PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 3 | 292–294
Article title

Compliance – czy może być lepiej?

Content
Title variants
EN
Compliance – can it be better?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że w krajach rozwijających się tylko około 50% pacjentów chorujących przewlekle stosuje się do zaleceń lekarskich. Szacowany stopień realizacji zaleceń może być znacznie zawyżony w stosunku do rzeczywistości, dodatkowo obniża się on wraz z upływem czasu. Stopień stosowania się do zaleceń lekarskich, w tym m.in. przyjmowania leków, przestrzegania diety, ale również użytkowania sprzętu medycznego, samodzielnego wykonywania ćwiczeń lub sesji terapeutycznych, określa się terminem compliance. Opisano pięć czynników wpływających na compliance. Należą do nich: czynniki związane z systemem opieki zdrowotnej, czynniki socjoekonomiczne, związane z terapią, z chorobą i z pacjentem. Zrozumienie, jak czynniki te wpływają na powodzenie terapii, i wiedza, jak skutecznie je modyfikować, są podstawą zwiększenia skuteczności leczenia, a także wzajemnego porozumienia lekarza z pacjentem. W pracy omówiono metody poprawienia compliance w kamicy układu moczowego, szczególnie podkreślając korzyści płynące z budowania wzajemnej więzi między lekarzem i pacjentem, a także sposoby efektywnego przekazywania zaleceń lekarskich. Zwrócono szczególną uwagę na zwiększone przyjmowanie płynów przez pacjentów jako najtańszą i najprostszą metodę leczenia kamicy oraz na problemy z tym związane. Wyróżniono trzy grupy czynników mających wpływ na nieprzyjmowanie odpowiednej ilości płynów oraz przyporządkowano do nich pacjentów. Wspomniano, że w populacji pacjentów pediatrycznych – dzieci i nastolatków – w krajach rozwijających się compliance szacuje się na średnio 58%. Udowodniono, że zaleceń lekarskich dokładniej przestrzegają małe dzieci niż nastolatki.
EN
The World Health Organization estimates that only about 50% of chronically ill patients living in developing countries, apply to medical recommendations. Implementation of the medical recommendations may be significantly overstated compared to reality and in addition adherence to treatment rate decreases with time. Compliance describes the degree to which a patient correctly follows medical advice. It refers to: drug intake, adherence to diet and also medical device use, self-directed exercises or therapy sessions. Five factors affecting compliance were described: the health care system, socioeconomic elements, factors related to therapy, to disease and to patient. Understanding how these factors may impact the success of the treatment and knowledge how to affect them efficiently is essential to improve the effectiveness of treatment as well as mutual understanding between doctor and patient. In the article ways to improve compliance in urolithiasis were discussed, particularly highlighting the benefits of building a mutual relationship between doctor and patient as well as ways to effectively pass on medical recommendations. Special attention was paid to the increased fluid intake in patients with urolithiasis as the cheapest and simplest method of treatment. Authors emphasized the presence of three groups of factors that affect noncompliance of adequate fluids intake and assigned patients to them. It was mentioned that in paediatric patients: children and adolescents, compliance is estimated at 58% in developing countries. It has been proven that medical advice is followed more closely by small children than teenagers.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
292–294
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Hotz S., Kaptein A., Pruitt S. i wsp.: Chapter V. W: Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action. World Health Organization, Geneva 2003.
 • 2. Drongelen van J., Kiemeney L.A., Debruyne F.M. i wsp.: Impact of urometabolic evaluation on prevention of urolithiasis: a retrospective study. Urology 1998; 52: 384–391.
 • 3. Moore A., McQuay H., Derry S., i wsp.: Patient Compliance with statins. Bandolier 2004. Adres: http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/ booth/cardiac/patcomp.html.
 • 4. Burkhart P., Dunbar-Jacob J.: Adherence research in the pediatric and adolescent populations: a decade in review. W: Hayman L., Mahom M., Turner R. (red.): Chronic Illness in Children: An Evidence-Based Approach. Springer, New York 2002: 199–229.
 • 5. Fotheringham M.J., Sawyer M.G.: Adherence to recommended medical regimens in childhood and adolescence. J. Pediatr. Child. Health 1995; 31: 72–78.
 • 6. McCauley L.R., Dyer A.J., Stern K. i wsp.: Factors influencing fluid intake behavior among kidney stone formers. J. Urol. 2012; 187: 1282–1286.
 • 7. Haynes R.B.: Interventions for helping patients to follow prescriptions for medications. Cochrane Database Syst. Rev. 2001; (1).
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7ebfecde-0ce3-4a52-8909-0512d74bed96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.