PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 4 | 361-365
Article title

Zatrucia przypadkowe i celowe w latach 2006-2010 jako przyczyna hospitalizacji pacjentów w K linice Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Content
Title variants
EN
The occidental and intentional intoxications as a reason of hospitalisation in The Department of Paediatrics and Developmental Disorders of Children and Adolescents, The Children’s Teaching Hospital of The Medical University in Bialystok in 2006-2010
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Poisoning in children and adolescents is a serious clinical, psychological and legal problem. The growing among of young patients accidental and intentional intoxicated is recorded in Europe. The group of small children is dominated by accidental poisoning, and a leading problem among teenagers becomes suicide attempts, experimenting with drugs, narcotics and alcohol. Objectives: The objective of this study was a retrospective analysis of hospitalization, which was caused by poisoning, drugs, narcotics and ethanol intoxication during the years 2006-2010, in The Department of Pediatrics and Developmental Disorders of Children and Adolescents, The Children’s Teaching Hospital of The Medical University in Bialystok. The analysis included age, sex, place of residence, the nature of poisoning (accidental, intentional), the type of xenobiotic. On the basis of psychological and/or psychiatric consultation intentional poisonings were selected from a suicide and narcotic attempt. Results: During 5 years, at the Clinic was hospitalized amount of 305 children from 6 weeks to 18 years caused by acute xenobiotic intoxication, including 95 of accidental poisoning, 210 intentional poisoning. Boys accounted for 34% (n = 104) patients, 66% girls (n = 210). Conclusions: During the 5-year follow-up significantly increased the number of patients hospitalized at the Clinic because of poisoning. The most common reason was the consumption of medical drugs. The incidence of poisoning was related to age, gender and place of residence. The largest group was consisted of 16 years old girls living in urban areas.
PL
Wstęp: Zatrucia u dzieci i młodzieży stanowią poważny problem kliniczny, psychologiczny oraz prawny w praktyce lekarza pierwszego kontaktu, lekarza medycyny ratunkowej, pediatry i lekarza sądowego. W całej Europie odnotowuje się stały wzrost stwierdzanych zatruć, wśród pacjentów w wieku rozwojowym, zarówno tych przypadkowych, jak i celowych. W grupie dzieci młodszych dominują zatrucia przypadkowe, natomiast wśród nastolatków głównym problemem stają się próby samobójcze, eksperymentowanie z narkotykami, środkami odurzającymi oraz alkoholem. Cel pracy: Celem niniejszej pracy była analiza retrospektywna hospitalizacji, których pierwotną przyczyną było zatrucie substancjami chemicznymi, lekami, środkami odurzającymi i alkoholem etylowym w latach 2006-2010, w Klinice Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W analizie uwzględniono wiek, płeć, miejsce zamieszkania, charakter zatrucia (przypadkowe, zamierzone) oraz rodzaj substancji toksycznej. Na podstawie przeprowadzonych konsultacji psychologicznych i/lub psychiatrycznych wyłoniono spośród zatruć celowych próby o charakterze suicydalnym oraz odurzającym. Wyniki: W latach objętych analizą w Klinice hospitalizowanych było ogółem 305 dzieci w wieku od 6 tygodni do lat 18 z powodu ostrego zatrucia ksenobiotykami, w tym 95 zatruć miało charakter przypadkowy, a 210 było celowych. Chłopcy stanowili 34% (n=104) pacjentów, dziewczynki 66% (n=210). Wnioski: W okresie 5-letniej obserwacji znacząco wzrosła liczba pacjentów hospitalizowanych w Klinice z powodu zatruć, głównie celowych. Najczęstszą przyczyną zatruć było spożycie leków. Częstość zatruć była zależna od wieku, płci oraz miejsca zamieszkania. Przeważającą większość pacjentów stanowiły dziewczynki w wieku dojrzewania, zamieszkałe w miastach.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
361-365
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
References
 • 1. Bądyra-Kowalik M., Gołębiowska M.: Zatrucia lekami i środkami chemicznymi u dzieci i młodzieży. Acta Clin. Morphol. 2004; 7: 4-6.
 • 2. Wójcik-Skierucha E.: Ostre zatrucia lekami. W: Szajner-Milart I., Wójcik-Skierucha E. (red.): Ostre zatrucia u dzieci. PZWL, Warszawa 2000: 215-217.
 • 3. Migdał M.: Ostre zatrucia u dzieci. Pediatr. Dypl. 2006; 10: 126-127.
 • 4. Steele M., Doey T.: Suicidal behaviour in children and adolescents. Part 1: Etiology and risk factors. Can. J. Psychiatry 2007; 52 (6 supl. 1): 21S-33S.
 • 5. Bukowska W, Szlagatys A., Korzon M.: Zatrucia u dzieci i młodzieży - nowe problemy. Prz. Pediatr. 2001; 31: 50-54.
 • 6. Kotwica M., Czerczak S.: Acute poisonings registered since 1970: trend and charakteristics. Analysis of the files collected in National Poison Information Center, Łódź, Poland. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2007; 20: 38-43.
 • 7. Szkolnicka B.: Prescription and over-the counter medicals in deliberate sefl-poisoning accidental overdosing - preliminary study. Przegl. Lek. 2005; 62: 568-571.
 • 8. Jenner B.: Imieniny - czynnik socjologiczny kształtujący zjawisko zatruć etanolem. Przegl. Lek. 2005; 62: 608-611.
 • 9. Statistics Canada: Suicides, and suicide rate, by sex and by age group, 2005. Adres: http://www.statcan.ca/english/ Pgdb/health01.htm.
 • 10. Zagórecka E., Kaczmarski M.: Analiza przyczyn i przebiegu zatruć u dzieci hospitalizowanych w lii Klinice Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1995-1998. Nowa Pediatr. 1999; 4: 76-81.
 • 11. Zawadzka-Gralec A., Zielińska-Duda H., Czerwionka--Szaflarska M. i wsp.: Ostre zatrucia u dzieci. Pediatr. Pol. 2008; 83: 373-379.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-80cc1431-5893-41b9-b640-dba0c2ad3f58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.