12. Hirano T., Fujioka K., Motehiro O. i wsp.: Physical and psychomotor development in offspring born to mothers with epilepsy. Epilepsia 2004; 45 (supl. 8): 53-57.
 • 13. Vinten J., Adab N., Kini V i wsp.: Neuropsychological effects of exposure to anticonvulsant medication in utero. Neurology 2005; 64: 949-954.
 • 14. Adab N., Jaceby A., Smith D.: Additional educational needs in children born to mothers with epilepsy. J. Neur. Neurosurg. Psychiatry 2001; 70: 15-21.
 • 15. Touwen B.C.: Examination of the child with minor neurological dysfunction. Clin. Dev. Med. 1979; 71: 1-72.
 • 16. Prechtl H.F., Beitema D.J.: Die neurologische Untersuchung des refen Neugeboren. Thieme, Sttutgart 1976.
 • 17. Nau H., Rating D., Hauser J. i wsp.: Valproic acid and its metabolites: placental transfer, neonatal pharmacokinetics, transfer via mother‘s milk and clinical status in neonates of epileptic mothers. J. Pharmacol. Exp. Ther. 1981; 219: 768-777.
 • 18. Bergery G.K., Smaiman K.F., Schrier B.K. i wsp.: Adverse effects of phenobarbital on morphological and biochemical development of fetal mouse spinal cad neurons in culture. Ann. Neurol. 1981; 9: 584-589.
 • 19. Gajly E., Kantola-Sorsa E., Granstrom M.L.: Specific cognitive dysfunction in children with epileptic mothers. Dev. Med. Child. Neurol. 1990; 32: 403-414.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-80d5925f-760a-43df-90c1-347f80e22bc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.