PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 9 | 7-18
Article title

MATERIAŁY KATODOWE DLA NOWEJ GENERACJI AKUMULATORÓW TYPU LI-ION

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Od wielu lat kwestia uzyskania możliwie taniej energii do celów przemysło- wych i konsumpcyjnych nabiera coraz większej wagi. Wyczerpywanie się zaso- bów nieodnawialnych, jak również wymagania prawne w zakresie ochrony śro- dowiska zmuszają kraje o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego do dywer- syfikacji źródeł wytwarzania i gromadzenia energii. Wśród szeregu urządzeń i układów do magazynowania energii, ze względu na obiecujące parametry użyt- kowe, do których należą: duża gęstość energii, wysokie napięcie pracy, niski współczynnik samorozładowania, dobra trwałość cykliczna oraz szeroki zakres temperatur pracy, na uwagę zasługują akumulatory Li-Ion. Obecnie jednym z największych wyzwań w konstrukcji systemów litowo-jonowych jest znale- zienie nowych rozwiązań materiałowych, które doprowadzą do zmniejszenia kosztów, poprawy parametrów pracy oraz bezpieczeństwa użytkowania ogniw.
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
References
  • 1. Baster D., Zając W., Molenda J., Chemiczna modyfikacja powierzchni LiFePO4 dla uzyskania materiału katodowego dla ogniw litowych o wysokiej pojemności, „Czasopismo Techniczne” 2012, nr 26, s. 23–31. 2. Battery market development: Materials Requirements and Trends 2012-2025, [online] http://www.sdle.co.il/AllSites/810/Assets/c%20pillot-avicenne.pdf [dostęp: 5.10.2014]. 3. Bruce P., Energy storage beyond the horizon: Rechargeable lithium batteries, “Solid State Ionics” 2008, No. 179, s. 752–760. 4. Czerwiński A., Akumulatory, baterie, ogniwa, Warszawa 2005. 5. Gołębiowska U. E., Teoretyczne aspekty wyczerpywania naturalnych surowców energe- tycznych, [w:] Wykorzystanie biomasy w energetyce aspekty ekonomiczne i ekologiczne, red. M. Jasiulewicz, [online] http://bioenergypromotion.w.interia.pl/011a.pdf [dostęp: 3.10.2014]. 
 6. Goodenough J. B., Kim Y., Challenges for Rechargeable Li Batteries, “Chemistry of Materials” 2010, No. 22, s. 587–603. 
 7. Islam M. S., Fisher C. A. J., Lithium and sodium battery cathode materials: computation- al insights into voltage, diffusion and nanostructural properties, “Chemical Society Re- views” 2014, No. 43, s. 185–204. 
 8. Jeśli nie łupki to co – alternatywne źródła czystej energii, [online] http://www.lupkipol- skie.pl/strefa-wiedzy/jesli-nie-gaz-z-lupkow-to-co-alternatywy#1 [dostęp: 2.10.2014]. 
 9. Kopczyk M., Osińska-Broniarz M., Akumulator-ekologiczna alternatywa źródła energii 
dla napędu w systemie transportu, „Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne” 2 
(2013), s. 19–24. 
 10. Majchrzak H., Tomasik G., Kwiatkowski M., Wykorzystanie technologii magazynowania 
energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym, „Energety- 
ka” 10 (2012), s. 579–588. 
 11. Malczewski M., 
 12. – 13. Molenda J., Akumulatory litowe dla samochodów elektrycznych, „Biuletyn Polskiego 
Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych” 2010, nr 5, s. 63–70. 
 14. Molenda J., Molenda M., Composite Cathode Material for Li-Ion Batteries Based on LiFePO4 System, [w:] Metal, Ceramic and Polymeric Composites for Various Uses, ed. 
J. Cuppoletti, InTech 2011. 
 15. – 16. Molenda M., Świętosławski M., Dziembaj R., C/Li2MnSiO4 Nanocomposite Cathode Material for Li-Ion Batteries, [w:] Composites and Their Properties, red. N. Hu, Intech 
2012. 
 17. Nyten A., Abouimrane A., Armand M., Gustafsson T., Thomas J. O., Electrochemical 
performance of Li2FeSiO4 as a new Li-battery cathode material, “Electrochemistry 
Communication” 2005, No. 7, s. 156–160. 
 18. Odnawialne źródła energii, [online] http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/ 
Energetyka/Odnawialne+zrodla+energii [dostęp: 5.10.2014]. 
 19. Ohzukua T., Brodd R. J., An overview of positive-electrode materials for advanced lithi- 
um-ion batteries, “Journal of Power Sources” 2007, No. 174, s. 449–456. 
 20. Rozwój alternatywnych źródeł energii w Polsce, [online] http://www.skandia.pl/oferta/ 
40plus/artykuly/alternatywna-energia.html [dostęp: 3.10.2014]. 
 21. Scrosati B., Garche J., Lithium batteries: Status, prospects and future, “Journal of Power 
Sources” 195 (2010), s. 2419–2430. 
 22. Strategia dotycząca zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, Komunikat 
Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów, [online] http://europa.eu/legislation_summaries/ environment/sustainable_development/l28167_pl.htm [dostęp: 2.10.2014]. 
 23. Systemy magazynowania energii elektrycznej sposobem na zwiększenie niezawodności sieci i upowszechnienie źródeł odnawialnych, [online] http://www.frost.com/prod/servlet/ press-release.pag?docid=250982671 [dostęp: 29.09.2014]. 
 24. 25. 26. 27. Xu B., Qian D., Wang Z., Meng Y. S., Recent progress in cathode materials research for advanced lithium ion batteries, “Materials Science and Engineering R” 2012, No. 73, s. 51–65. 28. 29. 30. Tarascon J. M., Armand M., Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries, “Nature” 2001, No. 414, s. 359–367. Tarascon J. M., Coowar F., Amatuci G., Shokoohi F. K., Guyomard D. G., The Li1+xMn2 O4C system. Materials and electrochemical aspects, “ Journal of Power Sources” 1995, No. 54, s. 103–108. Thackeray M. M., Manganese oxides for lithium batteries, “ Progress in Solid State Chem- istry” 1997, No. 25, s. 1–71. Yamada A., Tanaka M., Tanaka K., Sekai K., Jahn–Teller instability in spinel Li–Mn–O, “Journal of Power Sources” 1999, No. 81–82, s. 73–78. Yang L., A study on capacity fading of lithium-ion battery with manganese spinel positive electrode during cycling, “ Electrochimica Acta” 2006, No. 51, s. 3228–3234. Yoshio M. et al., Lithium-Ion Batteries. Science and Technologies, New York 2009.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7d9f6c3b-d419-4e73-9549-6007b4b813bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.