Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2016 | 3 | 3 | 218-223

Article title

Koszty i zagrożenia związane z operacjami zaćmy finansowanymi w ramach tzw. dyrektywy transgranicznej

Content

Title variants

EN
Costs and risks associated with cataract surgery financed under the cross-border directive

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wprowadzenie pod koniec 2014 r. zapisów dyrektywy transgranicznej do polskiego systemu ochrony zdrowia, przy ciągle niedopracowanym systemie finansowania leczenia zaćmy w Polsce sprawiło, że tylko w 2015 r. na leczenie zaćmy poza granicami kraju zdecydowało się ponad 4 tys. chorych. Koszty, jakie poniósł Narodowy Fundusz Zdrowia, są szacowane na blisko 10 mln zł. Liczba wyjeżdżających pacjentów systematycznie rośnie, należy się zatem spodziewać dalszego, znacząco wyższego transferu środków publicznych poza granice Polski. Tymczasem zaspokojenie podstawowej potrzeby chorych w postaci usprawnienia dostępu do terapii w Polsce znacznie zmniejszyłoby liczbę osób poszukujących możliwości leczenia w miejscach oddalonych od kraju zamieszkania.
EN
Implementation of the cross-border provisions within the Polish healthcare system at the end of 2014, with a deficient system of funding the cataract treatment in Poland, prompted more than 4000 patients to seek treatment outside of the country in 2015. It caused the National Healthcare Fund to incur costs estimated as nearly 10 million PLN. Over the last few years, there have been noticeably more people leaving the country to receive treatment elsewhere. Therefore, it is expected that further public funds will be transferred outside of Poland. Meanwhile, improving the access to cataract surgery in Poland would reduce the number of people traveling abroad.

Discipline

Publisher

Journal

Year

Volume

3

Issue

3

Pages

218-223

Physical description

Contributors

 • 1. Oddział Okulistyczny, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu. 2. Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 3. Fundacja Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” w Poznaniu
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Instytut Prawa, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

References

 • 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04.11.2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia [online: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1545/1].
 • 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.11.2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycia kosztów transportu [online: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1551/1].
 • 3. Pismo Centrali NFZ z dnia 23.03.2016 r., znak: DWM.0123.5.2016.W.07555.BSZ.
 • 4. Ehrbeck T, Guevara C, Mango P. Mapping the Market for Medical Travel. The McKinsey Quarterly 2008: 1-11.
 • 5. Grzybowski A, Maciejewski A. Koszty społeczne odroczonego terminu zabiegu usunięcia zaćmy z jednoczesnym wszczepieniem soczewki. Ophtha Therapy 2016; 3(1): 53-58.
 • 6. Zarządzenie nr 110/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne [online: http://nfz. gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1102015bp,6461.html].
 • 7. Przykładowe stawki stosowane przy zwrocie kosztów świadczeń udzielanych w ramach opieki transgranicznej w 2016 r. [online: http:// www.kpk.nfz.gov.pl/images/downloads/Cennik.pdf].
 • 8. Orzeczenie SN z 13 X 2005 r., sygn. IV CK 161/05, OSP 6/2006, poz. 71, z glosą M. Nesterowicza.
 • 9. Wyrok SA w Lublinie z dnia 29.09.2005 r., sygn. I ACa 510/05 [online: http://www.lexlege.pl/orzeczenie/18630/i-aca-510-05-wyrok-sadu- apelacyjnego-w-lublinie/].
 • 10. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6.11.2008 r., t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 159, ze zm.
 • 11. Zajdel J. Moc prawna standardów medycznych i wytycznych praktyki klinicznej. Medycyna Praktyczna 2010; 5(231): 119-126.
 • 12. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r., Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, ze zm., implementująca dyrektywę UE nr 2011/24 w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.
 • 13. Dokument MZ-PLO-460-3361-15/SS/02 z dnia 20.11.2006 r., stanowisko MZ w sprawie zakresu finansowania ze środków publicznych terapii lekami poza zarejestrowanymi wskazaniami.
 • 14. Zajdel J. Zgoda i sprzeciw pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego. In: Zajdel J (ed). Prawo medyczne. Wolters Kluwer, Warszawa 2016: 2-56.
 • 15. Zajdel R. Zasady prowadzenia, udostępniania i archiwizowania dokumentacji medycznej – zagadnienia praktyczne. In: Zajdel J (ed). Prawo medyczne. Wolters Kluwer, Warszawa 2016: 159-239.
 • 16. Kubicki L. Błąd w sztuce w toku interdyscyplinarnego postępowania leczniczego. Prawo i Medycyna 2001; 3: 33-37.

Document Type

communication

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-7e31fe3b-220e-4eaf-82a3-a0d6b6b7642f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.