PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 3 | 1 | 26-33
Article title

Znaczenie badań molekularnych w kwalifikacji do terapii i linii erlotynibem chorych na ndrp na podstawie wyników badania eurtAc

Authors
Content
Title variants
EN
Role of molecular examinations in qualification to first line treatment with erlotinib in nsclc patients based on eurtAc study results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W latach 2010–2011 pierwszy inhibitor kinazy tyrozynowej EGFR (IKT EGFR) – gefitynib uzyskał w wielu krajach rejestrację do leczenia w I linii chorych na zaawansowanego i miejscowo zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP), u których występowały mutacje w genie EGFR. Okazało się także, że obecność tych mutacji jest kluczowa dla skuteczności innego odwracalnego IKT EGFR – erlotynibu, stosowanego dotychczas głównie w monoterapii II linii u chorych na NDRP z nieznanym statusem genu EGFR. Badania obu leków przeprowadzano najczęściej na azjatyckich populacjach chorych na NDRP, w których częstość występowania mutacji w genie EGFR jest dużo wyższa niż w populacjach kaukaskich. Badanie EURTAC oraz poprzedzające je badanie przeprowadzone przez Rosella i wsp. były pierwszymi, które potwierdziły skuteczność erlotynibu u chorych na gruczołowego raka płuca rasy kaukaskiej posiadających najczęstsze mutacje w genie EGFR, tj. delecje w eksonie 19 lub substytucję L858R w eksonie 21 tego genu. Nowatorski charakter w tym badaniu miała próba wykrycia mutacji w genie EGFR w wolnym DNA krążącym we krwi obwodowej, co mogłoby rozszerzyć możliwości kwalifikacji chorych na zaawansowanego NDRP do leczenia IKT EGFR. Badanie EURTAC ma także pewne mankamenty, do których należy przede wszystkim dyskwalifikacja z leczenia erlotynibem chorych z innymi postaciami niepłaskonabłonkowego NDRP (np. pacjentów z rakiem wielkokomórkowym mogących być nosicielami mutacji w genie EGFR) oraz z rzadkimi mutacjami w genie EGFR.
EN
Between 2010–2011 the first EGFR thyrosine kinase inhibitor (EGFR TKI) – gefitinib, was registered in many countries in I line of treatment in patients with advanced and locally advanced non-small cell lung cancer (NSCLC), among whom EGFR gene mutations have been detected. It was also found that the presence of these mutations is crucial for the effectiveness of EGFR TKI – erlotinib, used so far mainly in monotherapy in II line in NSCLC patients, with unknown EGFR gene status. Studies of these two drugs concerned mostly Asian NSCLC populations, where EGFR gene mutations occurrence is much higher than in Caucasian populations. The EURTAC study, and a study by Rosell et al. previous to it, were the first ones that confirmed the effectiveness of erlotinib in adenocarcinoma patients of Caucasian origin, who carried EGFR gene mutations: exon 19 deletions or L858R substitution in exon 21 of this gene. The innovative nature of this study is to attempt to detect EGFR gene mutations in free circulating DNA in peripheral blood, which could broaden the possibility of advanced NSCLC patients qualification to EGFR TKI treatment. The EURTAC study also has its weaknesses, among which disqualification of patients with other forms of non-squamous NSCLC (e.g. large cell carcinoma patients, who also might be carriers of EGFR gene mutations) and patients with rare EGFR gene mutations, are the most distinct.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
26-33
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
References
 • Rosell R., Carcereny E., Gervais R. et al.; Spanish Lung Cancer Group in collaboration with Groupe Français de Pneumo-Cancérologie and Associazione Italiana Oncologia Toracica: Erlotinib versus standard chemotherapy as first-line treatment for European patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (EURTAC): a multicentre, open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2012; 13: 239-246.
 • Ku G., Haaland B., de Lima Lopes G.: Gefitinib vs. chemotherapy as first-line therapy in advanced non-small cell lung cancer: meta-analysis of phase III trials. Lung Cancer 2011; 74: 469-473.
 • Petrelli F., Borgonovo K., Cabiddu M. et al.: Efficacy of EGFR tyrosine kinase inhibitors in patients with EGFR-mutated non-small-cell lung cancer: a meta-analysis of 13 randomized trials. Clin. Lung Cancer 2012; 13(2): 107-14.
 • Benlloch S., Taron M., Botero M. et al.: Retrospective EGFR mutation testing of clinical specimens from the EURTAC trial of erlotinib in non-small cell lung cancer (NSCLC) using a novel allele-specific PCR (AS-PCR) assay. J. Clin. Oncol. 2012; 30(suppl.): abs. 10596.
 • Rosell R., Massuti Sureda B., Costa C. et al.: Concomitant actionable mutations and overall survival (OS) in EGFR-mutant non-small-cell lung cancer (NSCLC) patients (p) included in the EURTAC trial: EGFR L858R, EGFR T790M, TP53 R273H and EML4-ALK. European Society for Medical Oncology 2012: Abs. LBA31.
 • Rosell R., Molina-Vila M., Taron M. et al.: EGFR compound mutants and survival on erlotinib in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients(p) in the EURTAC study. J. Clin. Oncol. 2012; 30(suppl.): abs. 7522.
 • Krawczyk P., Ramlau R., Powrózek T. et al.: Wykrywalność mutacji w genie EGFR u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w wybranych ośrodkach w Polsce zaangażowanych w diagnostykę molekularną. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2012; 9 (4): 431-438.
 • Costa E., Taron M., Queralt C. et al.: Differential progression-free survival (PFS) to erlotinib according to EGFR exon 19 deletion type in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients (p) in the EURTAC study. J. Clin. Oncol. 2012; 30 (suppl.): abs. 7540.
 • Buges C., Marti M., Rosell R. et al.: Skin toxicity associated with outcome to erlotinib in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients (p) with EGFR mutations in the EURTAC study. J. Clin. Oncol. 2012; 30(suppl.): abs. 7542.
 • Rosell R., Moran T., Queralt C. et al.: Spanish Lung Cancer Group. Screening for epidermal growth factor receptor mutations in lung cancer. N. Engl. J. Med. 2009; 361(10): 958-67.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7ecfc5ef-65e1-46f5-b876-63bebd2dfbe7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.