PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 41 | 1 | 47-63
Article title

Ocena profilu lipidowego u pacjentów aglomeracji łódzkiej leczonych statynami

Content
Title variants
EN
Lipid profile evaluation in Lodz agglomeration patients treated with statins
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: U ponad połowy populacji europejskiej, w tym także polskiej, zaburzona jest gospodarka lipidowa ustroju. Zaburzenia te występują pod postacią podwyższonego stężenia cholesterolu całkowitego (TCh) we krwi (> 5 mmol/L lub 190 mg/dL) z towarzyszącymi często zwiększonymi stężeniami cholesterolu (Ch) w miażdżycorodnej frakcji LDL (LDL-Ch) oraz triglicerydów (TG). U części osób występuje również obniżenie stężenia Ch w antymiażdżycorodnej frakcji HDL (HDL-Ch, tzw. „dobry cholesterol”). Takie zaburzenia prowadzą do wzmożonego rozwoju miażdżycy i w konsekwencji do wzrostu częstości występowania chorób sercowo-naczyniowych (ChSN), które są główną przyczyną zgonów na świecie. W celu utrzymywania należytego profilu lipidowego krwi zaleca się, poza stosowaniem odpowiedniej diety i zwiększonej aktywności fizycznej, leczenie hipolipemizujące z użyciem leków z grupy statyn. Celem niniejszej pracy była ocena porównawcza profilu lipidowego (TCh, LDL-Ch, HDL-Ch i TG) w dwóch grupach pacjentów populacji łódzkiej: w grupie nieleczonych i w grupie przyjmujących statyny oraz ustalenie czy stosowanie statyn wpływa na poprawę profilu lipidowego. Materiał i metody: Badaniom poddano 91 pacjentów (57 kobiet i 34 mężczyzn w wieku od 36 do 81 lat, średnia 62 lata) Podstawowej Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi. Utworzono 2 grupy: grupa badana A (n=52, w tym 35 kobiet i 17 mężczyzn) osoby przyjmujące regularnie lek z grupy statyn oraz grupa porównawcza K (n=39, w tym 22 kobiet i 17 mężczyzn) obejmująca pacjentów nieleczonych statynami. U wszystkich badanych oznaczono podstawowe parametry profilu lipidowego: TCh, HDL-Ch, LDL-Ch oraz TG. Wyniki: Wykazano znamienne niższe wartości stężeń w całej grupie A w porównaniu do całej grupy K dla TCh (4,70 vs 5,88 mmol/L przy stężeniu zalecanym < 5,0 mmol/L) i dla LDL-Ch (2,97 vs 4,14 mmol/L przy stężeniu zalecanym < 3,0 mmol/L). Stwierdzono, że u osób leczonych statynami (gr. A) wartości zalecane dla wszystkich 4 parametrów profilu lipidowego występują u 17 z 52 badanych (32,7%), zaś u ludzi niestosujących statyn tylko u 2 z 39 badanych (5,1%). Wnioski: Profil lipidowy (TCh, LDL-Ch, HDL-Ch i TG) u ludzi poddanych leczeniu statynami jest bardziej zbliżony do wartości zalecanych niż u osób nieleczonych. Dotyczy to szczególnie, w sposób znamienny statystycznie, niższych stężeń TCh i LDL-Ch występujących u osób leczonych. Wyniki badań potwierdzają wcześniejsze dane, że stosowanie terapii lekami hipolipemizującmi istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych przez utrzymanie prawidłowego profilu lipidowego.
EN
Introduction: In more than the half of the population in Europe, including Poland, blood lipid profile is abnormal. These abnormalities are: high total cholesterol (TCh) levels (> 5.0 mmol/L or 190 mg/dL), often accompanied by the increased concentrations of cholesterol (Ch) in the atherogenic LDL (LDL-Ch) and theelevated levels of triglycerides (TG). In some people we also observe thedecrease in the concentration of Ch in antyatherogenic HDL (HDL-Ch, so-called "good cholesterol"). Such abnormalities lead to the progression of atherosclerosis and, consequently, to the increase in the occurrence of cardiovascular diseases (CVD) which are the leading causes of death worldwide. In maintaining proper blood lipid profile a lipid-lowering therapy with the use of statins is recommended, in addition to maintaining a proper diet and increased physical activity. The aim of this study was to compare the lipid profile (TCh, LDL-Ch, HDL-Ch and TG) in two groups of patients of Lodz population: in a group of patients receiving statins vs a group of patients without corresponding treatment. This will also allow to evaluate the impact of statins on improving the lipid profile in subjects. Material and methods: The study involved 91 patients (57 women and 34 men, at the age from 36 to 81 years, mean 62 years) of Primary Health Care of the Military Teaching Hospital of Lodz - Central Veterans Hospital. We created 2 groups: group A (n=52, 35 women and 17 men) taking regularly statins and control group K (n=39, 22 women and 17 men). In all the patients the basic parameters of the lipid profile were assessed: TCh, HDL-Ch, LDL-Ch and TG. Results: There was a statistically relevant lower level of TCh in the whole group A in comparison to group K (4.70 vs. 5.88 mmol/L with a recommended level of < 5.0 mmol/L) and the LDL-Ch (2.97 vs 4.14 mmol/L with a recommended level of < 3.0 mmol/L). We found that in group A the recommended values for all 4 lipid profile parameters were present in 17 of 52 patients (32.7%), while in group K only in 2 of 39 patients (5.1%). Conclusion: Lipid profile (TCh, LDL-Ch, HDL-Ch and TG) in patients undergoing treatment with statins is significantly closer to the recommended values comparing to untreated patients. This applies particularly to significantly lower levels of TCh and LDL-Ch in patients that undergo treatment. The results confirm the previous data that a proper lipid-lowering therapy significantly effects in the reduction of the risk of cardiovascular disease by adequate maintenance of lipid profile.
Discipline
Year
Volume
41
Issue
1
Pages
47-63
Physical description
Contributors
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • World Health Organization: www.who.int/en/ (23.03.2013).
 • Podolec P, Karch I, Pająk A, Kopeć G, Broda G, Drygas W i wsp. Przegląd polskich badań epidemiologicznych w kardiologii. Kardiol Pol. 2006; 64: 1031-1037.
 • Sobieszczańska M. Prewencja chorób sercowo-naczyniowych. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2011; 14-51.
 • Szczeklik A, Gajewski P. Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, 124-131.
 • Pająk A, Wiercińska E, Polakowska M, Kozakiewicz K, Kaczmarczyk–Chałas K, Tykarski A i wsp. Rozpowszechnienie dyslipidemii u mężczyzn i kobiet w wieku 20 – 74 lat w Polsce. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol. 2005; 63: S1-S6 (supl. 4).
 • Filipiak KJ, Cybulska B, Dudek D, Grajek S, Gumprecht J, Imiela J i wsp. Aktualne problemy terapii dyslipidemii w Polsce – Deklaracja Sopocka. Stanowisko ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo – Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Forum Med Rodz. 2011; 5: 1-5.
 • Głowny Urząd Statystyczny: Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., Warszawa 2011, www.stat.gov.pl (25.05.2013).
 • Babelova A, Sedding DG, Brandes RP. Anti-atherosclerotic mechanisms of statin therapy. Curr Opin Pharmacol. 2013; 2: 260-264.
 • Banach M, Filipiak KJ, Opolski G. Aktualny stan wiedzy na temat statyn. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2008, 15-62, 125-135, 191-203, 416.
 • Stępińska J, Solnica B, Kulpa J, Jankowski P, Kalarus Z, Opolski G i wsp. Konieczność ujednolicenia wartości docelowych wyników badań lipidowych w medycznych laboratoriach diagnostycznych w Polsce. Diagn Lab. 2012; 12: 473-474.
 • Panasiuk L, Bylina J, Paprzycki P. Stężenia lipidów surowicy krwi dorosłych mieszkańców wsi wschodniej Polski w świetle wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Probl Med Rodz. 2010; 12: 5-11.
 • Plak M, Malczyk J, Janas B, Łobos M, Paradowski M. Badania wybranych laboratoryjnych czynników ryzyka chorób sercowo – naczyniowych u zdrowych czynnych zawodowo policjantów województwa łódzkiego. Przegl Epidemiol. 2007; 61: 805-814.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7f72150a-615f-46f3-ac43-42593817a54a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.